Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 21.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Lausunto Kokkotien asemakaavamuutokseen (Rakla)

VESDno-2021-143

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Leena Lahtinen, aluearkkitehti, leena.lahtinen@urjala.fi

Perustelut

Asemakaavamuutos on tullut vireille yksityisen maanomistajan aloitteesta. Asemakaavamuutoksen vireilletulosta on tehty päätös kunnanhallituksen kokouksessa 7.6.2021 § 98 ja julkaistu kuulutus kunnan ilmoitustaululla, internet-sivuilla sekä Lempäälän-Vesilahden Sanomissa 7.7.2021. Tontin alueella on voimassa Pappila asemakaava ja asemakaavamuutos, joka on hyväksytty kunnanvaltuustossa 10.11.2003. Puistoalueella on voimassa Kirkonkylän rakennuskaava-alue, joka on hyväksytty kunnanvaltuustossa 21.4.1992 ja tullut voimaan 6.8.1992.

Asemakaavamuutos koskee Vesilahden Kirkonkylän korttelin 152 tonttia 3 sekä puistoaluetta. Kokkotien ja Kesontientien kulmauksessa sijaitseva alue on rakentumaton. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on erillispientalotontin (AO) käyttötarkoituksen muuttaminen rivitalotontiksi (AR), kerrosmäärän muuttaminen kahdesta yhteen, rakennusoikeuden lisääminen n. 550 kerrosneliömetriin ja rakennusalan suurentaminen. Asuintontin toimintoja, kuten leikkialuetta ja paikoitusta, on tavoitteena laajentaa viereiselle puistovyöhykkeelle. Tontille on tavoitteena rakentaa kaksi 1-kerroksista rivitaloa täydentämään rivi- ja pientaloista koostuvaa naapurustoa ja aluetta.

Asemakaavamuutoksesta on valmistunut aluearkkitehti Leena Lahtisen toimesta Kokkotien asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka on toimitettu kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
 

Ehdotus

Esittelijä

Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Kunnanhallitus hyväksyy 4.8.2021 päivätyn Kokkotien asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja asettaa sen nähtäville osallisten kuulemiseksi (MRL 63§) suunnittelutyön ajaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

 • Tarja Kujanpää, palvelusihteeri, tarja.kujanpaa@vesilahti.fi

Perustelut

Kokkotien asemakaavan muutos on tullut vireille kunnanhallituksen päätöksellä 7.6.2021 § 98. Asemakaavamuutos alue sijaitsee Kokkotien ja Kesontien kulmauksessa. Asemakaavamuutos koskee Vesilahden Kirkonkylän korttelin 152 tonttia 3 sekä puistoaluetta. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on erillispientalotontin (AO) käyttötarkoituksen muuttaminen rivitalotontiksi (AR). Tavoitteena on myös rakennusalan muuttaminen, kerrosmäärän pienentäminen ja rakennusoikeuden lisääminen. Asuintontin toimintoja on tavoitteena laajentaa viereiselle puistoalueelle.

Kunnanhallitus on päättänyt 9.8.2021 §143 asettaa julkisesti nähtäville Kokkotien asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä 2.9.2021 alkaen. Kunnanhallitus on pyytänyt rakennus- ja ympäristölautakunnalta lausuntoa kaavoituksen alkuvaiheen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Tavoitteena on erillispientalotontin (AO) käyttötarkoituksen muuttaminen rivitalotontiksi (AR), kerrosmäärän muuttaminen 2:sta 1:een, rakennusoikeuden lisääminen 300 km2: stä n. 550 km2:iin ja rakennusalueen suurentaminen. Asuintontin toimintoja on tavoitteena laajentaa viereiselle puistovyöhykkeelle. Tontille on tavoitteena rakentaa kaksi 1- kerroksista rivitaloa täydentämään rivi- ja pientaloista koostuvaa naapurustoa ja aluetta.

Maakuntakaavassa (08.06.2017 voimaantullut) alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi. Vesilahden kirkonkylä on luettu kasvutaajamien kehittämisvyöhykkeeseen.

Omistus, korttelin 152 tontti 3 on yksityisomistuksessa. Puistoalue on kunnan omistuksessa ja osin vuokrattuna po. yksityiselle omistajalle. Ympäröivät tontit Kokkotie 3, Kesontie 9 ja Kytötie 1 ovat jo rakentuneet 1-kerroksisiksi rivitaloiksi.

Ehdotus

Esittelijä

 • Veli Salmi, rakennustarkastaja, veli.salmi@vesilahti.fi

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää antaa seuraavanlaisen lausunnon:

 • Asemakaavamuutos täydentää hyvin nykyistä rakennuskantaa eikä vaikuta alueen asukkaiden elinympäristöön, turvallisuuteen tai viihtyisyyteen. Kaupan ja palveluiden keskittyminen on jo tapahtunut ja niiden läheisyys mahdollistaa tontin laajemman rakentumisen. Rivitalorakentamisella tontille ei ole haitallisia vaikutuksia maisemaan, kulttuuriperintöön eikä rakennettuun ympäristöön.
 • Kaava-alueelle tulee tehdä riittävä varaus rakennusten jätehuoltoa varten. Kolmen seuraavan vuoden ajan kierrätettävien jätejakeiden määrä kasvaa rivitalokiinteistöillä ja tämä vaatii riittäviä tiloja sujuvan kierrätyksen varmistamiseksi.
 • rakennusoikeuden määrään pitää kiinnittää erityistä huomiota
 • kevyenliikenteen väylä tulee sijoittaa Kesontien etelälaitaan
 • liittymä tontille tulee sijoittaa Kokkotiehen
 • parkkialue tulee sijoittaa Kokkotien varteen
 • hulevedet tulee liittää Huhtatien olemassa oleviin hulevesiviemäreihin

Päätös

Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti antaa edellä olevan lausunnon keskustelun aikana tehdyin täydennyksin (täydennyksinä viisi viimeistä luettelomerkkiä).

Tiedoksi

-Kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
 • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)