Kunnanvaltuusto, kokous 21.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Valtuustoaloite ystävyyskuntatoiminnasta

VESDno-2021-195

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kati Paunonen, hallintojohtaja, kati.paunonen@vesilahti.fi

Perustelut

Valtuutettu Tapani Pietilä on 31.5,2021 kunnanvaltuuston kokouksessa jättänyt valtuustoaloitteen ystävyyskuntatoiminnasta. Aloitteessa Pietilä ehdottaa joko ystävyyskuntatoiminnan lopettamista tai sen selvittämistä miten ystävyyskuntatoimintaa on mahdollista toteuttaa. 

Kunnassa on mietitty ystävyyskuntatoiminnan järjestäminen uudelleen syksyn 2021 aikana ja ystävyyskuntatoimintaa on viritetty uudelleen henkiin. Vesilahteen odotetaan saksalaisia vieraita kesällä 2022 ja vastaavasti kunnasta on suunnitteilla vierailu Saksaan, mikä toteutuu pandemian niin salliessa.  Ystävyyskuntatoiminnalle asettaa omat raaminsa kiristyvä kuntatalous, ja toiminnan budjetointia on tarkastettu edellisenä vuosina.

Lasten ja nuorten kulttuurivaihto on ollut merkittävimpiä toimintamalleja ystävyyskuntatoiminnassa menneinä vuosina ja sama toiminta jatkuu tänäkin vuonna. Uusiakin avauksia pyritään tekemään erityisesti innovaatio- ja elinkeinoyhteistyöhön Vesilahden saksalaisen ystävyyskunnan St. Georgenin kanssa.

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää

1) antaa aloitteeseen selosteen mukaisen selvityksen

2) ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee tiedoksi valtuustoaloitteen ja siihen annetun selosteen 

2)  ehdottaa valtuustolle, että se toteaa valtuustoaloitteen tulleen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Kunnanhallitus päättää

  1. antaa aloitteeseen selosteen mukaisen selvityksen
  2. ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee tiedoksi valtuustoaloitteen ja siihen annetun selosteen 
  3. ehdottaa valtuustolle, että se toteaa valtuustoaloitteen tulleen loppuun käsitellyksi.

Perustelut

   

Ehdotus

Valtuusto päättää, että se 

  1. merkitsee tiedoksi valtuustoaloitteen ja siihen annetun selosteen 
  2. toteaa valtuustoaloitteen tulleen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)