Tekninen lautakunta, kokous 14.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Päällystystyöt 2023

VESDno-2023-223

Valmistelija

  • Roope Kyrkkö, tekninen palvelupäällikkö, roope.kyrkko@vesilahti.fi

Perustelut

Vesilahden kunnan talousarvion investointiosassa on vuodelle 2023 varattu määrärahat päällystystöihin seuraavasti:

  • Suomelan kaavatiet 50 000 euroa (Sisältää myös ympäristön viimeistelyn)
  • Ämmänhaudanmäki / kaavatiet 150 000 euroa (Sisältää myös viheralueiden ja ympäristön viimeistelyn)
  • Kaavateiden päällystäminen 100 000 euroa

 

Suomelan asemakaava-alueen osalta on tarkoitus päällystää ensimmäisessä vaiheessa rakentunut alue, sisältäen Suomelantie plv 0-650, Tervakuja, Sormuskuja ja Ruutikuja sekä kevyenliikenteenväylä plv 0-650.

Ämmänhaudanmäen alueelta päällystetään Vihniäntien hiekkaosuus, Petäjärinne sekä Kielorinne. 

Lisäksi päällystyssuunnitelmassa vuodelle 2023 on määritelty päällystettäviksi kohteiksi Huhtatie, Huhtatien kevyenliikenteenväylä sekä Heikinkuja.

Ehdotus

Esittelijä

  • Roope Kyrkkö, tekninen palvelupäällikkö, roope.kyrkko@vesilahti.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy päällystyssuunnitelman vuoden 2023 osalta ja valtuuttaa teknisen palvelupäällikön ja/tai yhdyskuntatekniikan asiantuntijan kilpailuttamaan päällystystyöt sekä tilaamaan työn kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneelta urakoitsijalta.

Hallintosääntö 4 luku 4 § "Lautakunnat voivat siirtää toimivaltaansa edelleen alaiselleen viranhaltijalle. Se, jolle toimivaltaa on edelleen siirretty, ei voi enää siirtää toimivaltaa edelleen."

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika ja päätöksen tiedoksisaanti

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 

Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä niin, että se ehtii perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on

Vesilahden tekninen lautakunta
Posti- ja käyntiosoite: Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti
Sähköpostiosoite: vesilahdenkunta(at)vesilahti.fi    

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Myös sähköposti on ilmoitettava, jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköpostitse.