Kunnanhallitus, kokous 15.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Sopimus Ukraina-projektin kustannusten jakamisesta Pirkanmaan kuntien kesken

VESDno-2023-163

Valmistelija

  • Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Perustelut

Pirkanmaan kunnat ovat sopineet kuntajohtajakokouksessa 2.12.2022 Pirkanmaan laajuisen 1.5.2022 käynnistyneen Ukraina-projektin jatkamisesta ajalla 1.1.2023 – 31.12.2023. Ukraina-projekti kartoitti vuonna 2022 Pirkanmaan kuntien tuen ja koordinaation tarpeita ja tarvekartoituksen myötä nähtiin tarvetta jatkaa Pirkanmaan laajuista koordinaatiota vuonna 2023.

Projektin tarkoitus on tukea ukrainalaisia pakolaisia kotoutumaan Pirkanmaalle ja sitä kautta edistää kohderyhmän terveyttä ja hyvinvointia, yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja aktiivista toimijuutta sekä vahvistaa paikallista elinkeinoelämää ja pitovoimaa. Projekti tiivistää viranomais- ja verkostoyhteistyötä asettautumisen tuessa, sujuvoittaa palveluprosesseja sekä parantaa tiedonkulkua ja mahdollistaa nopeaa reagointia muuttuvissa tilanteissa.

Projektin ohjausrakenteena toimii työllisyyden ja työikäisten kotoutumisen edistämisen osalta Pirkanmaan työllisyyden edistämisen kuntakokeilun operatiivinen johtoryhmä. Muiden teemojen osalta ohjausrakenteena toimii kuntien yhdyshenkilöistä muodostettu verkosto. Projektin henkilöstö toimii Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelujen työnjohdon alaisuudessa. Ukraina-projekti on erillinen määräaikainen yhteistyöprojekti, eikä se siten ole päällekkäinen työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta Pirkanmaan alueella solmitun kuntien välisen yhteistyösopimuksen kanssa.

Projektin kustannusten jakamisesta kuntien välillä sovitaan liitteenä olevalla sopimuksella. Sopimuksessa Ukraina-projektin kustannusten jakamisesta Pirkanmaan kuntien kesken määritellään projektista syntyvien kustannusten jakoperusteet. Tampereen kaupunki vastaa projektissa 50 prosentista projektipäällikön palkkakustannuksia sekä toisen projektille palkatun projektisuunnittelijan kustannuksesta. Lisäksi Tampereen kaupunki vastaa 50 prosentista projektin muista kustannuksista (mm. tilat, viestintä, matkakulut). Muiden Pirkanmaan kuntien kesken jaettava kustannus muodostuu 50 prosentista projektipäällikön palkkakustannuksia ja yhden projektisuunnittelijan palkkakustannuksista sekä 50 prosentista projektin muista kuluista (mm. tilat, viestintä, matkakulut). Edellä mainittu osuus projektin kustannuksista jaetaan muiden Pirkanmaan kuntien (ei Tampere) kesken asukasluvun suhteessa.

Tampereen kaupungin projektin budjetin mukainen maksuosuus on noin 103 062 euroa. Projektin kustannukset laskutetaan projektiin osallistuvilta kunnilta toteuman perustella tammi-helmikuussa 2024.

Sopimuksen vastuuhenkilönä toimii kansainvälisen osaamisen palveluiden johtaja Mari Taverne. Vakanssinhoitajan vaihtuessa vastuu sopimuksesta siirtyy kulloisellekin vakanssin haltijalle. Vastuuhenkilö huolehtii tarvittaessa yhteyshenkilön nimeämisestä sopimukselle.

Elinvoima ja osaamislautakunnan päätösvalta asiassa perustuu hallintosäännön 17 §:n 3) kohtaan, jonka mukaan lautakunnan tehtävänä on vastata palvelujen järjestämisestä, tuottamisesta ja kehittämisestä kaupunkistrategian ja talousarvion linjausten mukaisesti.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Kunnanhallitus päättää, että liitteenä oleva Pirkanmaan kuntien välinen kustannustenjakosopimus Ukraina-​projektin kustannusten jakamisesta hyväksytään.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.