Kunnanhallitus, kokous 16.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 93 Kunnanjohtajan tavoitteiden toteutuminen 2021

VESDno-2020-306

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kati Paunonen, hallintojohtaja, kati.paunonen@vesilahti.fi

Perustelut

Kunnanjohtajan johtajasopimus on hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.12.2018/ §63. Sopimuksen mukaan kunnanhallituksen puheenjohtajisto, kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja kunnanjohtaja käyvät vuosittain tavoitteiden seurantapalaverin. Vuoden 2021 tavoitteiden osalta palaverit on pidetty 10.3.2021 ja 29.3.2021. Palavereissa on asetettu tulospalkkauksen mukaiset painopistealueet ja tavoitteet sekä mittarit vuodelle 2021. Tulospalkkauksen mittareiden toteutuminen käsitellään kunnanhallituksessa ennen kesäkuun loppua 2022.

Tavoitteet 2021:

Tavoitteet pohjautuvat Vesilahden kuntastrategian 2021 pääkohtiin. 

 1. Et ole yksin
  • Henkilöstön tyytyväisyysmittaus + fiiliskyselyt
  • Yhteistyö luottamushenkilöiden kanssa, TEA-viisari
 2. Kunnasta löytyy edellytykset nykyaikaiseen yrittämiseen
  • Yritysten lukumäärän kasvu
  • Yritystonttien/ toimitilojen määrä
  • Pirkanmaan yritys/ elinvoimakilpailun ranking-tulos Vesilahden osalta
 3. 4500 asukasta vuonna 2024
  • Asukasluvun kasvu +30 hlöä/v.
  • Vuosikate €/asukas (budjetti)
   Lainakanta €/asukas (budjetti)
   Toimintakulujen kasvuprosentti lähellä nollaa
 4. Vetovoimainen ympäristö ja turvallinen liikkuminen
  • Asukaskyselyn tulokset
 5. Pirkanmaan Rovaniemi
  • Kuntakuvan luominen
  • Kunnanjohtajan julkinen esiintyminen/ näkyminen vähintään 1. kuussa (video, yleisötilaisuus, blogi, jne.)

 

Painoarvo tulospalkkioon kustakin tavoitteesta on 20%. Alakohdat jakautuvat tasaisesti prosenttiosuuksiin. 

Ehdotus

Esittelijä

Pertti Uusi-Erkkilä, pertti.uusi-erkkila@vesilahti.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä pykälätekstissä kuvatut kunnanjohtajan tavoitteet vuodelle 2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

Tuomas Hirvonen, osallisuusjäävi

Valmistelija

 • Kati Paunonen, hallintojohtaja, kati.paunonen@vesilahti.fi

Perustelut

Kunnanjohtajan johtajasopimuksen (kunnanvaltuusto 17.12.2018 § 63) kunnanjohtajan palkkaus muodostuu tehtäväkohtaisesta palkasta ja erillisestä tulospalkkiosta. Kunnanhallitus päättää tulospalkkiosta kunnanhallituksen puheenjohtajan esityksestä, kun kunnanjohtajan tavoitteiden seurantakeskustelu on pidetty. Tavoitteiden tarkemmasta mittaamistavasta päätetään tavoitteista päätettäessä. Tulospalkkion suuruus on kertaluonteinen yhden kuukauden palkkaa vastaava summa, joka maksetaan tavoitteiden toteutettua ja se ei kumuloidu. Tulospalkkio maksetaan tavoitteiden toteuduttua vuosittain kesäkuun loppuun mennessä.

Tulospalkkio määräytyy asetettujen tavoitteiden toteutumisen perusteella. Tavoitteet on pisteytetty siten, että kaikkien tavoitteiden täysimääräinen toteutuminen antaa prosenttiluvun 100. Jos mittareiden mukaisista tavoitteista toteutuu kaikki (100%), on tulospalkkaerä 1 kuukauden palkka/vuosi. Jos mittareiden mukaisista tavoitteista toteutuu 75%  prosenttia, on tulospalkkaerä 0,75 kuukauden palkka/vuosi. Jos mittareiden mukaisista tavoitteista toteutuu 50%, on tulospalkkaerä 0,50 kuukauden palkka/vuosi. Jos mittareiden mukaisista tavoitteista toteutuu 25 %, on tulospalkkaerä 0,25 kuukauden palkka/vuosi.

Kunnanhallitus on 19.4.2021 §68 päättänyt kunnanjohtajan tavoitteiden määrityksestä vuodelle 2021. Kunnanjohtaja ja kunnanhallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kunnanvaltuuston puheenjohtaja ovat käsitelleet tavoitteiden toteutumista. Kunnanjohtaja ja puheenjohtajat ovat yhteisesti arvioineet, että vuoden 2021 tavoitteet ovat toteutuneet seuraavasti:

Et ole yksin (20%), toteutunut 20%

Kunnasta löytyvät edellytykset nykyaikaiseen yrittämiseen (20%), toteutunut 8.5%

4500 asukasta vuonna 2024 (20%), toteutunut 17%

Vetovoimainen ympäristö ja turvallinen liikkuminen (20%), toteutunut 20%

Pirkanmaan Rovaniemi (20%), toteutunut 20%

Kokonaistavoitteesta (100%) toteutunut yhteensä 85,5%.

Ehdotus

Esittelijä

 • Kristiina Pispala, kristiina.pispala@vesilahti.fi

Kunnanhallitus päättää vuoden 2021 tavoitteiden toteutumisen perusteella kunnanjohtajan tulospalkaksi johtajasopimuksen mukaisesti 85,5% x 1 kk kokonaispalkasta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

 • Tuomas Hirvonen jääväsi itsensä asian käsittelyn ajaksi (osallisuusjäävi).

Tiedoksi

kunnanjohtaja, palkanlaskenta

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika ja päätöksen tiedoksisaanti

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 

Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä niin, että se ehtii perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on

Vesilahden kunnanhallitus 
Posti- ja käyntiosoite: Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti
Sähköpostiosoite: vesilahdenkunta(at)vesilahti.fi    

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Myös sähköposti on ilmoitettava, jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköpostitse.