Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 14.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Liikennemerkin asettamista koskeva hakemus / Miekantie

VESDno-2020-241

Valmistelija

  • Tarja Kujanpää, palvelusihteeri, tarja.kujanpaa@vesilahti.fi

Perustelut

Miekantien yksityistien tiekunta on päättänyt kokouksessaan 09.08.2021 asettaa Miekantielle nopeusrajoitukseksi 20km/h.

Perusteluina tiekunta esittää: lasten turvallisuuden, tien loppupäässä olevan maatalon eläimet sekä yleisen turvallisuuden. Miekantie on kapea ja mutkainen, jonka varrella on näköesteitä raivaustoimenpiteistä huolimatta.

Tiekunta pyytää kunnan suostumusta liikenteenohjauslaitteen asettamisesta yksityistielle. Liitteinä on hakemus ja ote tiekunnan kokouksen pöytäkirja, jossa liikennemerkkiasiaa on käsitelty.

Tieliikennelain 71 § Liikenteenohjauslaitteen asettaminen (729/2018 10.8.2018) mukaan liikenteen ohjauslaitteen asettaa yksityistielle tienpitäjä (eli tiekunta tai tieosakkaat yhdessä, jos tiekuntaa ei ole) saatuaan siihen kunnan suostumuksen, jota ei kuitenkaan saa ilman pätevää syytä evätä. Kunta saa periä maksun suostumuksen käsittelystä aiheutuneista kustannuksista. Päätös liikenteenohjauslaitteen asettamisesta on toimitettava Väylävirastolle. Väylävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä toimitettavan tiedon sisällöstä ja välittämistavasta.

Vesilahden kunnassa suostumuksen liikenteenohjauslaitteen asettamisesta yksityisteille antaa Hallintosäännön (Kvalt 17.12.2018 / § 151) mukaisesti Rakennus- ja ympäristölautakunta. 

Yleisesti tieosakkaiden on huolehdittava siitä, että tien käytön rajoituksista, kuten painorajoituksista, puomista ja kiellosta liikennöidä, tehdään ilmoitus kansalliseen tie- ja katuverkon tietojärjestelmään osoitteeseen: info@digiroad.fi. sekä tien vastuuhenkilöstä yksityistierekisteriin, jota pitää Maanmittauslaitos.

Ehdotus

Esittelijä

  • Veli Salmi, rakennustarkastaja, veli.salmi@vesilahti.fi

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää myöntää Miekan yksityistien tiekunnalle luvan asentaa hakemuksen mukaiset liikennemerkin Miekantien alkuun. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Tiedoksi

- Hakija, Pirkanmaan-Satakunnan maanmittauslaitos, Väylävirasto, Digiroad-tietojärjestelmä

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika ja päätöksen tiedoksisaanti

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 

Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä niin, että se ehtii perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 

Vesilahden rakennus- ja ympäristölautakunta 
Posti- ja käyntiosoite: Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti
Sähköpostiosoite: vesilahdenkunta(at)vesilahti.fi    

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Myös sähköposti on ilmoitettava, jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköpostitse.