Kunnanvaltuusto, kokous 11.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Metsämantereen asemakaavan hyväksyminen

VESDno-2020-69

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Leena Lahtinen, aluearkkitehti, leena.lahtinen@urjala.fi

Perustelut

Kaavatmk § 11/12.5.20    Kaavatoimikunta päätti ottaa kokouksen asialistalle ylimääräisenä asiana Metsämantereen asemakaavan, koska kaavan osallistumis- ja arviointi-suunnitelma on valmistunut 12.05.2020 ja asian käsittely on tarkoituksenmukaista tässä kokouksessa. 

Kunnanhallitus on tehnyt asemakaavan vireilletulosta päätöksen 04.05.2020 § 99. Kaava-alueen alustava rajaus koskee ainakin kiinteistöä Metsämantere (922-422-6-6) ja osaa tilasta Kotimetsä (922-422-1-144). Kaava-alue sijaitsee Kirkonkylästä kaakkoon kohti Lempäälää, Vesilahdentien ja Mantereentien risteyksen lounaispuolella, metsäalueella. Kaava-alueen pinta-ala on 27,5 ha.
Kaava-alueelle on tarkoituksena osoittaa tarvittavat aluevaraukset pientalovaltaiselle asumiselle, työpaikkatoiminnoille, lähivirkistysalueille, katuverkostoille sekä muille tarvittaville toiminnoille. Alueella on voimassa Koskenkylän ympäristön osayleiskaava.
Kaavan laatijaksi on kilpailutuksen jälkeen valittu kunnanjohtajan päätöksellä 5.5.2020 §26 Sweco Ympäristö Oy. 
Kaava-alueelta laaditaan tarvittavat selvityksen kaavan valmisteluvaiheessa. Kevään ja kesän 2020 aikana alueelta laaditaan luontoselvitys, tekijänä Pinja Mäkinen, Sweco Ympäristö Oy. Alueelta on tarpeen laatia pohjakartta kaavaehdotusvaiheeseen mennessä.
Asemakaavan laatija Timo Rysä, Sweco Ympäristö Oy, esitteli 12.5.2020 päivätyn kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman. 
Kaavatoimikunta keskusteli osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja totesi, että aluerajausta tarkistetaan ja osallisia täydennetään.

Päätös:    Tehtyjen täydennysten jälkeen osallistumis-ja arviointisuunnitelman viedään kunnanhallituksen käsiteltäväksi ja kaavatoimikunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että Kunnanhallitus hyväksyy 13.5.2020 päivätyn Metsämantereen asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja päättää asettaa sen yleisesti nähtäville osallisten kuulemiseksi. (MRL 63§)

liite 1 § 11 kunnanhallitukselle; Metsämantereen asemakaava, osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.5.2020

- - - - -

KHAL § 113/ 25.5.20    Liite 1/ § 113 Metsämantereen asemakaava, osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.5.2020

Ehdotus    Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus hyväksyy 13.5.2020 päivätyn Metsämantereen asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja päättää asettaa sen yleisesti nähtäville osallisten kuulemiseksi. (MRL 63§)

Päätös    Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

- - - - -
Kaavatmk § 16 /13.8.20    Aluearkkitehti:

Kunnanhallitus päätti 25.5.2020 § 113 asettaa julkisesti nähtäville Metsämantereen asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on ollut nähtävillä kunnan internetsivuilla ja kirjastossa aikavälillä 12.6.- 15.7.2020. OAS pidetään nähtävänä koko suunnittelutyön ajan Vesilahden kunnanvirastossa sekä kunnan internetsivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on voinut halutessaan jättää mielipiteen 15.7.2020 mennessä. 
Nähtävilläolosta on tiedotettu julkaisemalla kuulutus Lempäälän-Vesilahden Sanomissa, kunnan ilmoitustaululla sekä internetsivuilla 10.6.2020. Osallisia, kaava-alueen ja siihen rajautuvien kiinteistöjen omistajia ja asukkaita, nähtävilläolosta on tiedotettu kirjeitse 3.6.2020. Nähtävilläolosta tiedotettiin ja lähetettiin lausuntopyynnöt 4.6.2020 seuraaville tahoille: kunnan tekninen-, rakennus- ja ympäristö-, sekä sivistyslautakunta, elinvoimatoimikunta ja Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan Maakuntamuseo, Elenia ja Pirkanmaan pelastuslaitos, Lempäälän kunta.
Lausuntoja saapui neljä kappaletta. Lausunnot saapuivat kunnan elinvoimatoimikunnalta ja rakennus- ja ympäristölautakunnalta, Pirkanmaan liitosta ja Pirkanmaan maakuntamuseolta. Yksityishenkilöiden mielipiteitä saapui yksi.          Lausunnot ja mielipiteet liitteenä tiedoksi kaavatoimikunnalle.

Pohjakartan laatijaksi on tarjouskilpailun pohjalta valittu kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättänyt Mitta Oy. Kaava-alueen pohjakartan laatimiseksi mittaustyöt ovat olleet käynnissä alueella kesä-heinäkuussa. Pohjakartan valmistuttua se lähetetään tarkastettavaksi Lempäälän kuntaan kuntien yhteistyösopimuksen mukaisesti. 

Asemakaavatyön pohjaksi on tarpeen laatia pohjaselvityksiä. Alueelta on laadittu luontoselvitys, tekijänä Pinja Mäkinen, Sweco Ympäristö Oy, 17.6.2020, joka ohessa liitteenä. Pirkanmaan maakuntamuseon lausunnon pohjalta kaavoitettavalla alueella on tarpeen laatia arkeologinen inventointi lausunnossa esitetyllä tavalla.
Asemakaavan valmistelua ja luonnoksen suunnittelua on viety eteenpäin Sweco Ympäristö Oy:n toimesta. Kaavoitettavalta alueelta löytyneet muinaisjäännökset ja toisaalta arkeologisen inventoinnin tarve suunnittelutyön pohjaksi sekä muinaisjäännösalueiden tarkemman määrittelyn tarve on kuitenkin estänyt luonnoksen valmistumisen. Kaavan laatija Timo Rysä, Sweco Ympäristö Oy, antaa kokouksessa tilannekatsauksen luonnos- ja suunnittelutilanteesta.

Liitteet
1/§ 16 Metsämantereen asemakaava, Luontoselvitys, 17.6.2020, Sweco Ympäristö Oy
2/§ 16 OAS-vaiheessa saapuneet lausunnot ja mielipide

Ehdotus    Aluearkkitehti:

Kaavatoimikunta keskustelee saapuneista palautteista ja tarkentaa kaavan tavoitteita.
Kaavatoimikunta toteaa, että kaavan yleisötilaisuus on tarkoituksenmukaista järjestää luonnosvaiheen nähtävilläolon yhteydessä.
Kaavatoimikunta välittää edelleen kunnanhallituksen tiedoksi saapuneet lausunnot ja mielipiteen luonnosvaiheen käsittelyn yhteydessä.

Päätös:    Kaavatoimikunta päättää järjestää yleisötilaisuuden luonnosvaiheen nähtävilläoloaikana.

Kaavatoimikunta toteaa, että elinkeinotoimikunnan antama lausunto jätetään huomiotta jääviysperusteiden takia ja toimikunnalta pyydetään uusi lausunto osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. 

Kaavatoimikunta toteaa, että arkeologisen inventoinnin tulokset odotetaan ennen kaavatyön jatkamista.    

Kaavatoimikunta päättää välittää edelleen kunnanhallituksen tiedoksi saapuneet lausunnot ja mielipiteen luonnosvaiheen käsittelyn yhteydessä.

- - - - -

Kaavatmk 1.12.2020 § 24

Metsämantereen asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävänä edellä kaavatoimikunnan käsittelyssä 13.8.2020 § 16 esitetysti. Saapuneet lausunnot, myöskin elinvoimatoimikunnan 23.10.2020 antama, ja mielipiteet ovat ohessa liitteenä tiedoksi edelleen kunnanhallitukselle. Saapunutta palautetta on käsitelty työneuvotteluissa kaavan laatijan kanssa ja kaavan valmisteluaineistoa on laadittu huomioiden sitä. Kaavan laatija on laatinut vastineluettelon, jossa on esitetty kootusti palaute sekä siitä johtuneet toimenpiteet. Vastineluettelo on kaavaselostuksen liitteenä. 
Kunnan tilaamana alueelta on valmistunut pohjakartta Mitta Oy:n toimesta. Valmistuneen pohjakartan on tarkastanut ja hyväksynyt 16.9.2020 Lempäälän kunnan maanmittausinsinöörin Pirkko Saarinen kuntien solmiman sopimuksen mukaisesti.
Asemakaavoituksen pohjaselvitykseksi on valmistunut Vesilahti, Nokiniitynmäki, Arkeologinen tarkkuusinventointi, jonka on laatinut Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy. Arkeologinen tarkkuusinventointi on liitetty kaava-aineistoon ja sen tuloksia on huomioitu kaavaa laadittaessa.
Asemakaavoituksesta on käyty neuvotteluja naapuritilan Uusitalo (922-422-4-17) maanomistajan ja kunnan edustajien välillä. Asemakaavoitusta on tarpeen laajentaa koskemaan myös noin 5,2 hehtaarin osaa tilasta 922-422-4-17, koska uusien asuinalueiden ja tiestön suunnittelu on tarkoituksenmukaista tehdä samanaikaisesti.
Kaavaluonnoksessa kaava-alueen rajaus koskee kiinteistöä Metsämantere 922-422-6-6, kiinteistön 922-422-4-17 palstaa nro 2, ja kiinteistöä Kotimetsä (922-422-1-144) poislukien Sulonpolun eteläpäähän sijoittuvaa erottamatonta määräalaa (922-422-1-144-M601). 
Kaava-alueen pohjois-, itä- ja eteläosille on osoitettu yhteensä 16 erillispientalojen korttelialuetta (AO) tonttitehokkuusluvulla e=0,20. Rakennusten suurin sallittu kerrosluku on II. Korttelialueille on osoitettu yhteensä 51 ohjeellisella tonttijaolla osoitettua kaavatonttia. Tonttikoko vaihtelee kortteleissa 1020 m2- 2830 m2 välillä. Keskeiset erillispientalojen korttelialueet sijoittuvat kaava-alueen pohjoisosalle sijoittuvaa mäkeä kehämäisesti kiertävien kokoojakatujen ja niihin liittyvien tonttikatujen varteen. Kaava-alueen eteläosalle on osoitettu kolmesta erillispientalojen korttelialueesta muodostuva kokonaisuus. Kaava-alueen itäosalle entuudestaan sijoittunut Sulonpolku on osoitettu katualueeksi. Sulonpolun varteen on osoitettu kolme isohkoa erillispientalotonttia täydentämään olemassa olevaa rakennetta. 
Kaava-alueen lounaisosalle on osoitettu asuinkortteleista eriytetty teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY). Teollisuusrakennusten korttelialueen tonttitehokkuusluvuksi on osoitettu e=0,60 ja rakennusten suurimmaksi sallituksi kerrosluvuksi II. Tontteja on korttelissa kahdeksan ja niiden koko vaihtelee välillä 4450m2- 18 464 m2. Teollisuusrakennusten korttelialueen keskelle osoitetun katualueen jatkeelta on osoitettu ohjeellinen ajoyhteys kaava-alueen rajalle. 
Kaava-alueelle osoitettujen korttelialueiden väliset alueet on osoitettu lähivirkistysalueiksi (VL). Lähivirkistysalueille on osoitettu ohjeellinen ulkoilureittiverkosto tonttikatujen päätteiltä. Kaava-alueen lähivirkistysalueille saa sijoittaa hulevesien hallintaan liittyviä rakenteita (hule-1). Kaava-alueen pohjoisosalle osoitettujen erillispientalojen korttelialueiden keskellä, mäen korkeimmalle osalle osoitetulle lähivirkistysalueelle on osoitettu alueen osa, jolla sijaitsee muinaismuistolailla rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös (sm-1). Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta koskevista toimenpiteistä ja suunnitelmista on pyydettävä museoviranomaisen lausunto.
Kaavanlaatija arkkitehti Timo Rysä, Sweco Ympäristö Oy, on toimittanut 23.11.2020 päivätyn asemakaavan valmisteluaineiston ja kaavaluonnoksen kaavatoimikunnan ja edelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Ehdotus

Esittelijä

Leena Lahtinen, aluearkkitehti, leena.lahtinen@urjala.fi

Aluearkkitehti:

Kaavatoimikunta keskustelee Metsämantereen asemakaavan valmisteluaineistosta ja kaavaluonnoksesta sekä yleisötilaisuuden järjestämisestä.

Kaavatoimikunta toteaa, ettei se näe estettä kaavoituksen aloitussopimuksen laatimiselle tilan Uusitalo (922-422-4-17) maanomistajan ja kunnan välillä sekä tilan osan kaavoituksen käynnistämiselle Metsämantereen asemakaavan yhteydessä.

Kaavatoimikunta edellyttää, että kaavan laatija täydentää kaavaselostusta ennen kunnanhallituksen käsittelyä.

Kaavatoimikunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että  
1)    se merkitsee saadun tiedoksi saapuneet lausunnot ja mielipiteen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja hyväksyy palautteeseen laaditun vastineluettelon sekä päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman.
2)    se päättää asettaa Metsämantereen asemakaavan 23.11.2020 päivätyn valmisteluaineiston ja asemakaavaluonnoksen yleisesti nähtäville 30 päivän ajaksi varaten näin osallisille tilaisuuden mielipiteen esittämiseen.

Päätös

Kaavatoimikunta keskusteli Metsämantereen asemakaavan valmisteluaineistosta ja kaavaluonnoksesta ja totesi että jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota alueen jätehuollon järjestämiseen ja varautumiseen syväjätekeräykseen, kevyenliikenteen yhteyteen kohti Vesilahdentietä sekä alueen infrarakentamisen ja energiahuollon mahdollisuuksiin. Yleisötilaisuus pyritään toteuttamaan koronatilanne huomioiden tammikuun alussanluonnoksen nähtävilläoloaikana joko Teams-tilaisuutena tai ajanvarauksena kaavanlaatija tapaamisina.

Kaavatoimikunta totesi, ettei se näe estettä kaavoituksen aloitussopimuksen laatimiselle tilan Uusitalo (922-422-4-17) maanomistajan ja kunnan välillä sekä tilan osan kaavoituksen käynnistämiselle Metsämantereen asemakaavan yhteydessä.

Kaavatoimikunta edellytti, että kaavan laatija täydentää kaavaselostusta ennen kunnanhallituksen käsittelyä.

Kaavatoimikunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että  
3)    se merkitsee saadun tiedoksi saapuneet lausunnot ja mielipiteen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja hyväksyy palautteeseen laaditun vastineluettelon sekä päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman.
4)    se päättää asettaa Metsämantereen asemakaavan 23.11.2020 päivätyn valmisteluaineiston ja asemakaavaluonnoksen yleisesti nähtäville 30 päivän ajaksi varaten näin osallisille tilaisuuden mielipiteen esittämiseen.

Perustelut

- - - - -

Ehdotus

Esittelijä

Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Kunnanhallitus päättä, että

 1. se merkitsee saadun tiedoksi saapuneet lausunnot ja mielipiteen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja hyväksyy palautteeseen laaditun vastineluettelon sekä päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman.
 2. se päättää asettaa Metsämantereen asemakaavan 23.11.2020 päivätyn valmisteluaineiston ja asemakaavaluonnoksen yleisesti nähtäville 30 päivän ajaksi varaten näin osallisille tilaisuuden mielipiteen esittämiseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Leena Lahtinen, aluearkkitehti, leena.lahtinen@urjala.fi

Perustelut

Kaavatoimikunta 16.3.2021

Metsämantereen asemakaavan valmisteluaineisto ja kaavaluonnos ovat olleet julkisesti nähtävillä 7.1.2021- 8.2.2021 välisen ajan Vesilahden kunnanvirastossa sekä kunnan internet-sivuilla. 


Nähtävilläolosta tiedotettiin julkaisemalla kuulutus Lempäälän-Vesilahden Sanomissa, kunnan ilmoitustaululla ja internet-sivuilla 7.1.2021. Osallisilla oli mahdollisuus esittää mielipiteensä luonnoksesta sen nähtävilläoloaikana suullisesti tai kirjallisesti. Kunnanvirastolla järjestettiin kaavoittajan vastaanottopäivä, jossa oli mahdollisuus saada tietoa kaavahankkeesta ja antaa palautetta luonnosaineistoista 27.1.2021, myös teams-yhteys oli mahdollinen. Vastaanottopäivään osallistui yksi osallinen.


Tiedote nähtävilläolosta, palautteen anto mahdollisuudesta sekä vastaanottopäivästä lähetettiin kirjeitse suunnittelualueen sekä siihen rajoittuville asukkaille ja maanomistajille 21.12.2020. Tieto nähtävilläolosta ja lausunto/kommenttipyyntö lähetettiin viranomaistahoille 7.1.2021: Pirkanmaan ELY- keskus, Pirkanmaan maakuntamuseo, Pirkanmaan liitto, Elenia Oy, Pirkanmaan pelastuslaitos ja sekä kunnan sivistys-, tekninen- sekä rakennus- ja ympäristölautakunta, elinvoimatoimikunta sekä ympäristönsuojeluviranomainen.
Viranomaistahoilta lausuntoja/kommentteja saapui seitsemän kappaletta ja kolme yksityishenkilöiden mielipidettä, joista yhdessä 25 allekirjoittajaa. Saapuneet palautteet ohessa liitteenä tiedoksi. Saapunutta palautetta on käsitelty kunnan edustajien ja kaavan laatijan välisissä työneuvotteluissa. Kaavan laatija on laatinut vastineluettelon, jossa on esitetty kootusti saapunut palaute ja niihin annetut vastineet sekä kaavaan johtuneet toimenpiteet ja muutokset. Vastineluettelo on kaava-selostuksen liitteenä. (Vastineluettelo toimitetaan ennen kokousta)


Kaavan suunnittelutyötä on viety eteenpäin huomioiden palautetta ja kunnan tarkentuneita tavoitteita. Jotta kaava-alueesta muodostuisi tarkoituksenmukainen siitä on poistettu Sulonpolku ja sen varren asuintontit. Asemakaava koskee kiinteistöä 922-422-6-6, osaa kiinteistön 922-422-4-17 palstasta sekä osaa kiinteistöstä 922-422-1-144.
Saadun palautteen ja työneuvottelujen perusteella kaavaa on tarkistettu ja muutettu luonnosvaiheen jälkeen seuraavasti: 
•    Kaava-alueen rajaus muutettu; Sulonpolun varteen kaavaluonnoksessa osoitetut    erillispientalojen korttelialueet, Sulonpolun katualue, sekä Sulonpolkuun rajautuvat lähivirkistysalueen osat jätettiin pois asemakaavaehdotuksen kaava-alueesta. 
•    Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueelle lisättiin kaavamääräys:Alueelle sijoittuva toiminta ei saa aiheuttaa ympäristöä häiritsevää melua, tärinää, ilman saastumista tai muuta häiriötä. 
•    Kaava-alueelle lisättiin kaksi ohjeellista aluevarausta leikkikenttiä varten 
•    Kaava-alueelle lisättiin yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialue 
•    Lähivirkistysalueille osoitettua ohjeellista ulkoilureitistöä täydennettiin mm. kaava-alueelta Vesilahdentien linja-autopysäkkien suuntaan 
•    Kaava-alueen lounaiskulmalle osoitettu alueen osa, jolla sijaitsee muinaismuistolailla rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös (sm) 
•    Kaavakartan määräys osioon on lisätty viittaus alueelle laadittavaan rakennustapaohjeeseen 
•    Pirkanmaan maakuntakaava 2040:n ja Koskenkylän ympäristön osayleiskaavan kaavamääräykset lisättiin kaavaselostukseen 


Kaava-alueesta ovat valmistuneet mallinnuskuvat.


Asemakaavalla muodostuu korttelit 317-332, sekä virkisty-, erityis- ja katualuetta.
Kaavanlaatija, arkkitehti Timo Rysä, Sweco Ympäristö Oy, on toimittanut 19.3.2021 päivätyn Metsämantereen asemakaava ehdotuksen kaavatoimikunnan ja edelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
 

Ehdotus

Esittelijä

Leena Lahtinen, aluearkkitehti, leena.lahtinen@urjala.fi

Kaavatoimikunta keskustelee Metsämantereen asemakaavaehdotuksesta ja toteaa että rakentamistapaohjeisto tulee liittää aineistoon, jonka jälkeen kaavaehdotus voidaan viedä kunnanhallituksen käsiteltäväksi. 
Kaavatoimikunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että
1)    se hyväksyy päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
2)    sekä merkitsee tiedoksi saadun luonnosvaiheen aineistosta saapuneet lausunnot ja mielipiteet sekä hyväksyy niihin laaditut vastineet ja toimenpiteet. 
3)    se päättää asettaa yleisesti nähtäville Metsämantereen asemakaava ehdotuksen aineiston 30 päivän ajaksi varaten näin osallisille tilaisuuden muistutusten ja lausuntojen esittämiseen (MRL 65§, MRA27§).
 

Päätös

Kaavatoimikunta päättää, että rakennustapaohjeet lisätään aineistoon ja päättää esittää kunnanhallitukselle,

- että se hyväksyy päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman 

- merkitsee tiedoksi saadun luonnosvaiheen asineistosta saapuneet lausunnot ja mielipiteet sekä hyväksyy niihin laaditut vastineet ja toimenpiteet

- päättää asettaa yleisesti nähtäville Metsämantereen asemakaavaehdotuksen aineiston 30 päivän ajaksi varaten näin osallisille tilaissuuden muistutusten ja lausuntojen esittämisseen (MRL 65 §, MRA 27 §)

Perustelut

  

Ehdotus

Esittelijä

Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Kunnanhallitus päättää, että se​

 • hyväksyy päivitetyn osallistumis-​ ja arviointisuunnitelman
 • merkitsee tiedoksi saadun luonnosvaiheen asineistosta saapuneet lausunnot ja mielipiteet sekä hyväksyy niihin laaditut vastineet ja toimenpiteet
 • päättää asettaa yleisesti nähtäville Metsämantereen asemakaavaehdotuksen aineiston 30 päivän ajaksi varaten näin osallisille tilaissuuden muistutusten ja lausuntojen esittämisseen (MRL 65 §,​ MRA 27 §).

Päätös

Kunnanhallitus päättää, että se​

 • hyväksyy päivitetyn osallistumis-​ ja arviointisuunnitelman
 • merkitsee tiedoksi saadun luonnosvaiheen asineistosta saapuneet lausunnot ja mielipiteet sekä hyväksyy niihin laaditut vastineet ja toimenpiteet
 • päättää, että rakennustapaohjetta korjataan siten, että pihojen päällystämiseen sallitaan erilaiset materiaalivaihtoehdot, aidan korkeus sallitaan 1,6 metrin korkeuteen saakka, aidan materiaalia ei ole määritelty ja esitetyt värit mahdollistetaan kaikissa kortteleissa. Päivityksen jälkeen rakennustapaohje liitetään kaava-aineistoon.
 • päättää asettaa yleisesti nähtäville Metsämantereen asemakaavaehdotuksen aineiston 30 päivän ajaksi varaten näin osallisille tilaissuuden muistutusten ja lausuntojen esittämisseen (MRL 65 §,​ MRA 27 §).

Kokouskäsittely

Kunnanhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden Timo Haapaniemelle, Harri Vierikalle sekä Leena Lahtiselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Käsittelyn aikana Kristiina Pispala teki muutosesityksen, jonka mukaan rakennustapaohjetta korjataan siten, että pihojen päällystämiseen sallitaan erilaiset materiaalivaihtoehdot, aidan korkeus sallitaan 1,6 metrin korkeuteen saakka, aidan materiaalia ei ole määritelty ja esitetyt värit mahdollistetaan kaikissa kortteleissa. Päivityksen jälkeen rakennustapaohje liitetään kaava-aineistoon. Puheenjohtaja tiedusteli kunnanhallituksen yksimielisyyttä esityksen osalta ja totesi kunnanhallituksen olevan yksimielisesti lisäyksen kannalla. 

Valmistelija

Leena Lahtinen, aluearkkitehti, leena.lahtinen@urjala.fi

Perustelut

Metsämantereen asemakaava koskee kiinteistöä Metsämantere,922-422-6-6, osaa kiinteistön Uusitalo,922-422-4-17, palstasta sekä osaa kiinteistöstä Kotimetsä, 922-422-1-144.

Metsämantereen asemakaavaehdotus ja sen liiteaineisto on ollut nähtävillä kunnanvirastossa ja kunnan internet-sivuilla 30 päivän ajan 14.4. - 17.5.2021 (MRL 65§, MRA27§). Nähtävilläolosta on tiedotettu julkaisemalla kuulutus Lempäälän-Vesilahden Sanomissa, kunnan ilmoitustaululla sekä kunnan internet-sivuilla 14.4.2021. Nähtävilläolosta tiedotettiin kirjeitse kaava-alueen ja siihen rajoittuvia maanomistajia ja asukkaita. Tiedotekirje ja lausuntopyynnöt lähetettiin viranomaistahoille 9.4.2021. Lausunnot pyydettiin Pirkanmaan Liitolta, Pirkanmaan ELY-keskukselta, Pirkanmaan maakuntamuseolta, Pirkanmaan pelastuslaitokselta, Elenialta sekä kunnan rakennus- ja ympäristölautakunnalta, sivistyslautakunnalta sekä tekniseltä lautakunnalta.

Pirkanmaan liitto ja kunnan tekninen lautakunta ilmoittivat, etteivät anna lausuntoa. Lempäälän kunta totesi, ettei sillä ole tarvetta antaa kaavasta lausuntoa. Lausunnot saapuivat Pirkanmaan maakuntamuseolta, Pirkanmaan ELY-keskukselta, rakennus- ja ympäristölautakunnalta. Kaavaehdotuksesta jätettiin kaksi yksityishenkilöiden muistutusta. Ehdotusvaiheessa saapunut palaute on ohessa tiedoksi kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle.

Saadun palautteen ja työneuvottelujen perusteella kaavaehdotusta ja liiteaineistoa on tarkistettu ja muutettu kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen seuraavasti:

 • Kaavakartassa kortteleiden 330 ja 329 rakennuspaikkojen määrää on vähennetty ja sijainteja tarkennettu sekä Metsämantereentien tiealuetta on muutettu.
 • Kaavaselostuksen kohdan 3.1. kaavoitukselliset lähtökohdat täydennettiin maakuntakaavamerkintöjen osalta
 • Kaavaselostuksen kaavan vaikutustenarviointia täydennettiin.
 • Muinaisjäännöskohteet luetteloitiin kaavaselostukseen ja sm-merkinnän määräykseen lisättiin: ”Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta koskevista toimenpiteistä ja suunnitelmista on pyydettävä museoviranomaisen lausunto.”
 • Rakennustapaohjeiseen lisättiin TY-tonttien osalta seuraava: Hulevesien viivytys tulee toteuttaa rakennuslupavaiheessa liitettävän erillisen hulevesisuunnitelman mukaisesti. Hiekan-​ ja öljynerotuksen tarve ratkaistaan rakennuslupavaiheessa piha-​alueelle sijoitettavien toimintojen mukaan (esim. huoltotoiminnat).

