Kunnanvaltuusto, kokous 21.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Valtuustoaloite: Etelä-Karjalan malli käyttöön lainvastaisiin tekoihin puuttumiseksi kouluissa

VESDno-2021-139

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Marko Lahtinen, sivistysjohtaja, marko.lahtinen@vesilahti.fi

Perustelut

Vesilahden kunnanvaltuutetut jättivät 25.4.2021 valtuustoaloitteen, jossa esitettiin Etelä-Karjalan mallin käyttöönottoa lainvastaisiin tekoihin puuttumiseksi kouluissa.

Vesilahdessa käynnistettiin 10.3.2020 yhteistyössä poliisin kanssa ankkuritoiminta, jonka oli tarkoitus kohdistua nuorten hyvinvoinnin edistämiseen ja rikosten ennalta ehkäisemiseen (kts. https://ankkuritoiminta.fi/etusivu). Ankkuritoiminta on moniammatillista yhteistyötä, jolla tuetaan lasten ja nuorten hyvinvointia ja estetään ennalta rikollisuutta monin samoin keinoin kuin valtuustoaloitteessa esiin nostetussa Etelä-Karjalan mallissa. Valitettavasti pian tämän jälkeen koronapandemia sekoitti koulun arjen ja sen jälkeen poliisin resurssit eivät ole riittäneet ankkuritoimintaan.

Rikoslaki ja vahingonkorvauslaki ohjaavat koulun toimintaa, jos koulussa tapahtuu lainvastaisia tekoja. Käytännössä siis tehdään rikos- ja lastensuojeluilmoitus, jonka jälkeen poliisi- ja sosiaalihuoltoviranomaiset käsittelevät tapaukset omien prosessiensa mukaisesti. Koululla on omat sääntönsä ja toimintamallinsa puuttua sääntörikkomuksiin. Vesilahden kouluissa on käytössä Ki-Va-koulu ohjelma, joka on Turun yliopistossa kehitetty kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma. Ohjelman tavoitteena on kiusaamisen ehkäiseminen, tehokas puuttuminen kiusaamistilanteisiin ja jatkuva seuranta. 

Kuten aloitteessa todetaan, on kiusaaminen on vakava, vaikea ja sitkeä ilmiö. Vesilahden kouluyhteisöissä kiusaamiseen kiinnitetään suurta huomiota ja siihen puututaan aina kun sitä havaitaan tai siitä kuullaan. Vuoden 2021 kouluterveyskyselyn mukaan Vesilahdella kiusaaminen on kokonaisuudessaan hieman vähentynyt vuodesta 2019 mutta yläluokilla se on yhä hieman yleisempää kuin maassa keskimäärin. 

Vesilahden kunta toteuttaisi mielellään Etelä-Karjalan tai ankkuritoiminnan tapaista toimintamallia, jossa moniammatillisesti ja matalalla kynnyksellä puututtaisiin lasten ja nuorten oireilevaan käytökseen. Ikävä kyllä nykyisellään poliisilla ja lastensuojelun sosiaalityöntekijöillä ei ole resurssiensa puolesta tähän mahdollisuutta mutta asia pidetään vireillä ja kunta on valmis toiminnan käynnistämiseen heti kun mahdollista. Vesilahden kouluissa parannetaan edelleen toimintamalleja kiusaamiseen ennaltaehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Lahtinen, sivistysjohtaja, marko.lahtinen@vesilahti.fi

Sivistyslautakunta päättää antaa selosteen mukaisen selvityksen ja toteaa omalta osaltaan valtuustoaloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Marko Lahtinen, sivistysjohtaja, marko.lahtinen@vesilahti.fi

Perustelut

   

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää ehdottaa, että valtuusto

  1. merkitsee tiedoksi sivistyslautakunnan lausunnon,
  2. toteaa valtuustoaloitteen tulleen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Perustelut

   

Ehdotus

Valtuusto päättää, että se

  1. merkitsee tiedoksi sivistyslautakunnan lausunnon,
  2. toteaa valtuustoaloitteen tulleen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)