Sivistyslautakunta, kokous 6.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Hallintosääntö 14. luku, 6 §:

Kokouskutsu

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään neljä päivää ennen kokousta kokouskutsun yhteydessä, elleivät erityiset syyt ole esteenä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolooikeus tai - velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. KunL:n 103 §:n 2 momentin mukaan sivistyslautakunta on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenmäärästä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Harri Penttilä, harri.penttila@vesilahti.fi

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)