Sivistyslautakunta, kokous 14.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelma 2021- 2022

VESDno-2020-143

Valmistelija

  • Anne Mäki, varhaiskasvatusjohtaja, anne.maki@vesilahti.fi

Perustelut

Opetushallitus on päättänyt 19.12.2018 varhaiskasvatussuunnitelman perusteista. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on kansallinen normi, joka ohjaa varhaiskasvatuksen toteuttamista päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja muussa varhaiskasvatuksessa. Vesilahden varhaiskasvatussuunnitelma on hyväksytty sivistyslautakunnassa 11.6.2019 / § 43. Sivistyslautakunta  on hyväksynyt Vesilahden varhaiskasvatukseen myös ympäristökasvatussuunnitelman ( SIVLA 10.11.2020 § 88), joka osaltaan linjaa varhaiskasvatuksen toimintaan.

Vesilahden varhaiskasvatus laatii toimintavuosittain kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan ja ympäristökasvatusuunnitelmaan perustuvan toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelmassa kiinnitetään huomiota varhaiskasvatuslain tavoitteiden toteutumiseen, osallisuuden lisäämiseen, toimintakulttuurin ja oppimisympäristön kehittämiseen, varhaiskasvatuksen yhdenvertaisuuden toteutumiseen, pedagogiikan kirkastamiseen sekä arvioinnin kehittämiseen. Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelman tavoitteita ja sisältöjä on yhtenäistetty esi- ja perusopetuksen kanssa.

Varhaiskasvatusjohtaja Anne Mäki selostaa asiaa kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Lahtinen, sivistysjohtaja, marko.lahtinen@vesilahti.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelman toiminvuodeksi 2021-2022.

Päätös

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelman toimintavuodeksi 2021-2022.

Tiedoksi

päiväkodinjohtaja

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika ja päätöksen tiedoksisaanti

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 

Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä niin, että se ehtii perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 

Vesilahden sivistyslautakunta 
Posti- ja käyntiosoite: Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti
Sähköpostiosoite: vesilahdenkunta(at)vesilahti.fi    

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Myös sähköposti on ilmoitettava, jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköpostitse.