Kunnanhallitus, kokous 16.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Vesilahden kunnan strategia 2022-2025

VESDno-2022-137

Valmistelija

  • Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Perustelut

Uusi valtuusto aloitti toimikautensa 1.8.2021. Toimikauden alussa arvioitiin voimassa olevaa kuntastrategiaa ja tehtiin toimintaympäristöanalyysiä. Arvioinnissa todettiin, että monet voimassa olevan kuntastrategian toimenpiteistä on toteutettu tai ovat toteumassa ja että mm. koronapandemian vuoksi ympäröivä maailma on muuttunut viimeisten vuosien aikana merkittävästi. Keskustelujen perusteella päädyttiin siihen, että toimintaympäristön muutoksista on hyvä tehdä kattavampi analyysi ja samalla päivittää kunnan strategia vastaamaan sieltä nousseihin tarpeisiin. Kuntalain mukaan kuntastrategia tarkastetaan vähintään kerran valtuuston toimikauden aikana. 

Kuntastrategiaa tehtiin yhteistyössä valtuuston, työntekijöiden, yrittäjien ja kuntalaisten kanssa. 

Strategiatyössä pyrittiin vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: 1) Millä alueilla tai missä toiminnoissa haluamme olla mukana, 2) Miten pääsemme haluamillemme alueille, 3) Miten erotumme muista vastaavista toimijoista, 4) Mikä on toimenpiteiden nopeus ja järjestys sekä 5) miten toimimme taloudellisesti loogisella tavalla. Ohessa lyhyt kuvaus työskentelyprosessista:

Toimintaympäristön analyysi

Toimintaympäristön analyysi aloitettiin heti syksyllä 2021 ja työssä pyrittiin kartoittamaan toiminnan nykytilaa sekä merkittävimpiä kuntaan ja sen sidosryhmiin koskevia muutoksia. Työssä hyödynnettiin laajasti Tampereen kaupunkiseudun aineistoja sekä kunnan johtoryhmän arvioita mahdollisista muutoksista. 

Sisäinen työskentely

Henkilöstölle järjestettiin vuoden 2021 lopussa työpajoja strategialuonnoksen työstämiseksi. Lisäksi henkilöstölle järjestettiin keväällä 2022 sähköinen kysely, jolla varmennettiin, että strategialuonnosta on kehitetty oikeaan suuntaan. Kunnan luottamushenkilöille järjestettiin omat työpajansa vuoden 2021 lopussa ja uudestaan maaliskuussa 2022. 

Kuntalaiset ja yritykset

Maaliskuussa 2022 kuntalaisille järjestettiin nettikysely ja tuloksien avulla saatiin merkittävää tietoa kuntalaisten arvostamista asioista. Kyselyjen tuloksista tiedotettiin kuntalaisia. Kunnan elinvoimatoimikunta suoritti strategiaprosessin aikana kohdennetun asiakaskyselyn yrittäjille.

Strategiaprosessin jälkeen pystyttiin vastaamaan prosessin alussa esitettyihin kysymyksiin ja muodostamaan valmis kuntastrategia-asiakirja. Tarkemmat strategiasta juonnettavat toimenpiteet valmistellaan vuoden 2023 talousarvioon. Vaikka toimintaympäristön analyysiä tehtiin pitemmällä aikahorisontilla, niin toimintaympäristön todella nopean muuttumisen ja kunnan kirkonkylän osayleiskaavan päivitystyön johdosta strategian aikahorisontti muotoiltiin valtuustokauden pituiseksi. 

Kunnanjohtajan esitys strategiaksi vuosille 2023-2025 on oheismateriaalina. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Vesilahden kunnan strategian vuosille 2022-2025 ja valtuuttaa kunnanjohtajan tekemään mahdollisia teknisiä muutoksia strategiamateriaaliin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)