Sivistyslautakunta, kokous 14.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Varhaiskasvatuksen seutuvertailu 2020

VESDno-2021-307

Valmistelija

 • Anne Mäki, varhaiskasvatusjohtaja, anne.maki@vesilahti.fi

Perustelut

Vuoden 2020 varhaiskasvatuksen vertailun valmistelu ja vertailun uudistaminen

Tampereen kaupunkiseudulla on laadittu nykymuotoista varhaiskasvatuksen vertailua vuodesta 2018. Vuoden 2020 vertailun valmistelusta on vastannut varhaiskasvatuksen ryhmä yhdessä suunnittelupäällikkö Tommi Ruokosen kanssa. Tiedot on kerätty kunnista kevään 2021 aikana. 

Seutuhallitus käsitteli vuoden 2019 vertailua 28.10.2020 ja päätti esittää seutuvertailun valmistelijoille, että kuntakohtaisia analyysejä kehitetään sisältämään myös toimenpidesuosituksia.  Tämä päätös on otettu huomioon  2020 vertailua laadittaessa. Myös toinen kuntajohtajilta tullut muutosesitys on huomioitu: vertailu sisältää  ensimmäistä kertaa päiväkotien käyttöasteseurantaa.

Varhaiskasvatuksen seutuvertailun 2020 yhteenveto

 • Varhaiskasvatusikäisten lasten määrä on edelleen vähentynyt
 • Vuosi 2020 osoitti, että käänne on mahdollisesti tapahtunut ja lasten määrä voisi vähitellen tasaantua ja jopa kääntyä nousuun
 • Osallistumisaste varhaiskasvatuspalveluihin laski hieman viime vuonna. Sitä selittää koronaviruksen ilmaantuminen ja kasvanut työttömyys.
 • Päiväkotien käyttöaste laski merkittävästi koronaviruksen ilmaantumisen vuoksi (karanteenit, poissaolot, hoitotavan muutokset) maalis-huhtikuussa ja vaikka käyttöaste toukokuussa lähti nousuun, jäi loppuvuoden käyttöaste lähtötasoa alhaisemmaksi. 
 • Varhaiskasvatuksen kustannustaso on kasvanut edellisestä vuodesta.  Muutos on valtaosin aiheutunut henkilöstö- ja tilakustannuksista.
 • Toteutuneen hoitopäivän hinta nousi, koska toteutuneita hoitopäiviä oli koronatilanteen vuoksi aiempia vuosia vähemmän.
 • Maksuhyvitykset ja perheiden tulotason alentuminen pienensivät asiakasmaksutulokertymää koko seudulla.
 • Palvelusetelin käytön lisääntyminen on tasaantunut seutukunnissa, mutta Tampereella kasvu on jatkunut


Vesilahdessa

 • Lasten määrä varhaiskasvatuksessa on edelleen laskenut. Varhaiskasvatukseen osallistuu 77 % 1-5-vuotiaista lapsista ja 98 %  5-vuotiaista lapsista.
 • Kunnallisen varhaiskasvatuksen osuus on 93 %. 
 • Yksityistä varhaiskasvatusta tarjotaan perhepäivähoitona  ja ryhmäperhepäivähoitona yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän avulla.
 • Päiväkotien käyttöaste Vesilahdessa oli vuonna 2020 68 %, seudun keskiarvo 64 %.
 • Tehostetun ja erityisen tuen lapsia Vesilahdessa on on 3,5 % (kaupunkiseudun keskiarvo 5,8 %)
 • Keskimääräiset hoitopäivät lasta kohden päiväkotihoidossa ovat kaupunkiseudun pienimmät.  Hoitopäivien pientä määrää selittää koronatilanne ja siitä johtuvat maksuhyvitykset.
 • Keskimääräinen lapsikohtainen asiakasmaksutulo on seutukunnan keskiarvon yläpuolella.
 • Varhaiskasvatuksen kustannukset  ovat hieman kaupunkiseudun keskiarvon yläpuolella.
 • Perhepäivähoidon kustannukset ovat keskiarvoa alhaisemmat, johtuen käyttöasteista ja toimintamalleista.   


Toimenpide-ehdotukset Vesilahden varhaiskasvatuksessa

 •  Henkilöstön rekrytoinnissa huomioidaan suunnitelmallisesti  vuoden 2030 lainsäädännön muutokset. 
 • TVT- laitteita hankitaan ja osaamista kehitetään seutukunnallisen TVT-suunnitelman  mukaan
 •  Kaupunkiseudulle laaditaan  tukea tarvitsevien lasten  yhtenäinen kriteeristö.

Varhaiskasvatusjohtaja Anne Mäki selostaa asiaa kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

 • Marko Lahtinen, sivistysjohtaja, marko.lahtinen@vesilahti.fi

Sivistyslautakunta päättää merkitä tiedoksi vuoden 2020 varhaiskasvatuksen seutuvertailun.

Päätös

Sivistyslautakunta päättää merkitä saaneensa tiedoksi vuoden 2020 varhaiskasvatuksen seutuvertailun tulokset.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
 • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)