Sivistyslautakunta, kokous 25.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Lähetekeskustelu hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvästä rekrytoinnista ja hyvinvointijohtamisen organisoinnista

VESDno-2022-314

Valmistelija

  • Olli Alamäki, hyvinvointikoordinaattori, olli.alamaki@vesilahti.fi

Perustelut

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (6 §) edellyttää, että kunnan on nimettävä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutahot sekä seurattava kuntalaisten elinoloja, hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä. Vesilahden kunnassa toimii hyvinvointikoordinaattori, jonka tehtäväkuvaan sisältyy hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lisäksi kokonaisvastuu liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalveluiden toteuttamisesta sekä vapaa-aikaan liittyvien hankkeiden hallinnoinnista (joita tällä hetkellä 8 kpl). Vaikka vapaa-ajan palvelut ovat tärkeä osa kunnan terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä, ei rakenne ole mahdollistanut hyvinvoinnin ja terveyden systemaattista, tavoitteellista ja mitattavaa edistämistä. Epäselvät vastuut ja resurssipula sekä tavoitteiden ja mittareiden puute ovat tehneet myös johtamisesta hankalaa.

Nämä rakenteelliset epäkohdat ovat tunnistettu ja talousarvion 2023 kehys mahdollistaa rekrytoinnin, jolla tilanne voidaan korjata. Tämä antaa mahdollisuuden tarkastella organisaatiota ja muokata tehtäväkuvia siten, että ammattilaisille muodostuu koherenssit ja mielekkäät tehtäväkokonaisuudet. Vesilahden kunnan kokoisessa organisaatiossa ei ole vain hallinnollisia tehtäviä, vaan tehtäväkuvat sisältävät myös konkreettisia toimia hyvinvoinnin ja terveyden hyväksi. Lisäresurssin sekä selkeiden tehtäväkuvien, vastuiden ja mittareiden myötä myös hyvinvointijohtaminen selkiytyy. Käytännössä kunnan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutaho (hyte-ryhmä) huolehtii, että rekrytoitava hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ammattilainen toteuttaa yhdessä palvelualueiden kanssa hyvinvointisuunnitelmassa asetetut toimenpiteet. Toimenpiteet ja toiminnan tulokset raportoidaan hyvinvointikertomuksessa valtuustolle. Strategiaan ja talousarvioon liittyvistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimenpiteistä ja niiden tuloksista raportoidaan lautakunnille ja kunnanhallitukselle talousarvion seurannan yhteydessä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Lahtinen, sivistysjohtaja, marko.lahtinen@vesilahti.fi

Sivistyslautakunta käy lähetekeskustelua

  • vapaa-aikapalveluiden tehtäväkuvista sekä niihin liittyvistä tarpeista, toiveista ja odotuksista, ja
  • prosessista, jolla uusi tehtäväkuva muodostetaan ja rekrytointi toteutetaan sekä
  • hyvinvointijohtamisen rakenteista.​

Päätös

Sivistyslautakunta kävi lähetekeskustelua esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)