Rakennus- ja ympäristölautakunta, kokous 14.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Lausunto Hovinkulman asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviontisuunnitelmasta

VESDno-2021-156

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Leena Lahtinen, aluearkkitehti, leena.lahtinen@urjala.fi

Perustelut

Asemakaavamuutoksen vireilletulosta on tehty päätös kunnanhallituksen kokouksessa 28.6.2021 § 111 ja julkaistu kuulutus kunnan ilmoitustaululla, internet-sivuilla sekä Lempäälän-Vesilahden Sanomissa 7.7.2021. Suunnittelualueella on voimassa Hovin asemakaava, joka on tullut voimaan 2.5.2003. Alue on osin yksityisessä omistuksessa ja osin kunnan omistuksessa. Asemakaavamuutos on tullut vireille yksityisen maanomistajan aloitteesta. Alueella sijaitsee Hovin ratsutila rakennuksineen ja rakennelmineen sekä metsää.

Asemakaavamuutos koskee Kirkonkylän korttelialuetta 187, joka on osoitettu maatilojen korttelialueeksi (AM-1/s) ja sen lounaispuolella olevaa maa- ja metsätalousaluetta (M-1) sekä yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien laitosten aluetta (ET). Kaavoitus koskee tiloja Kylä-Hovi, 922-413-1-61, sekä kunnan kiinteistöä 922-413-1-131. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muodostaa alueen eteläosaan maisemaan sopiva erillispientalojen alue.

Hovinkulman asemakaavan muutoksesta on valmistunut kaavan laatijan Helena Väisäsen, Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen, toimesta 18.8.2021 päivätty osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka on toimitettu kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Ehdotus

Esittelijä

Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Kunnanhallitus hyväksyy 18.8.2021 päivätyn Hovinkulman asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja asettaa sen nähtäville osallisten kuulemiseksi (MRL 63§) suunnittelutyön ajaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

 • Tarja Kujanpää, palvelusihteeri, tarja.kujanpaa@vesilahti.fi

Perustelut

Hovinkulman asemakaavan muutos on tullut vireille kunnanhallituksen päätöksellä 28.6.2021 § 111. Asemakaavamuutos koskee Kirkonkylän Hovin asemakaava-aluetta, koskien sen Maa- ja metsätalousaluetta (M-1), Maatilojen talouskeskusten korttelialuetta (AM-1/s), sekä yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien laitosten aluetta (ET). Kaavamuutos koskee tiloja Kylä-Hovi, kiinteistötunnus 922-413-1- 61 sekä kunnan kiinteistöä 922-413-1-131. Alustava suunnittelualue on pinta-alaltaan n.5 hehtaaria. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muodostaa alueen eteläosaan, Vihniäntien pohjoispuolelle, maisemaan sopiva erillispientalojen alue.

Kunnanhallitus on päättänyt 30.8.2021 §164 asettaa julkisesti nähtäville Hovinkulman asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman, johon tutustumalla saa lisätietoa kaavoituksesta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä 16.9.2021 alkaen. Kunnanhallitus on pyytänyt rakennus- ja ympäristölautakunnalta lausuntoa osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan 18.10.2021 mennessä.

Ehdotus

Esittelijä

 • Veli Salmi, rakennustarkastaja, veli.salmi@vesilahti.fi

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää antaa seuraavanlaisen lausunnon:

 1. Vaikutukset kulttuuriympäristöön
  • maatilan talouskeskus tulisi säilyttää AM-1/s edellyttämällä tavalla sijoittamalla tulevat erillispientalot tilakeskuksen etelälaidalle.
 2. Vaikutukset maisemaan
  • suunniteltu kaava-alue rajautuu maisemallisesti arvokkaan peltoalueen länsipuolelle tilakeskuksen pihapiiriin.
  • pohjoisreunalla M-1 alue tulisi säilyttää puustoisena.
  • kaava-alueen länsipuolelle suunnitellun ET alueen ympäristöön tulisi jättää puistomainen suojavyöhyke Poninpolun suuntaan.
 3. Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinkeinon harjoittamiseen:
  • maatilan toiminnot tulisi säilyttää lähes nykyisellään rakentamisen sijoittuessa tilan etelälaidalle.
  • koulun, päiväkodin, kauppojen ja muiden palveluiden läheisyys tukee alueen tiiviimpää rakentamista.
  • kunnallistekniikka on jo rakentunut tilan läpi ja siihen liittyminen on taloudellisesti ja ympäristöseikat huomioiden järkevää.

 

Pykälä tarkastetaan kokouksessa.

 

 

Päätös

Päätösesitys teknisillä muutoksilla hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätösesitys tarkastettiin kokouksessa.

Kokouskäsittely

Muokattiin kohtaa kaksi seuraavasti:

 • "pohjoisreunalla M-1 alueen puusto tulisi säilyttää nykyisellään" muotoon "pohjoisreunalla M-1 alue tulisi säilyttää puustoisena."
 • "kaava-alueen länsipuolelle suunnitellun ET alueen ympäristöön tulisi jättää nykyinen koivikko suojaksi Poninpolun suuntaan." muotoon "kaava-alueen länsipuolelle suunnitellun ET alueen ympäristöön tulisi jättää puistomainen suojavyöhyke Poninpolun suuntaan."

Tiedoksi

-Kunnanhallitus, kaavoitus

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
 • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)