Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 8.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Poikkeaminen (MRL 171§) tila Metsärinne, 922-425-9-45

VESDno-2021-185

Valmistelija

 • Tarja Kujanpää, palvelusihteeri, tarja.kujanpaa@vesilahti.fi

Perustelut

Hakija hakee poikkeamislupaa rakentaa asemakaavassa osoitetulle maa- ja metsätalousalueelle (M) 150 k-m² kylmän talousrakennuksen. Alueella on voimassa Karholannokan asemakaava, jossa M-alueelle ei ole merkitty rakennusoikeutta. Hakemus käsittää tilan Metsärinne, 922- 425-9-45 koko 12400m². Kiinteistöllä sijaitsee asuinrakennus 156m², talousrakennus 25m² ja saunarakennus 20m².

Hakija on kuullut naapurit. Naapureilla ei ole hankkeeseen huomautettavaa. 

Kiinteistöllä on tunnettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä tai kulttuuri- tai rakennushistoriallisesti tai maisemallisesti arvokkaita kohteita. 

Lausunnot:

 • Ympäristötarkastajan:

Konesuojan rakenteet (mm. lattiamateriaalin tiiveys, kynnystys/allastus) ja jätevesien käsittely sekä johtaminen tulee suunnitella ja toteuttaa niin, että konesuojan käytöstä ei aiheudu ympäristön pilaantumista. Jatkosuunnittelussa tulee huomioida mahdolliset koneiden huoltotoimenpiteet sekä kemikaalien ja vaarallisten jätteiden (esim. jäteöljyjen) varastointi. Jätevesien osalta tulee huomioida syntyvien jätevesien määrä, eli syntyykö muita vesiä (pesujätevesiä tmv.) kuin  koneiden mukana sisään kulkeutuvan lumen sulamisvesiä. Hiekan ja öljynerottimien jälkeen mahdollisesti tarvittava käsittelyjärjestelmä sekä jätevesien purkupaikka tulee esittää.

 • Aluearkkitehti:

Haetaan poikkeamislupaa talousrakennuksen rakentamiseksi tilalle 922-425-9-45.
Alueella on voimassa Karholannokan asemakaava ja siinä osa tilasta on osoitettu loma-asuntojen korttelialueeksi. Loma-asunno korttelialueella rakennusoikeus on 150 km2. Tilan eteläosa, jolle haetaan talousrakennusta , on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi M ja sinne on osoitettu pistekatkoviivalla ja sm merkinnällä alueen osa jolla sijaitsee muinaismuistolain rauhoittama kiinteä muinaisjäännös. Muinaisjäännöksen kaivaminen peittäminen ja muu siihen kajoaminen on kielletty. Aluetta koskevissa suunnitelmissa on kuultava museoviranomaista tai maakuntamuseota.

Hakija on esittänyt perusteluna poikkeamiselle asemakaavasta metsätaloudellisen toiminnan edistämisen alueella.

Maa- ja metsätalousalueelle ei asemakaavassa ole osoitettu rakennusoikeutta.  Mikäli asemakaava-alueella myönnettäisiin rakennusoikeutta 150 kerrosneliömetriä M-alueelle, tulisi maanomistajien tasapuoliseen kohteluun pyrittäessä myös vastaavassa tilanteessa muiden maanomistajien osalta näin toimia ja tämä voisi toteutuessaan johtaa kaavan  toteutumisen vaarantumiseen alueella. Ottaen huomioon, että kyseessä on varsin kookas talousrakennus ja metsätaloustoiminta 1,2 hehtaarin osalla, jää perustelun osalta epäilys sen toteutumisesta. Kaavaan merkittyä sm-aluetta ei ole merkitty asemapiirustukseen  ja rakennuksen sijoittumista suhteessa siihen on vaikea arvioida. Rakentaminen alueella ei saa varantaa muinaisjäännösaluetta. Hankkeesta tulisi hankkia lausunto Pirkanmaan maakuntamuseolta.

Edellä esitettyyn perustuen  hanketta ei voi puoltaa.

