Kunnanhallitus, kokous 15.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 128 Maanvaihtokirjan hyväksyminen

VESDno-2022-211

Valmistelija

  • Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Perustelut

Vesilahden kunnanvaltuusto on hyväksynyt metsämantereen asemakaavan 11.10.2021 § 60. Metsämantereen asemakaava koskee kiinteistöä Metsämantere, 922-422-6-6, osaa kiinteistön Uusitalo, 922-422-4-17 palstasta sekä osaa kiinteistöstä Kotimetsä, 922-422-1-144.

Kunnanhallitus on 13.9.2021 § 171 on hyväksynyt maankäyttösopimuksen (liitteenä) kiinteistön Uusitalo 922-422-4-17 maanomistajien kanssa. Maankäyttösopimuksessa on sovittu periaatteet vaihdon kohteena olevien maa-alueiden luovutuksista Metsämantereen asemakaavan tultua lainvoimaiseksi.  Metsämantereen asemakaava on saanut lainvoiman 1.12.2021 (kvalt. 11.10.2021 § 60). Näiden alueiden luovutusta varten tulee osapuolten kesken solmia vielä erillisestä vaihtokirjasta.

Maanvaihtokirja ja sen liiteaineistot ovat pykälän liitteenä. Vaihtokirjan solmimisen jälkeen kunnalle ja maanomistajalle siirtyvät maankäyttösopimuksen mukaiset maa-alat. Tämän jälkeen alueen rakentaminen alkaa suunnitellusti vuosien 2022 ja 2023 aikana. Tällä hetkellä alueella tehdään pyykitys- sekä alustavia metsänraivaustöitä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan maanvaihtokirjan liitteineen ja antaa kunnanjohtajalle oikeuden allekirjoittaa asiakirjat kunnan puolesta. Lisäksi kunnanjohtajalle annetaan oikeudet tehdä asiakirjoihin tarvittavia muutoksia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika ja päätöksen tiedoksisaanti

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 

Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä niin, että se ehtii perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on

Vesilahden kunnanhallitus 
Posti- ja käyntiosoite: Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti
Sähköpostiosoite: vesilahdenkunta(at)vesilahti.fi    

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Myös sähköposti on ilmoitettava, jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköpostitse.