Sivistyslautakunta, kokous 6.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Vesilahden Yhtenäiskoulun apulaisrehtorin valinta

VESDno-2023-133

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Marko Lahtinen, sivistysjohtaja, marko.lahtinen@vesilahti.fi

Perustelut

Vesilahden Yhtenäiskoulun apulaisrehtorin viranhaltija on ollut virkavapaalla tehtävästään 1.8.2022 alkaen, jonka jälkeen tehtävä on täytetty määräaikaisesti. Hän on vastaanottanut toisen viran ja irtisanoutuu Vesilahden kunnan yhtenäiskoulun apulaisrehtorin virasta valintapäätöksen valitusajan jälkeen. Hyvän hallintotavan mukaisesti ja kunnan esi- ja perusopetuksen pitkäjänteisen kehittämisen turvaamiseksi on tarkoituksenmukaista täyttää virka pysyvästi.

Vesilahden kunnan Hallintosäännön luvun 5 § 8 mukaan viran julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen ja luvun 5 § 3 mukaan rehtorin valinnasta päättää sivistyslautakunta. Myös koeajasta päättää se viranomainen, joka päättää palvelussuhteeseen ottamisesta.

Rehtorin viran kelpoisuusvaatimuksista säädetään asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 2 §. Rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on:

 1. ylempi korkeakoulututkinto;
 2. tässä asetuksessa säädetty asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus;
 3. riittävä työkokemus opettajan tehtävissä; sekä
 4. opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.


Jos samassa oppilaitoksessa järjestetään usean eri koulutusmuodon piiriin kuuluvaa koulutusta tai jos rehtori vastaa kahden tai useamman sellaisen oppilaitoksen toiminnasta, joissa järjestetään eri koulutusmuotojen piiriin kuuluvaa koulutusta, rehtorilla tulee olla 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu opettajan kelpoisuus johonkin niistä.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Lahtinen, sivistysjohtaja, marko.lahtinen@vesilahti.fi

Sivistyslautakunta päättää

 1. käynnistää julkisen hakumenettelyn yhtenäiskoulun apulaisrehtorin virkaan niin, että toistaiseksi voimassa oleva virkasuhde alkaa 1.8.2023,
 2. viran kelpoisuusehtoina noudatetaan asetusta opetustoimen henkilöstön kelpoisuuksista,
 3. virantäytössä noudatettavan kuuden kuukauden koeaikaa,
 4. nimetä valintaryhmän, jonka jäseninä ovat sivistysjohtaja, yhtenäiskoulun rehtori, 1-2 henkilöstön edustaja sekä sivistyslautakunnan edustaja ja nimetä ryhmälle puheenjohtajan.
 5. että valinnassa on mahdollista käyttää soveltuvuusarviointia.


Päätös on ehdollinen siihen asti, kunnen nykyinen viranhaltija on irtisanoutunut.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyy yksimielisesti esityksen kohdat 1-3 ja 5. Kohtaan 4 sivistyslautakunta nimeää ryhmän edustajakseen sekä ryhmän puheenjohtajaksi Tapani Pietilän. Ryhmään nimetään kaksi henkilöstön edustajaa, joista toinen edustaa alakoulua ja toinen yläkoulua.

Valmistelija

 • Marko Lahtinen, sivistysjohtaja, marko.lahtinen@vesilahti.fi

Perustelut

Vesilahden kunnan yhtenäiskoulun apulaisrehtorin virka 1.8.2023 alkaen on ollut haettavana Kuntarekry.fi-sivustolla ja TE-palvelut.fi-sivustolla 14.4.2023-9.5.2023. Vesilahden kunnan hallintosäännön luvun 5 § 3 mukaan apulaisrehtorin valinnasta päättää sivistyslautakunta. Vesilahden sivistyslautakunnan päätöksen (13.4.2023 §26) mukaisesti hakuilmoituksen, ansiovertailun, haastattelut ja kokonaisarvioinnin toteutti haastatteluryhmä, jonka jäsenet olivat Tapani Pietilä, sivistyslautakunnan edustaja, haastatteluryhmän puheenjohtaja; Pauliina Moisalo, henkilöstön edustaja, alakoulu; Marja Lintula, henkilöstön edustaja, yläkoulu; Päivi Härkönen, yhtenäiskoulun rehtori ja Marko Lahtinen, sivistysjohtaja, haastatteluryhmän sihteeri. Lisäksi haastatteluun osallistui yhtenäiskoulun ohjaajien edustajana Johanna Blomberg.

Määräaikaan mennessä hakemuksia saapui kaksitoista kappaletta ja hakijoista kymmenen täytti viran edellyttämät kelpoisuusvaatimukset. Ansiovertailun perusteella haastatteluihin kutsuttiin neljä hakijaa, joilla oli vaadittavan kelpoisuuden lisäksi kokemusta rehtorin tai apulaisrehtorin virassa toimimisesta. Haastatteluun kutsutut olivat Jyri Pulkkinen, Liisa Rikka, Jenny Sihvo ja Jaakko Syrjänen. Haastatteluryhmä toteutti virkahaastattelut 12.5.2023. Hakemukseen ja haastattelussa saatuun vaikutelmaan perustuvassa kokonaisarvioinnissa haastatteluryhmä kutsui yksimielisesti MPS-yhtiön toteuttamaan henkilöarviointiin kolme hakijaa. He olivat Jyri Pulkkinen, Liisa Rikka ja Jenny Sihvo. Haastatteluryhmä käsitteli henkilöarvioinnin tuloksia kokouksessaan 1.6.2023.

Ehdotus

Esittelijä

 • Marko Lahtinen, sivistysjohtaja, marko.lahtinen@vesilahti.fi

Päätösehdotus esitetään sivistyslautakunnan kokouksessa.

Päätös

Sivistysjohtaja toi kokoukseen seuraavan valintaryhmän yksimielisen päätösehdotuksen: Sivistyslautakunta päättää valita hakemukseen, haastattelussa saatuun vaikutelmaan ja MPS-yhtiön toteuttamaan henkilöarviointiin pohjautuvan kokonaisarvioinnin perusteella Vesilahden yhtenäiskoulun apulaisrehtorin virkaan Liisa Rikkaa. Tehtävä täytetään 6 kuukauden koeajalla. Virkavalinta on ehdollinen ja virkaan valitun tulee esittää lain mukainen selvitys terveydentilastaan sekä alkuperäiset tutkintotodistukset.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pykälä tarkistettiin kokouksessa.

Tiedoksi

hakijat, yhtenäiskoulu, henkilöstöhallinto

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika ja päätöksen tiedoksisaanti

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 

Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä niin, että se ehtii perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 

Vesilahden sivistyslautakunta 
Posti- ja käyntiosoite: Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti
Sähköpostiosoite: vesilahdenkunta(at)vesilahti.fi    

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Myös sähköposti on ilmoitettava, jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköpostitse.