Kunnanvaltuusto, kokous 11.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Kaavoituskatsaus vuodelle 2021

VESDno-2021-284

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Maankäyttö-​ ja rakennuslain (MRL7 §) mukaisesti kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-​asioista. Katsauksessa selostetaan lyhyesti kaava-​asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset,​ toimet,​ joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin,​ tavoitteisiin,​ sisältöön ja toteuttamiseen. 

Kaavoituskatsaukseen on kysynnän sitä edellyttäessä liitettävä arvio asumiseen varattujen tonttien riittävyydestä. Katsauksessa esitettyjen kaavatöiden lisäksi saattaa vuoden aikana tulla vireille muitakin kohteita.

Ehdotus

Esittelijä

Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä kaavoituskatsauksen vuodelle 2021 liitteen mukaisena ja saattaa sen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Kunnanhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden aluearkkitehti Leena Lahtiselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Perustelut

   

Ehdotus

Kunnanvaltuusto merkitsee tiedoksi vuoden 2021 kaavoituskatsauksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)