Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 8.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Poikkeaminen (MRL 171) tila Mäntyniemi, 922-417-5-36

VESDno-2021-174

Valmistelija

 • Tarja Kujanpää, palvelusihteeri, tarja.kujanpaa@vesilahti.fi

Perustelut

Hakija hakee poikkeamislupaa muuttaa kerrosalaltaan 75 m²:n loma-asunto vakituiseen käyttöön rantaosayleiskaavan RA -merkityllä rakennuspaikalla. Hakemus käsittää tilan Mäntyniemi 922-417-5-36 koko 2050m² ja tilan Mäntyniemenperä 922-417-6-61 koko 3040m², yhteensä 5090m² . Lomarakennus on valmistunut vuonna 1982 ja laajennusosa joka on valmistunut 2014.

Alueella on voimassa rantaosayleiskaava.
Lähistöllä sijaitsee useita vakituisessa asuinkäytössä olevia rakennuksia.
Rakennuspaikan pinta-alan ja tarkoituksenmukaisen muotoisen tontin voidaan katsoa täyttävän rakennuspaikan kokoa ja muotoa koskevat vaatimukset ranta-alueella.

Hakija on kuullut kuntaa ainoana naapurinaan.

Lausunnot:

 • kunnan insinööri: ei huomautettavaa
 • aluearkkitehti: ei huomautettavaa
 • ympäristötarkastaja:

Hakemukseen liittyen on saatu selvitys talousveden riittävyydestä ja laadusta. Selvityksen mukaan kiinteistöä on käytetty ympärivuotisesti viikoittain ja vesi ei ole koskaan loppunut. Kiinteistöllä on käytössä 125 metriä syvä porakaivo. Vuonna 2017 tehdyn talousveden laatututkimuksen mukaan veden laatu täytti tutkituilta osin yksittäisen kotitalouden talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -suositukset. Talousveden laatututkimuksessa ei oltu selvitetty typpiyhdisteiden (nitraatti, nitriitti) ja fluoridin laatuvaatimusten täyttymistä. Hakemuksen mukaan kohteeseen on toteutettu vuoden 2010 lupakäsittelyn jälkeen maasuodatuskenttä pesujätevesille. Vesikäymälän jätevedet menevät umpisäiliöön.

Alueella ei ole vesihuoltolaitoksen vesihuoltoverkostoja eikä myöskään ole tiedossa vesihuoltoverkostojen laajentuminen koskemaan aluetta. Tämän johdosta kiinteistön omistajan tulee huolehtia myös jatkossa talousveden riittävyydestä, laatuvaatimusten tarkkailusta ja täyttymisestä. Porakaivon veden laatu kannattaa selvittää jatkossa kattavasti kaikkien laatuvaatimusten osalta. Yleinen suositus on tutkituttaa talousveden laatu kolmen vuoden välein ja aina mikäli veden laadussa havaitaan muutoksia. Jätevesijärjestelmää on ylläpidettävä siten, että ympäristönsuojelulainsäädännössä ja -määräyksissä asetetut puhdistusvaatimukset täyttyvät. Käyttö- ja huoltotoimenpiteistä, kuten lietetyhjennyksistä tulee pitää kirjaa. Ympäristönsuojelu ei pysty hakemukseen liitettyjen tietojen perusteella täysin arvioimaan nykyisen jätevesijärjestelmän asianmukaisuutta ja soveltuvuutta vakituisen asumisen käyttöön. Muun muassa tarkempia mitoitustietoja tai sijoittamista koskevia suojaetäisyysvaatimuksia ei ole esitetty. KVV-asemapiirroksen perusteella kyseessä voi olla maahanimeyttämö (ei maasuodattamo), jonka toimivuuteen vaikuttaa rakennuspaikan maaperän laatu.

Poikkeamistoimivalta ja poikkeamisen edellytykset, MRL 171 §
Kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen tässä laissa säädetystä tai sen nojalla annetusta rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai muusta rajoituksesta.

Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se:

 1. aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;
 2. vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;
 3. vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista; tai
 4. johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia

Sovellettavat oikeusohjeet MRL 171 §.

Ehdotus

Esittelijä

 • Veli Salmi, rakennustarkastaja, veli.salmi@vesilahti.fi

Vesilahden kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta päättää erillisenä liitteenä olevan päätösesityksen (21-0100-POI) mukaisesti hyväksyä poikkeamishakemuksen.

Tämä ehdollinen lupa on voimassa kaksi vuotta siitä, kun päätös on saanut lainvoiman.
Tätä ehdollista lupaa vastaavaa rakennuslupaa on haettava voimassaoloajan kuluessa.

Päätös

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää erillisenä liitteenä olevan päätösesityksen (21-0100-POI) ehtojen mukaisesti myöntää haetun poikkeamishakemuksen.

Tämä ehdollinen lupa on voimassa kaksi vuotta päätöksen tultua lainvoimaisesti. Tätä ehdollista lupaa vastaavaa rakennuslupaa on haettava luvan voimassa olo aikana.

 

Kokouskäsittely

Keskusteltuaan hakijan kanssa, rakennustarkastaja toi kokoukseen muutetun päätösehdotuksen.

Tiedoksi

-Hakija, lausunnontantaja, Pirkanmaan ELY-keskus

Muutoksenhaku

Valitusosoitus
Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus
Valitusoikeus on:

 1. viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;
 2. sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
 3. sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa;
 4. sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen);
 5. kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;
 6. toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen; sekä
 7. viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Valitusviranomainen
Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 564 2269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika
Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Päätöksen antamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 • valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmän on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeus perii valituksen käsittelystä oikeudenkäyntimaksua (tuomioistuinmaksulaki 1455/2015).