Sivistyslautakunta, kokous 6.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Sivistystoimen osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.8.2020

VESDno-2020-163

Valmistelija

  • Mika Seppänen, sivistysjohtaja, mika.seppanen@vesilahti.fi

Perustelut

Vesilahden kunnan hallintosäännön 7. luvun §2 mukaan toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista säännöllisesti.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan aikaväliltä tammi-elokuu raportoidaan toimielimen hyväksymän tehtäväalueen käyttösuunnitelman euromääräinen ja toiminnallinen toteutuminen. Seurantaraporteissa on arvioitava toiminnallisten tavoitteiden ja määrärahojen toteutuminen raportointiajankohtaan mennessä sekä esitettävä arvio loppuvuoden osalta tavoitteiden saavuttamisesta, määrärahojen toteutumisesta ja mihin toimenpiteisiin on ryhdytty mahdollisten määrärahaylitysten estämiseksi.

Vesilahden kunnanvaltuusto on päättänyt 6.4.2020 §7 ja §10 määrärahamuutoksista, jotka perustuvat kunnanvaltuuston 2.12.2019 §46 hyväksymään kuntastrategiaan. 87 000 euron määrärahalisäys vuodelle 2020 kohdistuu peruskoulujen sekä liikunta- ja nuorisotoimen tehtäväalueisiin. Määrärahan avulla on perustettu intensiivisen tuen pienryhmä sekä käynnistetty Vesilahden lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja harrastamisen edistämisen mallin kehittäminen.

Toimintatuottojen puolella koronakriisi on vaikuttanut kevään 2020 varhaiskasvatuksen ja liikuntapaikkamaksujen sekä ip-kerhomaksujen kertymiseen alentavasti. Toisaalta toimintakuluissa, kuten kouluruokailu ja koulukuljetukset, on tullut koronan myötä keväällä 2020 hieman säästöä. Talousarvio näyttää kahdeksalta ensimmäiseltä kuukaudelta olevan toteutunut suunnitelman mukaisesti. Jollei korona tuo syksyllä muutoksia toimintaan näyttäisi loppuvuosi toteutuvan myös talousarvion mukaisesti.

Uudet toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet päätettiin valtuustossa huhtikuussa 2020. Näin ollen toimenpiteiden käynnistäminen koronakevään ja kesälomien aikana on ollut haasteellista. Näyttäisi, että suurin osa toimenpiteistä saadaan kuitenkin käynnistettyä vuoden 2020 aikana.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Seppänen, sivistysjohtaja, mika.seppanen@vesilahti.fi

Sivistyslautakunta merkitsee sivistystoimen talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuman ajalta 1.1.-31.8.2020 tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Talouspäällikkö

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)