Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 21.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Rakennus- ja ympäristölautakunnan varsinaisten kokousten ajan ja pitopaikan määrääminen

VES-2020-300

Valmistelija

  • Tarja Kujanpää, palvelusihteeri, tarja.kujanpaa@vesilahti.fi

Perustelut

Valtuuston 16.8.2021/ 54 § hyväksymän Vesilahden kunnan hallintosäännön 14. luvun 5 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Veli Salmi, rakennustarkastaja, veli.salmi@vesilahti.fi

Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti, että lautakunta pitää varsinaiset kokoukset joka kuukauden toinen tiistai klo 17:30 Vesilahden kunnanvirastolla tai sähköisinä kokouksina.

Lisäksi lautakunta päätti, että varsinaisten kokousten lisäksi se kokoontuu tarvittaessa muulloinkin. Erityistapauksessa kokouspaikkana voi toimia muu kuin Vesilahden kunnanvirasto.

Päätös

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää, että lautakunta pitää varsinaiset kokoukset joka kuukauden toinen tiistai klo 18:30 Vesilahden kunnanvirastolla tai sähköisinä kokouksina.

Lisäksi lautakunta päättää, että varsinaisten kokousten lisäksi se kokoontuu tarvittaessa muulloinkin. Erityistapauksessa kokouspaikkana voi toimia muu kuin Vesilahden kunnanvirasto.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)