Tekninen lautakunta, kokous 11.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiden päivitys

VESDno-2022-131

Valmistelija

  • Harri Vierikka, tekninen johtaja, harri.vierikka@vesilahti.fi

Perustelut

Vesilahden kunnan vesihuollon toiminta-alue sisältää vesijohto- ja viemäriverkostot. Lisäksi toiminta-alue sisältää lähivuosina tehtävät toiminta-alueiden laajennukset. Toiminta-alueen määrittäminen perustuu vesihuoltolain (9.2.2001/119) toisen luvun määräyksiin toiminta-alueista. Toiminta-alueen päivitys on laadittu yhdessä Lempäälän veden toimesta. Edellinen toiminta-aluepäivitys on tehty 2009. Toiminta-aluetta on tarpeen päivittää, koska Vesilahden kunnan alueella on tämän jälkeen hyväksytty uusia kaava-alueita sekä rakennettu uusia vesihuollon verkostoja. 

Vesihuoltolain mukaan vesihuollon toiminta-alueen tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai viemäriin on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi. Kunta hyväksyy vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ja tarvittaessa muuttaa hyväksyttyä toiminta-aluetta vesihuollosta huolehtimiseen soveltuvan laitoksen esityksestä tai, jos laitos ei tällaista esitystä ole tehnyt, laitosta kuultuaan. Ennen toiminta-alueen hyväksymistä tai muuttamista asiasta on tiedotettava riittävässä laajuudessa sekä varattava valvontaviranomaisille mahdollisuus antaa lausunto ja alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluiksi.

Toiminta-alueen tulee olla sellainen, että:

  1. vesihuoltolaitos kykenee huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti; ja
  2. vesihuollon kustannusten kattamiseksi perittävät vesihuollon maksut muodostuvat kohtuullisiksi ja tasapuolisiksi.

Hyväksyessään toiminta-alueen kunnan tulee toiminta-alueen eri osien vesihuollon tarpeet huomioon ottaen määrittää alueet, jotka on saatettava vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkoston piiriin, sekä alueet, jotka on saatettava laitoksen viemäriverkoston piiriin. Hyväksymispäätöksen yhteydessä on myös asetettava tavoitteellinen yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaava aikataulu toiminta-alueen eri osien saattamiselle verkostojen piiriin. Toiminta-alue, sillä sijaitsevat taajamat sekä vesijohtoverkoston ja viemäriverkoston piiriin saatettavat alueet esitetään kartalla, jonka on oltava yleisesti saatavilla tietoverkossa. Toiminta-alueen hyväksymisestä on tiedotettava riittävässä laajuudessa. Tehdessään päätöksen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen supistamisesta kunnan on samalla päätettävä, miten vesihuolto turvataan niillä laitoksen verkostoihin liitetyillä kiinteistöillä, jotka jäävät toiminta-alueen ulkopuolelle. Vesihuollon toiminta-alueella sijaitsevan kiinteistön on liityttävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. 

Toiminta-alueen päivittä­miseksi on otettu huomioon vesihuoltolain kohdat. Esityksen mukaisesti toiminta-alue laajenee nykyisestä koskemaan vuoden 2009 jäl­keen rakennettuja verkostoalueita ja verkosto­laajennuksia. Lisäksi toiminta-aluera­jausta on päivi­tetty joidenkin yksittäisten kiinteistöjen osalta. Pääsääntöi­sesti nämä kiin­teistöt ovat vesihuoltoon liittyneitä, mutta toiminta-aluera­jauksen ulkopuo­lella jääneitä kiinteistöjä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Harri Vierikka, tekninen johtaja, harri.vierikka@vesilahti.fi

Tekninen lautakunta päättää

  1. pyytää toiminta-aluekartoista lausunnot Vesilahden kunnanhallitukselta, kaavatoimikunnalta, rakennus- ja ympäristölautakunnalta sekä elinvoimatoimikunnalta. 
  2. pyytää lausuntoa ympäristökunnilta, ELY-keskukselta, terveydensuojeluviranomaiselta sekä vesiosuuskunnalta.
  3. asettaa toiminta-alueet nähtäville 30 vuorokaudeksi ja varata kiinteistön omistajille ja haltioille mahdollisuus antaa lausunto toiminta-alueista

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)