Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 11.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Poikkeaminen (MRL 171§) tila Lehtoranta, 922-431-7-24

VESDno-2021-150

Valmistelija

 • Tarja Kujanpää, palvelusihteeri, tarja.kujanpaa@vesilahti.fi

Perustelut

Hakija hakee poikkeamislupaa rakennustoimenpiteen suorittamiseksi rantaosayleiskaavan alueella. Hakemuksen kohteena on tila Lehtoranta kiinteistötunnus 922-431-7-24. Kiinteistön pinta-ala on 2460m², kiinteistöllä sijaitsee 1979 valmistunut 8 m²:nen aitta, 1965 valmistunut 24m²:nen talousrakennus sekä 1965 valmistunut 26m²:nen vapaa-ajan asunto, johon haetaan laajennusta 28m² ja harjakaton muutosta pulpettikatoksi. Lisäksi halutaan rakentaa 27m² saunamökki.

Hakija hakee lupaa poiketa rakennusjärjestyksen määräämistä ranta-alueen vähimmäisetäisyydestä. Perusteluina tontin maasto ja korkeuserot. Esitetty rakennuspaikka on tontin korkein ja kuivin kohta kyseisellä paikalla ja tontti viettää loivasti molempiin suuntiin. Nykyinen mökki sijaitsee samalla linjalla ja rakennukset rakennetaan vieretysten. Näin rakennuksista saadaan yhtenäisen näköiset.

Hakija on kuullut naapurit. Naapureilla ei ole hankkeeseen huomautettavaa. 

Kiinteistöllä ei ole tunnettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä tai kulttuuri- tai rakennushistoriallisesti tai maisemallisesti arvokkaita kohteita. 

Poikkeamistoimivalta ja poikkeamisen edellytykset, MRL 171 §
Kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen tässä laissa säädetystä tai sen nojalla annetusta rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai muusta rajoituksesta.

Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se:

 1. aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;
 2. vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;
 3. vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista; tai
 4. johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia

 

Sovellettavat oikeusohjeet MRL 171 §.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Veli Salmi, rakennustarkastaja, veli.salmi@vesilahti.fi

Vesilahden kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta päättää erillisenä liitteenä olevan päätösesityksen (21-0081-POI) mukaisesti hyväksyä poikkeamishakemuksen.

Kaavasta poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai kaavan toteutumiselle muiden tonttien osalta.
Suunniteltu asuinrakennus soveltuu tyyliltään ympäröivään maisemaan ja kyseiselle tontille.

Ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden  saavuttamista.

Ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haittallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Tämä lupa on voimassa kaksi vuotta siitä, kun päätös on saanut lainvoiman.
Tätä lupaa vastaavaa rakennuslupaa on haettava voimassaoloajan kuluessa.

Päätös

Päätösehdotus teknisillä korjauksilla hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Tehtiin tekniset korjaukset

 • muokattiin liitteen nimeä (21-00XX-POI) vastaamaan liitettä (21-0081-POI)
 • lisäksi korjattiin voimassaolo lausetta "Tämä lupa on voimassa kaksi vuotta päätöksen antopäivästä lukien." virkkeeksi "Tämä lupa on voimassa kaksi vuotta siitä, kun päätös on saanut lainvoiman."

Tiedoksi

-Hakija, lausunnon antaja, Pirkanmaan ELY-keskus

Muutoksenhaku

Valitusosoitus
Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus
Valitusoikeus on:

 1. viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;
 2. sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
 3. sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa;
 4. sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen);
 5. kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;
 6. toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen; sekä
 7. viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Valitusviranomainen
Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 564 2269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika
Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätöksen antamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 • valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmän on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeus perii valituksen käsittelystä oikeudenkäyntimaksua (tuomioistuinmaksulaki 1455/2015).