Tekninen lautakunta, kokous 14.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Kuuliantien katusaneeraus

VESDno-2023-217

Valmistelija

  • Tommi Rintanen, Yhdyskuntatekniikan asiantuntija, tommi.rintanen@vesilahti.fi

Perustelut

Kuuliantie on kärsinyt viime vuosina mittavia routavaurioita. Destia Oy on laatinut katusuunnitelmaehdotuksen tien kunnostamiseksi. Kevään 2023 aikana Kuuliantien vanha päällystekerros on poistettu ja tie on tasattu väliaikaisesti murskeella ajettavaan kuntoon. Toukokuussa 2023 laadittiin suunnitelmat tien kunnostamiseksi ja talousarvioon varataan määrärahat vuodelle 2024.

Suunnittelun yhteydessä myös alueen vesihuoltoverkoston ja tievalaistuksen kunto selvitettiin. Peruskorjauksen yhteydessä tien rakenteet, tien ja alueen kuivatus sekä katuverkon päällysteet uusitaan.

Toimivalta: Hallintosääntö 4 § 6

Ehdotus

Esittelijä

  • Roope Kyrkkö, tekninen palvelupäällikkö, roope.kyrkko@vesilahti.fi

Tekninen lautakunta päättää asettaa katusuunnitelmat nähtäville ja lausuttavaksi 15.6.2023 - 7.7.2023 väliseksi ajaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Verkkosivut, kunnan ilmoitustaulu, LVS, alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajat

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)