Tekninen lautakunta, kokous 14.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Vesi- ja viemärilaitoksen investoinnit 2023

VESDno-2023-222

Valmistelija

 • Roope Kyrkkö, tekninen palvelupäällikkö, roope.kyrkko@vesilahti.fi

Perustelut

Vesilahden kunnan talousarvion investointiosassa on varattu vesi- ja viemärilaitoksen investointeihin määrärahoja seuraavasti:

 • Muut / kunnallistekniikka 30 000 euroa
 • Viemäriverkoston saneeraus 200 000 euroa
 • Vesijohtoverkoston saneeraus 30 000 euroa

Lempäälän Vesi Oy:n kanssa yhteistyössä tehdyssä kartoituksessa vesihuoltoverkoston saneeraustarve on tällä hetkellä suurempi ja määrärahoista suurin osa tulisi kohdentaa vesihuollon toimintavarmuuden parantamiseen. 

Lempäälän Vesi Oy on laatinut listauksen ja kustannusarvion tänä vuonna tehtävistä töistä:

 • Anttilan jätevesipumppaamolle asennetaan 2 kappaletta 18m3 ylivuotosäiliöitä, paineviemäriin mittakaivo sekä palovesiasema possutusvettä varten. Kustannusarvio töineen 45 000€
 • Anttilan alueen kaivosaneeraukset. Kustannusarvio 10 000€
 • Vesijohdon mittakaivo Kaakilanniemen jätevesipumppaamon yhteyteen. Kustannusarvio 28 000€
 • Vesijohdon mittakaivo Hovin jätevesipumppaamon kylkeen. Kustannusarvio 28 000€
 • Vesijohdon mittakaivo Alhonlahdelle Koskenkylästä ja Kirkonkylältä tulevien vesijohtojen risteyskohtaan. Kustannusarvio 35 000€
 • Vesijohdon mittakaivo sekä paineenpitoventtiili Koskenkyläntien ja Valkkistentien risteykseen. Kustannusarvio 28 000€.

Ehdotus

Esittelijä

 • Roope Kyrkkö, tekninen palvelupäällikkö, roope.kyrkko@vesilahti.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy suunnitelman tehtävistä töistä, sekä valtuuttaa teknisen palvelupäällikön ja/tai yhdyskuntatekniikan asiantuntijan tilaamaan edellä mainitut työt.

Hallintosääntö 4 luku 4 § "Lautakunnat voivat siirtää toimivaltaansa edelleen alaiselleen viranhaltijalle. Se, jolle toimivaltaa on edelleen siirretty, ei voi enää siirtää toimivaltaa edelleen."

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika ja päätöksen tiedoksisaanti

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 

Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä niin, että se ehtii perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on

Vesilahden tekninen lautakunta
Posti- ja käyntiosoite: Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti
Sähköpostiosoite: vesilahdenkunta(at)vesilahti.fi    

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Myös sähköposti on ilmoitettava, jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköpostitse.