Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 21.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Oikaisuvaatimus toimenpidelupaan 19-0023-T

VESDno-2021-171

Valmistelija

 • Tarja Kujanpää, palvelusihteeri, tarja.kujanpaa@vesilahti.fi

Perustelut

Rakennus- ja ympäristölautakunnalle on jätetty oikaisuvaatimus, koskien toimenpidelupaa 19-0023-T, joka koskee kiinteistölle 922-419-6-26 myönnettyä frisbeegolfradan laajennusta. 

Radan hakemus on jätetty 06.03.2019. Naapurin kuulemisen yhteydessä tehtyjen huomautusten vuoksi tilalla pidettiin alkukatselmus 29.10.2020, jonne oli kutsuttu paikalle radan naapurusto. Keskustelun jälkeen hakemuksen ratasuunnitelmia muutettiin, huomioitiin naapuruston mielipiteitä ja poistettiin ja siirrettiin välyliä.

 • Entinen 1- väylä poistettiin kokonaan
 • Entinen 2- väylän (uudessa suunnitelmassa 8) lähtöpiste siirrettiin pois Aurinkorinteen 
  läheisyydestä Anttilanvuoren päälle. Tämän myötä kulku radoilla tapahtuu kauempana asutuksesta
 • Entinen väylä 11 (uudessa suunnitelmassa 5) siirrettiin turvallisempaan paikkaan, jotta 
  heittopaikalta saadaan näkyvyys kaikkiin suuntiin.
 • Entinen väylä 10 (uudessa suunnitelmassa 17) väylän rakennusvaiheessa heittoalueelta karsitaan aluskasvillisuutta, jotta 
  näkyvyys paranee.
 • Entinen väylä 4 (uudessa suunnitelmassa 10) käännettiin poispäin kuntoradasta ja asutuksesta, 
  kohti metsää.
 • Lähtöpaikka on siirretty Rautialantien varteen. 

 

Oikaisuvaatimus perusteluineen on liitteenä. Vaatimuksina on esitetty seuraavaa:

 1. Nykyiset peliväylät tulee sulkea aiheutuneen haitan, turvallisuusriskin ja häiriöidenvuoksi kunnes korjaukset on tehty.
 2. Turvallisuustarkastelu tulee suorittaa ammattitaitoisesti ja perusteellisesti.
 3. Suunnitelmat tulee tarkastaa ja ottaa huomioon ympäristövaikutukset.
 4. Uusi peliväylä (10) tulee poistaa rikkoessaan pihapiirin rauhan.
 5. Talviaikainen pelaaminen ko. kentällä tulee kieltää ajalla marraskuu-huhtikuu, yleisesti kuntalaisten edun mukaisesti.

Ehdotus

Esittelijä

 • Veli Salmi, rakennustarkastaja, veli.salmi@vesilahti.fi

Rakennustarkastajan päätösehdotus on

 1.  Turvallisuusriskit on kartoitettu ja huomioitu. Koko radan sulkeminen siksi, että sen käyttäjien kielenkäyttö on häiritsevää ei ole rakennus- ja lautakunnan mielestä järkevää. Kunnan tehtävä on järjestää kaikille kansalaisille mahdollisuuksia liikkua. Eritoten nuorten liikkumattomuus on noussut nykyaikana ongelmaksi. Frisbeegolf on liikuntamuoto, joka houkuttelee nuoria liikkumaan, radan sulkeminen tai siirtäminen kauemmaksi asutuksesta, vaikeuttaa radan saavutettavuutta. 
 2. Radan suunnittelijana on toiminut DiscGolfPark, jolla on turvallisuusstandardit, sekä useiden ratojen ja  vuosien kokemus alalta.
 3. Alueella ei ole tiedossa olevia erityisiä luontoarvoja, jotka pitäisi huomioida.
 4. Suunnittelija on vastineessaan ehdottanut väylän lyhentämistä (10-20m), jotta etäisyys naapurikiinteistöstä kasvaa suuremmaksi.
 5. Kentän sulkeminen automaattisesti marraskuusta-huhtikuuhun on kohtuutonta niinä kuukausina, kun lunta ei ole tarpeeksi hiihtoladun tekemiseksi. Sen sijaan kentän sulkeminen, kun alueella on kunnan ylläpitämä hiihtolatu on perusteltua.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

-Oikaisuvaatimuksen tekijä, tekninen toimi, radan suunnittelija

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitusviranomainen, jolle valitus tehdään: 

Hämeenlinnan hallinto-oikeus  
Posti- ja käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna  
Sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi    
Puhelin: 029 564 2200
Faksi: 029 564 2269

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 • vaatimusten perustelut;
 • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

 • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää:

Vesilahden kunnan kirjaamo
Posti- ja käyntiosoite: Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti   
Sähköposti: vesilahdenkunta(a)vesilahti.fi
Puhelin: 03 5652 7500

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15.