Tekninen lautakunta, kokous 11.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Anomus vesihuoltolinjojen kaivamisesta Riuttoonkulmantielle

VESDno-2022-132

Valmistelija

  • Harri Vierikka, tekninen johtaja, harri.vierikka@vesilahti.fi

Perustelut

 

Kiinteistön 922-415-0002-0006 omistaja on tehnyt tekniselle lautakunnalle avoimen anomukset vesi- ja viemärijohtojen kaivamisesta lähemmäksi kiinteistöä. Rakennusluvan ehtona on, että kiinteistö liittyy kunnalliseen vesi- ja viemäriverkkoon. Liitoskohtalausunnossa 21.2.2017 kiinteistö on velvoitettu liittymään verkostoon. Alueella olisi myös kaksi muuta liittyjää joista toinen olisi liittymässä välittömästi. Vesilahden kunnan vesihuoltolaitoksella ei ole toimitusehtoja joissa olisi erikseen määrätty kunnan ja liittyjän rajapinnat liittymiselle. Lähimpään liittymispisteeseen on matkaa noin 300 metriä ja rakentamiskustannukset olisiva noin 35 397 euroa. Kartta alustavasta suunnitelmasta ja kustannusarvio ovat pykälän liitteenä. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Harri Vierikka, tekninen johtaja, harri.vierikka@vesilahti.fi

Tekninen lautakunta päättää, että se ei lähde kaivamaan vesi- ja viemärijohtoja kiinteistölle. Kiinteistöt eivät sijaitse vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella ja mahdolliset liittymismaksut eivät kata vesihuoltoverkoston rakentamiskustannuksia. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Käsittely virheen vuoksi pykälä on tarkastamatta. Asia käsitellään seuraavassa teknisen lautakunnan kokouksessa uudestaan.

Esteellisyys

  • Risto Naskali, intressijäävi

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)