Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 11.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Yksityisteiden kunnossapitoavustukset 2021

VESDno-2021-148

Valmistelija

  • Tarja Kujanpää, palvelusihteeri, tarja.kujanpaa@vesilahti.fi

Perustelut

Yksityisteiden kunnossapitoavustuksiin on vuoden 2021 talousarviossa varattu määrärahaa 77 500 €, eli avustusten määrää on hieman nostettu edellisistä vuosista. 
Uusi yksityistielaki astui voimaan 1.1.2019. Uuden lain mukaan kunnat voivat edelleen myöntää avustuksia tiekunnille. Avustamisen ehtona kuitenkin on, että tiellä on tiekunta. Samoin tiekunnan tietojen on oltava ajan tasalla yksityistierekisterissä ja ns. kansallisessa tietietojärjestelmässä eli Digiroadissa (painorajoitukset, tienkäytön rajoitukset ja kieltämiset).

Yksityistielaki 560/2018 

”84 § Kunnan avustus:

Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä 
koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä edellytetään.”

”50 § Yksityistietä koskeva tieto:

Tiekunnan toimielimen on huolehdittava, että tiekunnasta on 89 §:n mukaiset ajantasaiset tiedot mainitussa pykälässä tarkoitetussa yksityistierekisterissä ja 
että yksityistiestä on 56 §:n 3 momentin 9 kohdassa tarkoitettuja painorajoituksia ja 29 §:n 1 momentissa tarkoitettua tien käytön kieltämistä tai rajoittamista koskevat ajantasaiset tiedot kansallisessa tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä.”

Vuonna 2021 on ollut ilmoitus maaliskuun paikallislehdessä, että Vesilahden kunnan yksityistieavustukset jaetaan olemassa olevien tietojen perusteella, mikäli tiekunnan tiedoissa ei ole tapahtunut muutoksia. Jos kyseessä on uusi tiekunta tai tiekunnan tai tien tiedoissa on tapahtunut muutoksia, esim. vakituisten asuntojen määrä tien varrella on muuttunut tai tiekuntien asioita hoitavien henkilöiden tiedot muuttuvat, on siitä pitänyt ilmoittaa siihen tarkoitetulla lomakkeella. Hakemukset on tullut toimittaa kuntaan maaliskuun loppuun mennessä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Veli Salmi, rakennustarkastaja, veli.salmi@vesilahti.fi

Rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää vuoden 2021 kunnossapitoavustukset valtuuston vahvistamien jakoperusteiden perusteella tehdyn liitteenä olevan maksatusluettelo 2021 mukaisesti ja 2018 hakemusten perusteella.

Päätös

Kohta 1.

Käsiteltiin yksityisteiden yleisiä kunnossapitoavustusten jakoperusteita; tien pituus, läpiajon määrä, vakituiset asunnot, loma-asunnot, harkinnanvarainen peruste (yleisesti tiedossa oleva uimaranta, avoinna oleva kota, jätepiste, jäteveden pumppaamo tai kunnan vesipiste).

Kohta 2.

Käsiteltiin yksityisteiden kunnossapitoavustukset Ahvenjärven yksityistiestä Komuntien yksityistiehen. Merkittiin pöytäkirjaan, että puheenjohtaja Virpi Alakoski (osallisuusjäävi, henkilön veli on Ahvenjärven yksityistien hoitokunnan puheenjohtaja ja Hirvijärven yksityistien hoitokunnan jäsen), poistui esteellisinä kokouk-sesta tämän kohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi käsiteltäessä Ahvenjärven yksityistiestä Komuntien yksityistiehen kunnossapidon avus-tushakemuksia. Puheenjohtajana toimi tämän kohdan osalta varapuheenjohtaja Markku Ala-Orvola.

Kohta 3.

Käsiteltiin yksityisteiden kunnossapitoavustukset Korpiniementien yksi-tyistiestä Yrttitarhan yksityistiehen. Merkittiin pöytäkirjaan, että varapuheenjohtaja Markku Ala-Orvola (osallisuusjäävi, henkilö on Korpiniemen yksityistien hoitokunnan jäsen) poistui esteellisinä kokouksesta tämän kohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi käsiteltäessä Korpiniementien yksityistiestä Yrttitarhan yksityistiehen kunnossapidon avustushakemuksia

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Esteellisyys

  • Virpi Alakoski, Markku Ala-Orvola

Tiedoksi

-Hakijat

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika ja päätöksen tiedoksisaanti

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 

Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä niin, että se ehtii perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 

Vesilahden rakennus- ja ympäristölautakunta 
Posti- ja käyntiosoite: Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti
Sähköpostiosoite: vesilahdenkunta(at)vesilahti.fi    

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Myös sähköposti on ilmoitettava, jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköpostitse.