Tekninen lautakunta, kokous 10.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Lausunnon antaminen kuntavastuullisten jätehuoltopalvelujen jätetaksasta vuodelle 2022

VESDno-2021-366

Valmistelija

  • Harri Vierikka, tekninen johtaja, harri.vierikka@vesilahti.fi

Perustelut

Alueellinen jätehuoltolautakunta pyytää lausuntoa kunnan ensisijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksasta 1.1.2022 alkaen. Lausuntoa pyydetään 11.11.2021 mennessä.

Jätelain (646/2011) 78 §:n mukaan kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätemaksuilla katetaan kaikki kustannukset, joita aiheutuu lakisääteisen kuntavastuullisen jätehuollon toteuttamisesta (esim. jätteiden kuljetus, käsittely ja hyötykäyttö, neuvonta, tiedotus ja valistus, jätehuollon kehittäminen ja investointeihin varautuminen). Jätemaksuilla katetaan myös lakisääteisten jätehuollon viranomaistehtävien hoitaminen.

Jätelain luvussa 9 säädetään jätemaksun ja sen perustana olevan jätetaksan laadinnasta. Jätetaksa on asiakirja, joka sisältää luettelon käytössä olevista jätemaksuista ja niiden laskentaperusteista yksikköhintoineen. Kunnassa on oltava voimassa oleva jätetaksa, jotta julkisoikeudellista jätemaksua voidaan periä. Jätetaksan mukaisten maksujen on vastattava kunnan tarjoamaa jätehuollon palvelutasoa ja mahdollisuuksien mukaan kannustettava jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen sekä etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon.

Jätetaksa koskee kunnan jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluvia jätteitä, kuten asumisen ja julkisen hallinto- ja palvelutoiminnan jätteitä. Taksa ei koske saostus- ja umpisäiliölietteitä, kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvia jätteitä eikä alueellisen putkikeräysjärjestelmän jätetaksaa, joille on omat taksansa.

Jätetaksa päätetään ilman arvonlisäveroa. Esityksessä jätetaksaksi yksikköhinnoille esitetään myös arvonlisäverollinen yksikköhinta pyöristettynä likiarvona. 

Jätetaksan rakenne ja merkittävimmät muutokset

jätetaksaan Jätetaksaesityksen mukaisesti jätetaksan rakenne on sama kuin vuonna 2021. Jätemaksu koostuu perusmaksuosuudesta sekä järjestetyn jätehuollon maksusta. Järjestetyn jätehuollon maksu on maksu jäteastioiden tyhjennyksistä tai aluejätepisteen käytöstä. Samoin kuin aikaisempina vuosina, perusmaksu sisältyy edelleen aluejätepisteiden käyttäjien vuosimaksuun sekä kiinteistöittäisessä jätehuoltopalvelussa sekajätteen keräysvälineen yksikköhintaan.

Jätemaksun perusmaksuosuutta esitetään korotettavaksi 7,8 % vuoden 2022 jätetaksaan. Korotusesitys johtuu erityisesti kotitalouksien vaarallisten jätteiden jatkokäsittelyprosessin merkittävästä kustannusten noususta sekä jätekeskusten, jäteasemien ja ekopisteiden ylläpito- ja kuljetuskustannusten noususta. Lisäksi perusmaksulla katettavat jätehuoltoviranomaisen toiminnan kustannukset nousevat vuodelle 2022 noin 11 prosenttia uuden jätelain ja jätehuoltomääräysten tuomien velvoitteiden vuoksi. Samoin perustein nousevat myös lakisääteisen jäteneuvonnan ja -viestinnän kustannukset (korotus noin 2 %). Euromääräisesti mitattuna suurin korotustarve kohdistuu kotitalouksien vaarallisten jätteiden jatkokäsittelyprosessin kustannusten muutokseen.

Perusmaksuosuudeksi vuodelle 2022 esitetään vakinaiselle asuinkiinteistölle/huoneistolle 19,81 € (alv 0%)/vuosi ja vapaa-ajan asunnolle 10,48 € (alv 0 %)/vuosi. Samoin kuin vuonna 2021, jätemaksun perusmaksuosuudella esitetään katettavaksi tiedotusta ja neuvontaa, kotitalouden vaarallisten jätteiden jätehuoltoa, jäteasemien ja ekopisteiden hoitoa sekä jätehuoltoviranomaisen kustannuksia. Lisäksi biojätehuoltoa esitetään edelleen tuettavaksi jätetaksan sisäisesti siten, että osa biojätehuollon kustannuksista sisällytetään sekajätteen jätetaksan perusmaksuosuuteen.

Liitteessä 2 on esitetty jätetaksaesityksen hinnoittelumuutokset verrattuna vuoden 2021 jätetaksaan.

Jäteastioiden tyhjennysmaksut

Jäteastioiden tyhjennysmaksut koostuvat noudosta, kuljetuksesta ja käsittelystä. Noudon ja kuljetuksen kustannuksiin vaikuttavat kuljetusmatka ja keräysvälinetyyppi. Lisäksi jäteastioiden tyhjennysmaksu sisältää jätehuoltomääräysten mukaisen jäteastian (140 l, 240 l, 360 l, 660 l ja 770 l). Astioita toimitetaan lakisääteisesti kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen kuuluville asiakkaille. Astia toimitetaan kiinteistöittäiseen jätehuoltoon liittyville uusille asiakkaille, joilla jäteastiaa ei ole sekä jätteen kuljettajan tai asiakkaan ilmoitusten perusteella vanhan rikkoutuneen tai muutoin jätehuoltomääräysten vastaisen astian tilalle. Astiat toimitetaan kiinteistöille maksutta.

Vuoden 2022 jäteastioiden tyhjennysmaksuja esitetään muutettavaksi kuljetusurakkakustannusten muutoksiin sekä seka- ja biojätteen käsittelykustannusten muutokseen perustuen.

Kuljetusurakoiden kustannusten arvioidaan nousevan noin 3,9 %. Alue- ja astiakohtaisia eroja syntyy kilpailutuksen ja urakkasopimusten mukaisten indeksikorotusten seurauksena eri urakka-alueilla. Kustannustasomuutokset on viety taksaan alue- ja astiakohtaisesti.

140-660 litran sekajäteastioiden tyhjennyshintoihin esitetään pääsääntöisesti hyvin maltillisia hintojen muutoksia kunnasta ja jäteastian koosta riippuen. Esimerkiksi perustajakuntien eli Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Oriveden, Pirkkalan ja Tampereen 140, 240, 360 ja 660 litran sekajäteastioiden tyhjennyshintoihin esitetään astiakoosta riippuen 0,09-0,24 € (alv 0 %) hinnan korotusta per astiatyhjennys.

Ylöjärven, Sastamalan, Ikaalisten, Parkanon, Mänttä-Vilppulan ja Virtain 140-660 litran jäteastioiden tyhjennyshintoihin esitetään 0,02-0,66 € hintojen korotusta per astiatyhjennys kunnasta ja keräysvälinetyypistä riippuen. Juupajoella ja Ruovedellä 140, 240, 360 ja 660 litran jäteastioiden tyhjennyshintojen esitetään vastaavasti laskevan 0,03 – 0,23 € per astiatyhjennys astiakoosta riippuen. Pälkäneelle esitettävät korotukset ovat 240 ja 660 litran astioiden kohdalla 0,13-0,19 € per astiatyhjennys astiakoosta riippuen. Pälkäneellä 140 litran astian tyhjennyshinnan esitetään säilyvän nykyisellään ja 360 litran astian tyhjennyshinnan esitetään laskevan 0,25 € per astiatyhjennys. Vesilahdella 660 litran jäteastian tyhjennyshinnan esitetään nousevan 0,14 € ja 140, 240 ja 360 litran jäteastioiden tyhjennyshintojen esitetään laskevan 0,18-0,51 € per tyhjennys astiakoosta riippuen. Hämeenkyrössä 140 litran jäteastian tyhjennyshinta laskee 0,02 € per tyhjennys ja 240, 360 ja 660 litran jäteastioiden tyhjennyshintojen esitetään puolestaan nousevan 0,06–0,17 € per tyhjennys astiakoosta riippuen. Pintakeräysastioiden kunta- ja astiakohtaiset tyhjennyshinnat on esitetty liitteessä 1.

Pikakonttien tyhjennyshintoihin esitetään koko toimialueelle 10,00 € (alv 0 %) korotusta. Pikakontin osalta korotusesitys on suuri ja se johtuu hintaohjauksen vahvistamisesta. Uusien jätehuoltomääräysten myötä pikakonttien käyttö jätteenkeräyksessä on kiellettyä 1.1.2022 alkaen. Voimakkaammalla hintaohjauksella pyritään osaltaan vaikuttamaan siihen, että pikakonteista luovuttaisiin jätehuoltomääräysten edellyttämällä tavalla mahdollisimman nopeasti.

140 – 660 litran biojäteastioiden tyhjennyshintoihin esitetään muutoksia siten, että hinta per tyhjennys laskee enimmillään 0,87 € ja nousee enimmillään 3,57 € kunnasta ja astiakoosta riippuen. Biojätteen syväkeräyssäiliöiden tyhjennyshintoihin esitetään muutoksia siten, että hinta per tyhjennys laskee enimmillään 7,76 € ja nousee enimmillään 3,76 € kunnasta ja astiakoosta riippuen. Biojäteastioiden kunta- ja astiakohtaiset tyhjennyshinnat on esitetty liitteessä 1.

Pakkausjätteiden jätemaksut

1.7.2021 voimaan tulleiden kunnallisten jätehuoltomääräysten vuoksi pakkausjätteiden keräys- ja kuljetuspalvelut tulevat laajenemaan toimialueella entistä useammille kiinteistöille vuoden 2022 ja 2023 aikana. Muutosten myötä jätekuljetusten määrissä on tapahtumassa merkittäviä muutoksia. Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n arvion mukaan lasin ja pienmetallin kuljetukset lisääntyvät, muovipakkausten kuljetukset kuusinkertaistuvat ja kartongin osalta arvoitu kuljetusmäärän lisäys on 13 %. Muutos koskee koko toimialuetta. Erityisesti muovipakkausten osalta kuljetusmäärä kasvaa voimakkaasti, sillä sitä on aiemmin kerätty ainoastaan kaupunkiseudun kunnista.

Perustajakuntien alueella kartonkipakkausten tyhjennyshintaan esitetään 1,6–11,1 prosentin korotusta astiakoosta riippuen. Muutosta perustellaan kuljetusurakkakustannusten muutoksella ja urakkasopimusten mukaisilla indeksikorotuksilla. Muiden kuntien alueilla kartonkipakkausten tyhjennyshintojen esitetään säilyvän nykyisellään. Metallin pintakeräysastioiden tyhjennyshintoja esitetään vuoden 2022 jätetaksassa korotettavaksi 3,8–4,6 prosenttia astiakoosta riippuen. Muutosta perustellaan kuljetusurakkakustannusten muutoksella ja urakkasopimusten mukaisilla indeksikorotuksilla. Metallin syväkeräysastioiden tyhjennyshintaa esitetään korotettavaksi 26 prosenttia. Hinnankorotusesitystä perustellaan kuljetusten kilpailuttamisesta aiheutuneella urakkakustannusten muutoksella. Metallin syväkeräysastioita käytetään kuitenkin verrattain vähän ja niitä tyhjennetään hyvin harvoin, pääsääntöisesti vain 1-2 kertaa vuodessa. Tämän vuoksi esitetty hintamuutos ei aiheuta asukkaille merkittäviä muutoksia jätemaksuun.  Lasipakkausten tyhjennyshinnan esitetään säilyvän nykyisellään 3 kuutiometrin syväkeräyssäiliön osalta ja muiden astiakokojen tyhjennyshintaan esitetään 0,5–7,9 prosentin korotusta astiatyypistä riippuen. Korotusta perustellaan kuljetusurakkakustannusten muutoksella ja urakkasopimusten mukaisilla indeksikorotuksilla.  Maksuttoman lasin ja metallin keräystä säännönmukaisessa biojätteen erilliskeräyksessä oleville kiinteistöille esitetään edelleen jatkettavaksi vuoden 2022 jätetaksassa.

Muovipakkausjätteiden keräys laajenee koko toimialueelle ja sen seurauksena muovipakkausten kuljetusmäärät kasvavat voimakkaasti. Keräyksen laajenemisen ja kuljetusmäärien kasvun seurauksena  Tampereen, Pirkkalan, Lempäälän, Nokian, Kangasalan, Ylöjärven ja Oriveden kuntien alueella muovipakkausten tyhjennyshintoihin esitetään 140–770 litran astioille 30,5 prosentin korotusta. 140–770 litran muovipakkausten astiatyhjennyshinta Tampereella, Pirkkalassa, Lempäälässä, Nokialla, Kangasalla, Ylöjärvellä ja Orivedellä on vuonna 2021 5,38 € (alv 0 %) per astiatyhjennys. Vuodelle 2022 edellä mainittujen kuntien alueelle tyhjennyshinnaksi ehdotetaan 7,02 € (alv 0 %) per astiatyhjennys. Esitetty korotus on 1,64 € (alv 0 %) per astiatyhjennys. Korotusta perustellaan muovinkeräyksen laajenemisen aiheuttamien kuljetuskustannusten muutoksilla. Tampereen, Pirkkalan, Lempäälän, Nokian, Kangasalan, Ylöjärven ja Oriveden kuntien alueella muiden astiakokojen tyhjennyshinnan esitetään säilyvän nykyisellään. Taksaan on myös tuotu uutena elementtinä muovipakkausten astiakohtaiset tyhjennyshinnat kaupunkiseudun ulkopuolisille alueille. Astia- ja kuntakohtaiset tyhjennyshinnat koko toimialueelle on esitetty liitteessä 1.

Aluejätepisteen käyttäjän vuosimaksut

Kiinteistöille, joilta ei noudeta säännöllisesti yhdyskuntajätteitä, on osoitettu sekajätteen vastaanottopaikaksi aluejätepiste, johon saa viedä kerralla kohtuullisen määrän normaalissa asumisessa syntyvää jätettä. Aluejätepisteitä käyttäviltä kiinteistöiltä peritään vuotuinen jätemaksu kiinteistön käyttötarkoituksen ja asuinhuoneistojen tai vapaa-ajan asuntojen lukumäärän mukaan. Aluejätepisteen käyttöön oikeuttava maksu on jokaisessa toimialueen kunnassa samansuuruinen. Maksuja on entiseen tapaan kolme luokkaa: vakinaisen asuinkiinteistön/huoneiston, yksin asuvan sekä vapaa-ajan asunnon maksuluokat. Aluejätepisteen käyttäjän vuosimaksua esitetään korotettavaksi 4,2 prosenttia vuodelle 2022. Aluejätepisteen käyttäjän vuosimaksun korotusesityksen taustalla ovat perusmaksuosuuden korotus, sekajätteen käsittelyhinnan korotus sekä aluejätepisteiden ylläpidon ja kuljetuskustannusten kustannustason arvioitu nousu. Vakituisen asuinkiinteistön/huoneiston vuosimaksuksi esitetään 94,43 € (alv 0 %), yksin asuvan vuosimaksuksi 63,21 € (alv 0 %) ja vapaa-ajan asunnon vuosimaksuksi 52,66 € (alv 0 %) vuodelle 2022.

Lisätöistä perittävät maksut

Jätehuoltopalveluihin liittyvistä lisätöistä perittäviin maksuihin esitetään pääsääntöisesti pieniä korotuksia kaikkien lisätyöluokkien osalta. Muutoksia perustellaan yleiskustannusten nousun mukaisilla indeksikorotuksilla. Taloyhtiöiden lukituissa jätetiloissa olevien astioiden tyhjentämisen ja avainlogistiikan hallinnan parantamiseksi, järjestelmään sopimattoman avaimen käytöstä aiheutuneisiin kustannuksiin esitetään 3,70 euron korotusta (alv 0 %). Esitetyllä muutoksella taloyhtiöiden lukittujen jätetilojen astiatyhjennysten logistiikkaa pyritään tehostamaan.

Pientuojien maksut

Jäteasemilla ja jätekeskuksissa vastaanotettaviin kotitalouksien pientuojamaksuihin esitetään korotuksia. Muutoksia esitetään, jotta käsittelyhinnat olisivat entistä kustannusvastaavampia.  

Puujätekuormien vastaanottohintoihin esitetään korotuksia jatkokäsittelyprosessin kustannusmuutoksen perusteella. Enintään 2 m3 puujätekuorman vastaanottohintaan esitetään 1,61 euron (alv 0 %) korotusta ja enintään 4 m vastaanottohintaan 3,23 euron (alv 0 %) 3 korotusta. Kyllästämätöntä puuta ei saada itse hyödynnettyä jätekeskuksilla, vaan se on toimitettava hakkeena eteenpäin jatkokäsittelyyn. Tästä aiheutuvat kustannukset ovat kohonneet, minkä vuoksi hinnan korotusta esitetään. Taksaan esitetty hinta on asetettu kustannusvastaavaksi toiminnan kustannuksiin nähden.

Maa-aineksen sekä betoni- ja tiilijätteen osalta pientuojamaksuihin esitetään 0,80 euron (alv 0 %) hinnan korotusta per kuorma. Muutoksia esitetään, jotta käsittelyhinnat olisivat entistä kustannusvastaavampia. Myös kyllästetyn puun vastaanottohintoihin esitetään noin 13 prosentin korotusta jatkokäsittelyprosessin kustannusmuutoksen vuoksi. Vuodelle 2022 vastaanottomaksuiksi ehdotetaan enintään 2 m kuormille 13,71 € 3 (alv 0 %) ja enintään 4 m kuormille 27,42 € (alv 0 %).

Enintään 2 m :n maatuvien puutarhajätteiden vastaanotosta 3 jätekeskuksissa ei ole aiemmin peritty maksua. Vuoden 2022 jätetaksassa vastaanoton esitetään kuitenkin muuttuvan kokonaisuudessaan maksulliseksi. Maatuvan puutarhajätteen vastaanottomaksuksi enintään 2 m :n kuormille esitetään 4,03 € (alv 0 %). Muutosta perustellaan sillä, 3 että maatuvan puutarhajätteen jatkokäsittelyprosessissa tapahtuu muutos biolaitoksen toiminnan alkaessa sekä Tarastenjärven jätekeskuksen kompostointiprosessin alasajon myötä.

Vuoden 2021 tapaan jäteasemilla ja jätekeskuksissa otetaan veloituksetta erikseen lajiteltuna vastaan kotitalouksien materiaalina hyötykäyttöön kelpaavaa jätettä kuten paperia, pahvia, kartonkia, metallia ja lasipakkauksia. Veloituksetta otetaan vastaan myös kotitalouksien vaarallisia jätteitä, lukuun ottamatta yli 200 litran eriä öljyjä tai muita nesteitä, ja kotitalouksien sähkö- ja elektroniikkalaitteita. Lisäksi jätekeskuksissa otetaan veloituksetta vastaan erikseen lajiteltuna risuja, oksia ja pieniä puunrunkoja enintään 2 m :n eriä.

Kotitalouksien painoperusteisten jätemaksujen maksuperusteet (euroa /tonni) yli 4 m kuormien osalta on esitetty 49 §:ssä. Painoperusteisesti vastaanotettujen kantojen vastaanottohintaan esitetään 5 euroa/tonni (alv 0 %) hinnankorotusta vuoden 2021 taksaan verrattuna. Kyllästetyn puun painoperusteiseen vastaanottohintaan esitetään hinnankorotusta 20 euroa/tonni (alv 0 %) vuoden 2021 taksaan verrattuna. Edellä mainittuja hinnankorotuksia perustellaan jatkokäsittelyprosessin kustannusten muutoksella. Muiden painoperusteisten maksujen esitetään säilyvän nykyisellään.

Uutena elementtinä painoperusteisiin maksuihin on lisätty uusi maksuluokka ”loppusijoitettava tai energiahyödynnettävä erityiskäsittelyä vaativa erityisjäte”. Erityisjätteen maksuluokka on katsottu tarpeelliseksi lisätä painoperusteisiin pientuojamaksuihin niitä tapauksia varten, jolloin jätteen vastaanotto ja käsittely vaatii erityistoimenpiteitä Tammervoiman polttolaitoksella. Tämä koskee esimerkiksi kuivakäymäläjätteen vastaanottoa. Toisena uutena elementtinä taksaan on tuotu hinnastot terveydenhuollon lasille ja pistäville ja viiltäville jätteille. Terveydenhuollon lasia sekä pistävää ja viiltävää jätettä syntyy erityisesti kuntien hallinto- ja palvelutoiminnassa. Kyseisten jäte-erien keräys ja vastaanotto tapahtuu Repsikka noutopalvelun hinnaston ja periaatteiden mukaisesti. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Harri Vierikka, tekninen johtaja, harri.vierikka@vesilahti.fi

Tekninen lautakunta päätää, että sillä ei ole lausuttavaa kunnan ensisijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksaksi 1.1.2022 alkaen. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

kirjaamo@tampere.fi

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)