Kunnanvaltuusto, kokous 11.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Kalalahden yritysalueen tonttien hinnan määrääminen

VESDno-2021-360

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Timo Haapaniemi, kehitysjohtaja, timo.haapaniemi@vesilahti.fi

Perustelut

Kalalahden yritysalueen kaava on hyväksytty 23.9.2019 Vesilahden kunnanvaltuustossa. Kyseessä on pinta-alaltaan noin 26 hehtaarin alue, josta yritysalueen osuus on noin 14,4 hehtaaria. Kalalahden kaavan valmistumisen yhteydessä alueen tonteille ei ole määritelty hintoja. Alueelle on laadittu suunnitelma kunnallistekniikan toteutuksesta.

Yritystonttien hintaan vaikuttavat alueen sijainti, maasto ja kunnallistekniikan sekä sähkön saatavuus. Tämän lisäksi hintaa määriteltäessä otetaan huomioon esimerkiksi alueelle toivottu asiakasprofiili ja alueelle sijoittuvien yritysten välisten synergiaetujen mahdollistaminen. Kunnan kehityksen kannalta olennaista on, että alueen tonteille on määritelty hinnat, jotta alueen markkinointi ja myynti voidaan käynnistää kunnan elinvoimapalveluissa.

Hallintosäännön mukaisesti tonttien hinnat päättää kunnanvaltuusto.

Ehdotus

Esittelijä

Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto määrittelee Kalalahden yritysalueen tonttien hinnat.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Kunnanhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden kehitysjohtaja Timo Haapaniemelle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Valmistelija

 • Timo Haapaniemi, kehitysjohtaja, timo.haapaniemi@vesilahti.fi

Perustelut

   

Ehdotus

Kunnanvaltuusto määrittelee Kalalahden yritysalueen tonttien hinnat.

Päätös

Kunnanvaltuusto päättää

 • Kalalahden yritysalueen kortteleiden 297-300 hinnaksi 6€/m2 ja että
 • antaa kunnanjohtajalle valtuudet järjestää myynti ja valmistella sekä allekirjoittaa myyntiä tai vuokrausta koskevat kauppakirjat ja muut mahdolliset asiakirjat.

Kokouskäsittely

Kunnanvaltuusto myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden kehitysjohtaja Timo Haapaniemelle pykälän käsittelyn ajaksi. 

Keskustelun aikana kunnanhallituksen puheenjohtaja Kristiina Pispala esitti, että 

 • kunnanvaltuusto määrää Kalalahden yritysalueen kortteleiden 297-300 hinnaksi 6 €/m2 ja että
 • kunnanjohtajalle annetaan valtuudet järjestää myynti ja valmistella sekä allekirjoittaa myyntiä tai vuokrausta koskevat kauppakirjat ja muut mahdolliset asiakirjat.

Kunnanvaltuutettu Harri Penttilä kannatti esitystä.  

Keskustelun aikana ei tehty muita esityksiä. 


Muutoksenhaku

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen

Valitusperusteet

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen

Valitusaika ja päätöksen tiedoksisaanti

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäville, ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Tiedoksisaanti kaavan ja rakennusjärjestyksen hyväksymispäätöksestä

Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan kuitenkin tulleen asianosaisen tietoon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu julkisesti nähtäväksi tietoverkossa. 

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle viraston aukioloaikana, klo 8.00-16.15.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Valituksen voi toimittaa myös sähköisesti tai faksilla. Valituksen on oltava perillä valitusajan viimeisenä päivänä, riippumatta siitä, toimitetaanko valitus postitse vai sähköisesti.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. 

Posti- ja käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna         
Puhelinnumero: 029 56 4220    
Faksinumero: 029 56 42269
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Vesilahden kunnan kirjaamosta.

Posti- ja käyntiosoite: Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti         
Sähköpostiosoite: vesilahdenkunta@vesilahti.fi
Puhelinnumero: 03 5652 7500    

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.