Tekninen lautakunta, kokous 18.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Suomelan alueen kunnallistekniikan putkimateriaalit ja katuvalojen rakentaminen

VESDno-2022-207

Valmistelija

  • Harri Vierikka, tekninen johtaja, harri.vierikka@vesilahti.fi

Perustelut


Suomelan alueen maankäyttösopimuksen mukaan maanomistaja vastaa katujen suunnittelusta ja rakentamisesta. Asfaltointi ei kuulu katujen rakentamiseen. Vesihuoltojärjestelmien rakentamisesta vastaa maanomistaja ja kunta vastaa suunnitelman mukaisten materiaalien kustannuksista. Alueelle rakennettavien sähköjen, valokuidun ja katuvalojen rakentamisesta vastaa alueen verkkoyhtiöt ja kunta. 

Suomelan alueen vesihuollon rakentamiseen tarvittavat putkimateriaalien hinta on 68 904,78 euroa ja katuvalojen kaapeleiden ja jalustojen asentamisen hinta on 28 507 euroa. 

Alueen kunnallistekniikan rakentamisesta on sovittu maanomistajan kanssa vuoden 2021 lopulla ja alueen kunnallistekniikan rakentamiseen on haettu määrärahaa teknisessä lautakunnassa 15.6.2022. Lopullisen määrärahan päättää ja hyväksyy vesilahden kunnanhallitus ja valtuusto.

Ehdotus

Esittelijä

  • Harri Vierikka, tekninen johtaja, harri.vierikka@vesilahti.fi

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Jokioisten maanrakennuksen antaman esityksen putkimateriaaleista ja katuvalaistuksen kaapeloinnin sekä jalustojen asentamisesta ehdollisena. Kunnanhallituksen ja valtuuston on ennen laskujen maksamista hyväksyttävä hankkeelle määrärahat.
 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika ja päätöksen tiedoksisaanti

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 

Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä niin, että se ehtii perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on

Vesilahden tekninen lautakunta
Posti- ja käyntiosoite: Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti
Sähköpostiosoite: vesilahdenkunta(at)vesilahti.fi    

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Myös sähköposti on ilmoitettava, jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköpostitse.