Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 21.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Hulauden vesialueen kunnostushankkeen toteutussuunnittelun rahoitus

VES-2021-207

Valmistelija

  • Kati Skippari, ympäristöpäällikkö, kati.skippari@lempaala.fi

Perustelut

Asia
Hulauden vesialueen kunnostusyhdistys ry hakee Hulauden alueen kunnilta, Akaa, Vesilahti ja Lempäälä, rahoitusta vuodelle 2021 Rikalan kanavan avaamiseen ja lappoputken asentamiseen liittyvään tarkentavaan toteutussuunnitteluun ja tarvittaviin maaperäselvityksiin.

Taustaa 
Hulauden vesialueen kunnostushankkeen tarkoituksena on parantaa Pyhäjärven lahtialueisiin kuuluvan Hulauden vesialueen veden laatua. Kunnostushanke on suunniteltu toteutettavaksi osaprojekteina, joista tarkentava toteutussuunnittelu kohdistuu projektikokonaisuuden 1. vaiheeseen, jonka tavoitteena on mahdollistaa lisäveden johtaminen Rikalan kanavan kautta. Vaiheessa 2 osa Vanajaveden Korteselältä Hulauden vesialueelle johdettavasta vedestä otetaan putkeen ja johdetaan Heinälahden syvänteeseen. Kunnostushankkeeseen liittyy myös muita osahankkeita, kuten roskakalan pyynti, vesialueen ruoppaukset sekä Heinälahden ilmastus. Niitä vie eteenpäin Hulauden vesialueen kunnostusyhdistys ry samanaikaisesti muun kokonaisuuden kanssa. Viimeisessä vaiheessa Näppilänsalmeen on suunniteltu asennettavaksi pohjapato. Hulauden vesialueen kunnostusyhdistys ry koordinoi kunnostushankkeen kokonaisuutta. 

Vesilahden kunta on osallistunut rahoittajana Lempäälän kunnan toteuttamaan EAKR-hankkeeseen Rikalan kanavan avaamiseen ja lisäveden johtamiseen liittyvän hankkeen vuosina 2013-2015. Hankkeessa ei päästy tavoitteeseen asti suunniteltua hankalampien maaperäolosuhteiden vuoksi, eikä EAKR-rahoitusta ollut mahdollista enää jatkaa. Toteuttamatta jäi suunnitellusta Rikalan kanavan aukikaivuu junaradalta Korteselälle ja osittain junaradalta Turuntielle (mt190) sekä lappoputken rakentaminen ja sijoittaminen kanavaan. Vesilahti jäi hankkeesta pois hankkeen toteutuksen aikana, kun todettiin että alkuperäisen suunnitelman mukaiset toimenpiteet eivät toteudu hankkeen aikana. Lempäälän kunnanhallitus päätti keskeyttää hankkeen 2016. 

Pirkanmaan ELY-keskus on vuonna 2021 teettänyt  3D-virtaamamallinnuksen Hulauden vesialueesta ja Rikalan kanavan avaamisen vaikutuksista järvien veden laatuun. Tutkimuksen tulos oli, että jo puolentoista vuoden kuluttua kanavan avaamisesta voi Hulausjärven, Heinälahden ja Rikalanjärven vedenlaatu parantua pysyvästi nykyisestä ekologisesta luokituksesta välttävä tasolle hyvä. Mallinnuksen mukaan vaikutus on ennakoitua nopeampi ja parempi.

Hakemus
Toteutussuunnittelun tarkoituksena on tarkentaa aiempaa suunnitelmaa toteutustavasta ja kustannuksista sekä tehdä tarkentavia maaperätutkimuksia Rikalan kanavan avaamiseksi ja lappoputken rakentamiseksi. Suunnitelman pohjalta on mahdollista hankkia rahoitusta toteutusvaiheessa. Tältä pohjalta voidaan seuraavaksi hankkia rahoitus toteutusvaiheelle. Kunnostussuunnitelman vaiheen 2 tarkentava suunnittelu ei kuulu tähän toteutussuunnitelmaan. 

Pirkanmaan ELY-keskus on arvioinut toteutussuunnitelman päivityksen kustannukseksi 55 000 €. ELY-keskus on myöntänyt Hulauden vesialueen kunnostusyhdistys ry:lle Rikalan kanavan avaamissuunnitelman päivitykseen ympäristöministeriön rahoitusta 60 % kyseisen hankkeen kokonaiskustannuksista eli 33 000 €. Avustus on käytettävä vuoden 2021 loppuun mennessä. 

Hulauden vesialueen kunnostusyhdistys on jo kilpailuttanut toteutussuunnittelun. Tarjouspyyntö lähetettiin seitsemälle suunnittelutoimistolle. Yhdistys on saanut kustannusraamiin mahtuvan tarjouksen, joten suunnittelutyö voidaan aloittaa heti rahoituksen varmistuttua. Tarjouspyyntö on tämän pykälän liitteenä. Rahoituksen puuttuvaa osuutta, 22 000 €, yhdistys anoo alueen kunnilta eli Lempäälän ja Vesilahden kunnalta ja Akaan kaupungilta. Lempäälä on jo myöntänyt hankkeelle 5000 € vuonna 2020. Vielä puuttuvaa 17 000 € anotaan seuraavasti: 
Lempäälä 6 000 €
Akaa 5 500 €
Vesilahti 5 500 € .

Hankkeelle ei ole varattuna vuodelle 2021 erillistä määrärahaa Vesilahden kunnan talousarviossa, mutta määräraha mahtuu Teknisen toimen talousarvion vuoden 2021 kokonaisbudjettiin.
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Veli Salmi, rakennustarkastaja, veli.salmi@vesilahti.fi

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää myöntää Hulauden vesialueen kunnostusyhdistykselle 5500 euron määrärahan Hulauden vesialueen kunnostuksen Rikalan kanavan avaamisen ja lappoputken rakentamisen tarkentavan toteutussuunnitelman tilaamista varten ehdolla, että toteutussuunnittelua varten perustettavassa ohjausryhmässä ovat mukana kaikki rahoittavat tahot. Määräraha maksetaan toteutuneen suunnittelun jälkeen, laskutuksen perusteella. Hankkeen jatkamista koskevat päätökset tehdään erikseen. Määräraha maksetaan ympäristönsuojelun kustannuspaikalta.

 

 

 

 

Päätös

Rakennustarkastajan päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Myönnettiin kunnan tekniselle johtajalle Harri Vierikalle läsnäolo- ja puheoikeus tämän pykälän ajaksi.

Keskustelun aikana Tommi Mertimon teki seuraavanlaisen päätösehdotuksen: Hakemus tulee hylätään kokonaan Vesilahden osalta. Mertimon tekemää ehdotusta ei kannatettu, joten esitys raukesi.

Tiedoksi

Hulauden kunnostusyhdistys ry

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika ja päätöksen tiedoksisaanti

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 

Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä niin, että se ehtii perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on

Vesilahden kunnanhallitus 
Posti- ja käyntiosoite: Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti
Sähköpostiosoite: vesilahdenkunta(at)vesilahti.fi    

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Myös sähköposti on ilmoitettava, jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköpostitse.