Sivistyslautakunta, kokous 6.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Kuntalain 107 §:n mukaan sivistyslautakunnan kokouksista pidetään pöytäkirjaa.

Hallintosäännön 26 § mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Seppänen, sivistysjohtaja, mika.seppanen@vesilahti.fi

Pöytäkirjantarkastajat valitaan kokouksessa. 

Päätös

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Susanna Suoniemi ja Jarkko Viljanen.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)