Saapuneista lausunnoista ja muistutuksista sekä niihin annetuista vastineista sekä toimenpiteistä on laadittu ehdotusvaiheen vastineluettelo kaavaselostuksen liitteeksi.  

Asemakaavalla muodostuvat Vesilahden korttelit 317 - 332, sekä virkistys-, erityis- ja katualuetta.

Kaavan laatija Timo Rysä, Sweco Oy on toimittanut 24.09.2021 päivätyn Metsämantereen asemakaavan ja -aineiston kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

Ehdotus

Esittelijä

Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

 1. Kunnanhallitus toteaa tiedoksi saadun kaavaehdotuksesta saapuneet muistutukset ja lausunnot ja välittää ne edelleen kunnanvaltuuston tiedoksi.
 2. Kunnanhallitus hyväksyy ehdotusvaiheen palautteeseen laaditun vastineluettelon ja siinä esitetyt vastineet ja toimenpiteet.
 3. Kunnanhallitus toteaa, että kaavaehdotukseen ei ole tullut nähtävillä olon jälkeen oleellisia muutoksia, joten uusi nähtäville asettaminen ei ole tarpeen.
 4. Kunnanhallitus hyväksyy ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy 24.09. 2021 päivätyn Metsämantereen asemakaavan ja siihen liittyvät rakennustapaohjeet.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Esteellisyys

Ennen käsittelyn alkua Aino-Riikka Simula ja Susanna Suoniemi jääväsivät itsensä (osallisuusjäävi). Simula on jättänyt kaavasta vastineen ja Suoniemi kuuluu naapurustoon. 

Perustelut

   

Ehdotus

Kunnanvaltuusto päättää, että se

 1. merkitsee tiedoksi kaavaehdotuksesta saapuneet muistutukset ja lausunnot
 2. hyväksyy 24.9.2021 päivätyn Metsämantereen asemakaavan ja siihen liittyvät rakennustapaohjeet

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

 • Esteellisyydestä ennen asian käsittelyä ilmoittivat: Aino-Riikka Simula (osallisuusjäävi, jättänyt kaavasta vastineen) sekä Susanna Suoniemi (osallisuusjäävi, naapuruston jäsen). Simulan tilalla oli pykälän käsittelyn ajan varavaltuutettu Virpi Eskola.

Kokouskäsittely

Valtuusto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden pykälässä Olli Metsolle, joka esitteli kaavaa kokouksessa.


Muutoksenhaku

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen

Valitusperusteet

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen

Valitusaika ja päätöksen tiedoksisaanti

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäville, ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Tiedoksisaanti kaavan ja rakennusjärjestyksen hyväksymispäätöksestä

Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan kuitenkin tulleen asianosaisen tietoon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu julkisesti nähtäväksi tietoverkossa. 

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle viraston aukioloaikana, klo 8.00-16.15.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Valituksen voi toimittaa myös sähköisesti tai faksilla. Valituksen on oltava perillä valitusajan viimeisenä päivänä, riippumatta siitä, toimitetaanko valitus postitse vai sähköisesti.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. 

Posti- ja käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna         
Puhelinnumero: 029 56 4220    
Faksinumero: 029 56 42269
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Vesilahden kunnan kirjaamosta.

Posti- ja käyntiosoite: Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti         
Sähköpostiosoite: vesilahdenkunta@vesilahti.fi
Puhelinnumero: 03 5652 7500    

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.