Kunnanhallitus, kokous 16.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Korvausvaatimus tonttikauppa-asiassa, Petäjärinne 1

VESDno-2022-120

Valmistelija

  • Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Perustelut

Kuntaan on 5.4.2022 saapunut pykälän liitteen mukainen korvausvaatimus. Kantaja katsoo, että kunta on toiminut virheellisesti ja yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisesti tilanteessa, jossa se on alentanut samalla alueella sijaitsevan kiinteistön tontin vuokrahintaa, mutta ei kantajan tontin hintaa.

Kantajan ensimmäistä korvausvaatimusta on käsitelty kunnanhallituksessa 13.11.2017 § 297. Tällöin kunnanhallitus on todennut korvausvaatimuksen olevan perusteeton. Kantaja ei ole tällöin tehnyt kunnanhallituksen päätöksestä oikaisuvaatimusta ja korvausvaatimus on siten rauennut.  

Asian taustaa

Vesilahden kunnanvaltuusto on 11.4.2012 § 26 päättänyt ns. Ämmänhaudan alueen omakotitalotonttien myynti- sekä vuokrahinnoiksi 30€/m2. Valtuusto on 20.2.2017 § 7 päättänyt heikkoon kysyntään vedoten madaltaa alueen tonttien myynti sekä vuokrahinnoiksi 20€/m2. Vuoden 2017 päätöksessä käsitellään nimenomaisesti ainoastaan jäljellä olevia, eli myynnissä olevia tontteja. Aikavälillä 2010-2015 kunta on myynyt 5 kpl ja vuokrannut 2 kpl tontteja hintaan 30 €/m2.

Vaikka vuoden 2017 päätös on koskenut ainoastaan jäljellä olevia eli myynnissä olevia tontteja, on kunnassa tehty uudet vuokrasopimukset kahden (2) jo vuokratun tontin osalta. Tällöin kaksi (2) tontin 30€/m2 hinnalla vuokrannutta on solminut kunnan kanssa uuden 20€/m2 vuokrasopimuksen. Vuokrasopimuksissa, jotka ovat olleet ehdoiltaan kaikille vuokraajille samanlaiset, on ollut pykälä, että tontin voi lunastaa itselleen myöhemmin näin halutessaan. Nämä kaksi vuokraajaa ovat käyttäneet oikeuttaan lunastaa tontin ja koska vuokrahinta on ollut 20€/m2, niin lunastajat ovat lunastaneet tontin edullisemmin, kun jos he olisivat tehneet sen vuokrahinnan ollessa 30€/m2. Tätä asiaa 5.4.2022 kuntaan saapunut korvausvaatimus pitää yhdenvertaisuuslain rikkomisena.

Asian ratkaisua

Vaikka kunta on alentanut kahden vuokrasopimuksen vuokrahintoja 30€/m2 -> 20€m2, ei se ole peruste sille, että kunnan tulisi toimia myös muiden tonttien kohdalla takautuvasti samalla tavalla. Vaikka kunnan toiminnasta todettaisiin tässä tapauksessa virhe, ei mahdollinen virheellinen menettely voi olla peruste sille, että nyt muut tontinomistajat voisivat tehdä vaateita kunnalle yhdenvertaisuuden perusteella. Uusien vuokrasopimusten laatiminen ei lienee tee alemmalla hinnalla korjatuista vuokrasopimuksista laittomia vuokralaisen kannalta, ja tällöin kunta kantaa ns. menetetyn myyntivoiton omana tappionaan.  Olennaista on, että korvausvaateen tehneen kantajan tonttihinta sen sijaan on kunnanvaltuuston 11.4.2012 § 26 hinnoitteluperusteen mukainen. Lisäksi vuokrahintojen alennus on koskenut nimenomaisesti vuokratontteja, ei siis omistustontteja.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Kunnanhallitus katsoo, että kunnan kiinteää omaisuutta myytäessä ei ole loukattu yhdenvertaisuusperiaatetta ja/tai tasapuolisen kohtelun vaatimusta ja päättää siten hylätä korvausvaatimuksen perusteettomana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Korvausvaatimuksen tekijä

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika ja päätöksen tiedoksisaanti

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 

Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä niin, että se ehtii perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on

Vesilahden kunnanhallitus 
Posti- ja käyntiosoite: Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti
Sähköpostiosoite: vesilahdenkunta(at)vesilahti.fi    

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Myös sähköposti on ilmoitettava, jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköpostitse.