Sivistyslautakunta, kokous 6.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Pirkan opiston tuntitilaus 2024

VESDno-2023-202

Valmistelija

  • Marko Lahtinen, sivistysjohtaja, marko.lahtinen@vesilahti.fi

Perustelut

Pirkan opistoa koskevan sopimuksen mukaan kaikki sopijakunnat tekevät vuosittain elokuun loppuun mennessä alustavan määrärahavarauksen, jolla ne sitoutuvat ostamaan opistolta päättämänsä määrän opetustunteja seuraavalle kalenterivuodelle. Pirkan opistoa koskevan yhteistyösopimuksen mukaan kuntakohtaisen tuntitilauksen tulee olla vähintään 90% siitä opetustuntien kokonaismäärästä, jonka kunta tilasi vuodelle 2022. Maksimituntimäärää ei sopimuksella rajoiteta.

Tuntitilauksia ja määrärahavarauksia varten Pirkan opiston jaosto tekee sopijakunnille vuosittain pohjaehdotuksen toukokuun loppuun mennessä. Pirkan opiston jaosto on hyväksynyt kokouksessaan 27.4.2023 pohjaehdotuksen vuodelle 2024. Pohjaehdotus sisältää esityksen tilattavista tuntimääristä tilausryhmittäin. Jokaiselle tilausryhmälle on määritelty kunnan maksettavaksi jäävä tuntihinta Pirkan opiston jaoston vuonna 2019 tekemän hinnoittelupäätöksen mukaisesti. Tuntihintoihin sisältyvät opetuksen lisäksi suunnittelu, hallinto- ja järjestämiskustannukset, mutta ei opetustilojen vuokria.

Tuntitilausten osalta on huomionarvoista, että taiteen perusopetuksen opiskelijoiden opinnot kestävät 4-12 vuotta. Tämän vuoksi taiteen perusopetuksen opetustuntien vuosittaisia tilausmääriä voidaan käytännössä laskea ainoastaan aloittavien opiskelijoiden sisäänottoa säätelemällä.

Vuoden 2024 pohjaehdotus tukeutuu Pirkan opiston kehittämisohjelmassa 2022- 2026 esitettyyn tavoitteeseen siitä, että vapaan sivistystyön opetuksen osuus olisi vähintään 60 % tilattujen opetustuntien kokonaismäärästä. Ehdotuksessa vapaan sivistystyön tunnit on kuitenkin jätetty vielä vuoden 2023 tasolle, koska muun taiteen perusopetuksen tilausryhmässä tarvitaan lisätunteja.

Vesilahden osalta esitys on saman sisältöinen kuin vuoden 2023 tilaus, lukuun ottamatta taiteen perusopetuksen 20 tunnin lisäystä. Lisäys johtuu kuvataiteiden laajan oppimäärän opetussuunnitelmamuutoksesta, joka pidentää kevätlukukautta 16 viikosta 18 viikkoon. Kokonaisuudessaan Vesilahden tilaama tuntimäärä olisi 3940 tuntia ja sen rahallinen arvo olisi 40 490€. Kustannukset nousisivat vuoden 2023 tilaukseen verrattuna 50€. Opetustuntitilauksen lisäksi kuntien tulee sisällyttää määrärahavarauksiinsa kunnan alueella sijaitsevien opetustilojen vuokrat. Vuokrien oletetaan pysyvän pääsääntöisesti vuoden 2023 tasolla.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Lahtinen, sivistysjohtaja, marko.lahtinen@vesilahti.fi

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä Pirkan opiston jaoston esityksen Pirkan opiston alustavaksi tuntitilaukseksi Vesilahden kunnan osalta vuodelle 2024. Tilattava tuntimäärä on 3940 tuntia ja sen mukainen tuntitilauksen kuntaosuus 40 490 €.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika ja päätöksen tiedoksisaanti

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 

Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä niin, että se ehtii perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 

Vesilahden sivistyslautakunta 
Posti- ja käyntiosoite: Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti
Sähköpostiosoite: vesilahdenkunta(at)vesilahti.fi    

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Myös sähköposti on ilmoitettava, jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköpostitse.