Kunnanvaltuusto, kokous 21.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Valtuustoaloite: Mielenterveyden ensiapukoulutus oppilaille ja opettajille

VESDno-2021-140

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Marko Lahtinen, sivistysjohtaja, marko.lahtinen@vesilahti.fi

Perustelut

26.4.2021 jätettiin valtuustoaloite, jossa esitettiin että Vesilahden koulujen oppilaille ja opettajille toteutetaan mielenterveyden ensiavun koulutus. Aloitteesta arvioitiin mielenterveyden ensiapukoulutusten olevan toimiva ja kustannustehokas keino ennaltaehkäistä ongelmia ja tarjota nuorille entistä parempia keinoja kohdata elämän haasteita ja tukea toisiaan. Aloitteessa otetaan kantaa ajankohtaiseen, tärkeään ja vaikeaan teemaan, jota on pyritty ratkaisemaan monin tavoin mutta joka on pahentunut koronapandemian aikana ja vaatii edelleen paljon työtä.

Mielenterveystaidot tulivat perusopetuksen opetussuunnitelman uudistuttua (2014) osaksi opetussisältöjä sekä alakoulussa että yläkoulussa. Mielenterveystaitoja opetetaan alakoulussa ympäristöopin ja yläkoulussa erityisesti terveystiedon tunneilla. Lisäksi koko peruskouluajan mielenterveystaitojen opetus kuuluu laaja-alaisen osaamisen taitoihin (itsestä huolehtiminen ja arjen taidot L3).  

Toinen merkittävä uudistus koulun roolissa mielenterveyden edistäjänä tapahtui 1.8.2014 uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain astuttua voimaan. Oppilashuolto laajeni lain myötä yhteisölliseen oppilashuoltoon, jonka tarkoituksena on edistää kaikkien oppilashuollon toimijoiden kanssa opiskelijoiden oppimista, terveyttä, hyvinvointia ja osallisuutta sekä ehkäistä ongelmien syntyä (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013). 

Lain ja normatiivisen opetussuunnitelman edellyttämien rakenteiden ja sisältöjen lisäksi kaikki Vesilahden kunnan opetushenkilöstöön kuuluvat ovat käyneet Suomen mielenterveysseuran mielenterveyden edistämiseen liittyvän koulutuksen vuonna 2018. Koulutuksessa opetushenkilöstö sai osaamista oppilaiden mielenterveyden vahvistamiseen ja edistämiseen sekä työkaluja perusopetuksen opetussuunnitelman sisältöjen mukaiseen opetukseen mielenterveyden alueella. Koulutuksessa tutustuttiin mielenterveystaitojen opetusmateriaaliin ja harjoituksiin toiminnallisten menetelmien kautta. Jokainen opetushenkilöstöön kuuluva sai myös mielenterveysseuran materiaalin mielenterveystaitojen opetuksen tueksi. 

Vesilahden perusopetuksessa 1.-6.-luokilla on käytössä Suomen Mielenterveys ry:n Hyvää mieltä yhdessä – materiaali. Materiaalin käyttöön on laadittu vuosikello ja koko opetushenkilökunta on ohjeistettu ja velvoitettu käymään materiaalia läpi sen mukaisesti. Hyvän mielen tunneilla harjoitellaan ja opitaan mm. itsensä hyväksymistä, taitoa tunnistaa ja ilmaista tunteita sekä yhdessä olemista toisten kanssa. Tunneilla harjoitellaan myös ristiriitojen ratkaisemista, arjen pettymysten kohtaamista ja vastoinkäymisten kohtaamista. 

7.-9.-luokkien luokanvalvojilla on käytössä Hyvän mielen koulu – käsikirja. Yläkoulussa järjestetään säännöllisesti luokanvalvojan vetämiä hyvän mielen tunteja. Hyvän mielen koulu - käsikirjassa on teoriaa ja harjoituksia seuraavista teemoista: tietoisuustaidot, turvaverkko, turvataidot, arjen valinnat, itsetuntemus ja vahvuudet, kaveritaidot, tunnetaidot, selviytymiskeinot, arvot ja asenteet, unelmat ja luottamus elämään. 

7.-9.-luokilla on Mannerheimin Lastensuojeluliiton malliin perustuvaa tukioppilastoimintaa. Tukioppilastoiminnan tavoitteena on edistää toiset huomioivaa käyttäytymistä, luoda koulun yhteishenkeä, torjua yksinäisyyttä ja lisätä nuorten osallisuutta koulussa. Tukioppilastoiminta parantaa koulun työskentelyilmapiiriä muun muassa ehkäisemällä koulukiusaamista ja edistämällä suvaitsevaisuutta. Tukioppilastoiminta on osa Vesilahden yhtenäiskoulun hyvinvointityötä edistäen kouluviihtyvyyttä, yhteisvastuuta ja turvallista ja kannustavaa kouluilmapiiriä. 

Vesilahden kunnan oppilashuoltohenkilöstö on koulutettu IPC-menetelmän käyttöön (Johanna Haapaniemi, koulukuraattori ja Anu Savolainen, terveydenhoitaja). IPC pohjautuu interpersonaaliseen psykoterapiaan ja se on masennusoireilun ehkäisyyn ja hoitoon suunniteltu menetelmä. IPC:ssä käsitellään ihmissuhteita ja merkittäviä elämäntapahtumia keskustelun ja harjoitteiden avulla. Menetelmässä pyritään löytämään keinoja vähentää masennusoireita. Tavoitteena on myös vahvistaa läheisiä ihmissuhteita ja helpottaa suhteissa ilmeneviä haasteita. Koulun henkilöstöä on ohjeistettu ohjaaman masennusoireista kärsivät oppilaat oppilashuoltohenkilöstön puheille. 

Edellä kerrotun perusteella ei sivistyspalveluissa nähdä tarkoituksenmukaisena käynnistää kattavaa mielenterveyden ensiapukoulutusta. Suurella osalla henkilöstöä on jo vastaavat tiedot ja taidot. Tärkeää on kuitenkin kehittää heidän osaamista edelleen sekä varmistaa uuden henkilöstön osaaminen mielenterveyden teemoissa sekä teemaan liittyvien ohjeet, vuosikello ja materiaalien tuntemus.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Lahtinen, sivistysjohtaja, marko.lahtinen@vesilahti.fi

Sivistyslautakunta päättää antaa selosteen mukaisen selvityksen ja toteaa omalta osaltaan valtuustoaloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

Valmistelija

Marko Lahtinen, sivistysjohtaja, marko.lahtinen@vesilahti.fi

Perustelut

   

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää ehdottaa, että valtuusto

  1. merkitsee tiedoksi sivistyslautakunnan lausunnon,
  2. toteaa valtuustoaloitteen tulleen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Perustelut

   

Ehdotus

Valtuusto päättää, että se

  1. merkitsee tiedoksi sivistyslautakunnan lausunnon,
  2. toteaa valtuustoaloitteen tulleen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)