Tekninen lautakunta, kokous 18.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Teknisten palveluiden osavuosiraportointi 1-6/2022

VESDno-2022-103

Valmistelija

  • Harri Vierikka, tekninen johtaja, harri.vierikka@vesilahti.fi

Perustelut

Vesilahden kunnan hallintosäännön 7. luvun 2 §:n mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista säännöllisesti.

Vesilahden kunnanhallituksen 29.11.2021 §221 hyväksymien vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan aikaväliltä tammi-kesäkuu raportoidaan toimielimen hyväksymän tulosyksikön käyttösuunnitelman euromääräinen ja toiminnallinen toteutuminen. Seurantaraporteissa on arvioitava toiminnallisten tavoitteiden ja määrärahojen toteutuminen raportointiajankohtaan mennessä sekä esitettävä arvio loppuvuoden osalta tavoitteiden saavuttamisesta, määrärahojen toteutumisesta ja mihin toimenpiteisiin on ryhdytty mahdollisten määrärahaylitysten estämiseksi. Osavuosiraportoinnissa esitetään myös investointien toteuma. Aikavälin toteuman ja muun käytettävissä olevan tiedon perusteella laaditaan ennakkoarvio koko vuoden toteumasta. Seurantaraportit tulee käsitellä myös lautakunnissa.

Teknisten palveluiden talouden toteuma 1-6 menee kokonaisuuden näkökulmasta hyvin. Toimintakulut on toteutuneet budjetoidusta hieman alle. Toimintakulujen riittävyyttä ei voida varmasti arvioida tässä vaiheessa vuotta. Kasvavat sähköhinnat saattavat aiheuttaa kasvun sähkölaskuihin ja toimintakuluihin. Toimintakulujen riittävyyttä arvioidaan tarkemmin osavuosiraportissa 1-9 /2022. 

Vesihuoltolaitoksen talous 1-6/2022 on toteutunut toimintakulujen osalta alle budjetoidun. Palveluiden ostoissa on varauduttu vesihuoltoverkoston mallinnuksiin ja asiantuntijapalveluiden ostoihin. Mallinnuksia on vuoden aikana tehty ja kaikkia mallinnuksia ei ole vielä laskutettu. Toimintatuottoja on vesihuoltolaitokselle kertynyt vesihuoltoliittymistä 93 943,65 € alv 0%. Liittymismaksut on tuloutuneet vesihuoltolaitokselle siten, että ne eivät ehtineet mukaan osavuosiraporttiin 1-6/2022. Vesihuoltolaitoksen myyntituotot tulevat liittymien osalta ylittymään budjetoidusta. Tästä tulee aiheutumaan vesihuoltolaitokselle parempi tilikauden tulos. 

Investointien toteuma on 1-6/2022 osalta vielä matala. Osa hankkeista viivästyi haastavan kilpailutilanteen takia. Osa suunnittelufirmoista kieltäytyi hyvän työtilanteen takia kunnallistekniikan suunnittelutöistä, mistä johtuen suunnittelu saatiin käyntiin myöhässä. Suunnittelun käynnistyminen myöhässä viivästyttää osassa kohteita rakentumisen aloittamista. Suunnittelun ja rakentamisen aloittamisen viivästyminen johtaa joiltakin osin investoinnin valmistumiseen vuoden 2023 aikana. 

Hallintosääntö 7 luku § 2

Ehdotus

Esittelijä

  • Harri Vierikka, tekninen johtaja, harri.vierikka@vesilahti.fi

Tekninen lautakunta päättää merkitä tietoonsa osavuosiraportoinnin 1-6 / 2022, investointien toteuman ja talousarvion lomakkeiden toteuman 1-6 / 2022.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)