Kunnanhallitus, kokous 15.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Kunnanhallituksen vaali toimikaudelle 2023-2025

VESDno-2021-217

Aikaisempi käsittely

Perustelut

   

Ehdotus

Kunnanvaltuusto valitsee toimikaudeksi kunnanhallituksen jäseniksi seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä nimeää jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös

Valtuuston puheenjohtaja Ari Arvelan ehdotuksesta valtuusto valitsi yksimielisesti kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet toimikaudeksi seuraavasti:

Jäsen: 

Varajäsen:

pj. Kristiina Pispala 

Johanna Halme

vpj. Ari Perämaa

Jukka Niemi    

Harri Tapanainen 

Mikko Ala-Orvola

Anu Graichen 

Emma Selin

Harri Penttilä

Aro Mäkipää

Aino-Riikka Simula  

Miia Rajala

Susanna Suoniemi 

Laura Kekäläinen

Valmistelija

Kati Paunonen, hallintojohtaja, kati.paunonen@vesilahti.fi

Perustelut

      

Ehdotus

Kunnanvaltuusto päivittää kunnanhallituksen kokoonpanoa varajäsenen (Mikko Ala-Orvola) osalta.

Päätös

Valtuutettu Tapani Pietilän ehdotuksesta kunnanhallituksen varajäseneksi valittiin yksimielisesti Valto Sorva.

Valmistelija

  • Susanna Hokkanen, hallintojohtaja, susanna.hokkanen@vesilahti.fi

Perustelut

Vesilahden kunnan hallintosäännön 2 luvun 2§:n mukaan kunnanhallituksessa on seitsemän (7) jäsentä, joista valtuusto valitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kunnanhallituksen jäsenet valitaan valtuutettujen keskuudesta. Kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta. 

Kuntalain (410/2015) 73 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan;

1) välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö;

2) henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;

3) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta;

4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.

Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä. Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa olevan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen.

Kuntalain 70 §:n 2 momentin mukaan luottamushenkilön tai henkilön, joka on ehdolla muuhun luottamustoimeen kuin valtuutetuksi, on valtuuston tai asianomaisen toimielimen pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Lain mukaisen sukupuolikiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske.

Kuntalain 70 §:n 1 momentin mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Suostumus on annettava ennen kuin henkilö valitaan luottamustoimeen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Kunnanhallitus päättää esittää, että valtuusto

  1. valitsee kunnanhallitukseen seitsemän (7) jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi 1.6.2023 - 31.5.2025 ja;
  2. valitsee jäseniksi valituista kunnanhallituksen puheenjohtajan sekä 1. varapuheenjohtajan.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.