 • Pirkanmaan maakuntamuseo:

DIAR 88/2021: Pirkanmaan maakuntamuseolta pyydetään lausuntoa otsikon mukaisesta hankkeesta. Tutustuttuaan sille toimitettuun aineistoon maakuntamuseo toteaa seuraavaa. Suunnitellun metsätalousrakennuksen läheisyydessä sijaitsee muinaismuistolain rauhoittama kiinteä muinaisjäännös Karholannokka (mj-tunnus 922010001). 29 röykkiötä käsittävä kalmistoalue sijaitsee pääasiassa Karholannokka-nimisen tien pohjoispuolella. Yksi hautaraunioista (nro 26) sijaitsee kuitenkin tien eteläpuolella, noin 40 m suunnitellusta rakennuspaikasta koilliseen. Kiinteän muinaisjäännöksen ja sen suoja-alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen ja muu niihin kajoaminen ilman muinaismuistolain nojalla annettua lupaa on kielletty (MML 1 ja 4 §). Karholannokan kalmistoalueen muinaisjäännösaluerajaus on alustava, eikä suunniteltua rakennuspaikkaa ole tarkastettu maastossa. Rautakautisiin röykkiökalmistoihin voi myös liittyä maanalaisia kiinteitä muinaisjäännöksiä, asuinpaikkoja tai muinaispeltoja. Edellä mainituista syistä johtuen Pirkanmaan maakuntamuseo tulee tekemään suunnitellulle rakennuspaikalle maastotarkastuksen tulevana keväänä, lumettomana ja roudattomana ajankohtana. Maastotarkastus tehdään viimeistään toukokuussa. Maastotarkastuksessa tehtyjen havaintojen perusteella maakuntamuseo ottaa kantaa metsätalousrakennuksen toteutettavuuteen ja/tai sen vaatimiin jatkotutkimuksiin. Muun kulttuuriympäristön osalta maakuntamuseolla ei ole hankkeesta huomautettavaa.

DIAR. 343/2021: Pirkanmaan maakuntamuseo teki 30.4.2021 arkeologisen tarkastuksen osoitteeseen Karholannokka 26, Vesilahti. Paikan läheisyydessä sijaitsee kiinteä muinaisjäännös, rautakautinen Karholannokan hautapaikka. Tarkastustarpeesta, joka liittyi talousrakennuksen rakennuslupahakemukseen, on aiemmin lausuttu Pirkanmaan maakuntamuseon lausunnossa diar. 88/2021. Maastotarkastuksessa tutkittiin suunnitellun talousrakennuksen rakennuspaikka eikä sen yhteydessä havaittu merkkejä kiinteästä muinaisjäännöksestä tai muista arkeologisista kohteista. Näin ollen maakuntamuseolla ei ole hankkeesta huomautettavaa.

Poikkeamistoimivalta ja poikkeamisen edellytykset, MRL 171 §
Kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen tässä laissa säädetystä tai sen nojalla annetusta rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai muusta
rajoituksesta.

Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se:

 1. aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;
 2. vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;
 3. vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista; tai
 4. johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia

Sovellettavat oikeusohjeet MRL 171 §.

Ehdotus

Esittelijä

 • Veli Salmi, rakennustarkastaja, veli.salmi@vesilahti.fi

Vesilahden kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta päättää erillisenä liitteenä olevan päätösesityksen (21-0101-POI) mukaisesti hylätä poikkeamishakemuksen seuraavin perusteluin:

Rakennusoikeus loma-asuntokorttelin M-alueen osalta tulisi ratkaista kaavalla. Päätöksen perusteena on käytetty Karholannokan asemakaavan aineistoa, aluearkkitehdin ja ympäristötarkastajan lausuntoja.

Päätös

Päätösehotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

-Hakija, lausuntojen antajat, Pirkanmaan ELY-keskus

Muutoksenhaku

Valitusosoitus
Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus
Valitusoikeus on:

 1. viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;
 2. sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
 3. sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa;
 4. sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen);
 5. kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;
 6. toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen; sekä
 7. viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Valitusviranomainen
Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 564 2269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika
Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätöksen antamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 • valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmän on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeus perii valituksen käsittelystä oikeudenkäyntimaksua (tuomioistuinmaksulaki 1455/2015).