Kunnanhallitus, kokous 12.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Yritystontin myynti/ Virolaisen alueen kortteli 200, tontti nro 2

VESDno-2020-181

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Timo Haapaniemi, kehitysjohtaja, timo.haapaniemi@vesilahti.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto 28.1.2008 § 14 päättänyt, että Kirkonkylän Virolaisen asemakaava-alueen kortteli 200 yritystonttien hinnat ovat 6,00 €/m2. Korttelin tonteista ainoana vapaana on tontti nro 2.

Kuntaan on tullut kyselyitä tontista matalammalla hinnalla. Kunta on alustavasti neuvotellut toimijoiden kanssa ja katsoo kunnan eduksi, että kyseinen tontti asetetaan myyntiin julkisella tarjouskaupalla. Yritystontti asetetaan myyntiin kunnan verkkosivuille sekä etuovi.com -palveluun. 

Ehdotus

Esittelijä

Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Kunnanhallitus päättää

 • asettaa asettaa Kirkonkylän Virolaisen asemakaava-alueen kortteli 200 tontti 2 myyntiin julkisella tarjouskaupalla ja 
 • antaa kunnanjohtajalle valtuudet tarjouskaupan, hyväksyä voittava tarjous/tarjoukset ja tehdä ja allekirjoittaa tarvittavat kauppakirjat.

Päätös

Kunnanhallitus päättää

 • asettaa asettaa Kirkonkylän Virolaisen asemakaava-alueen kortteli 200 tontti 2 myyntiin julkisella tarjouskaupalla ja 
 • antaa kunnanjohtajalle valtuudet tarjouskaupan järjestämiseen

Kunnanhallitus päättää tarjouskilpailun voittaneen tarjouksen hyväksymisestä.

Esteellisyys

Aura Elliott ilmoitti esteellisyydestä (intressijäävi).

Kokouskäsittely

Käsittelyn aikana kunnanhallituksen jäsen Ari Perämaa teki esityksen, jonka mukaisesti kunnanhallitus päättää tarjouskaupan voittaneen tarjouksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Kunnanhallituksen puheenjohtaja tiedusteli kunnanhallitukselta, onko kunnanhallitus yksimielisesti Perämaan esityksen kannalla. Kunnanhallitus oli yksimielinen.

Valmistelija

Timo Haapaniemi, kehitysjohtaja, timo.haapaniemi@vesilahti.fi

Perustelut

Kunnanhallitus 5.10.2020 §207 päättänyt, että Kirkonkylän Virolaisen asemakaavan alueen kortteli 200 tontti nro 2 myydään julkisella tarjouskaupalla. Kunnanhallitus päättää tarjouskilpailun voittaneen tarjouksen hyväksymisestä. Tarjouskilpailun kohde on ollut nähtävillä Vesilahden kunnan verkkosivuilla ja Etuovi.com-palvelussa 13.10.2020 - 13.11.2020 välisenä aikana. Tarjoukset on pitänyt toimittaa Vesilahden kunnanvirastolle kirjallisesti 13.11.2020 kello 23.59 mennessä.

Tarjouksia saapui määräaikaan mennessä kaksi kappaletta ja avauksesta on tehty avauspöytäkirja. 

Tarjous 1: Rakennus Pörsse Oy, tarjous 19 600 €, koko määräala.

Tarjous 2: JEPP Palvelut Oy, tarjous 6 €/m2 2361 m2 määräalan tontista.

Ehdotus

Esittelijä

Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Kunnanhallitus päättää

 • hyväksyä Tarjous 2: Jepp Palvelut Oy:n ja myydä n. 2361 m2 määräala tontista hintaan 6 €/m2 ja antaa kunnanjohtajalle oikeudet laatia ja allekirjoittaa tarkempi myyntisopimus.
 • asettaa toisen määräalan tontista (n. 2361 m2) myyntiin hintaan 6 €/m2 ja antaa kunnanjohtajalle oikeudet järjestää osuuden myynti sekä kauppa ja laatia sekä allekirjoittaa tarkempi myyntisopimus.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

Aura Elliott, osallisuusjäävi

Kokouskäsittely

Kunnanhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden sivistysjohtaja kehitysjohtaja Timo Haapaniemelle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Valmistelija

 • Timo Haapaniemi, kehitysjohtaja, timo.haapaniemi@vesilahti.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on 23.11.2020 § 244 päättänyt myydä Kirkonkylän asemakaavan alueen kortteli 200 tontti nro 2 määräalan 2361 m2 tarjouskaupalla. Tarjouskaupan on tuolloin voittanut Jepp Palvelut Oy. Jepp Palvelut Oy on myöhemmin ilmoittanut, että heillä ei ole tarvetta tontille ja täten kauppa ei toteutunut.

EP Kiinteistöt Oy on ilmoittanut halukkuutensa ostamaan kyseisen tontin hintaan 6 €/m2. Edellisen käsittelyn jälkeen tontti on lohkottu, ja sille on muodostunut kiinteistötunnus 922-410-8-40. Tontin pinta-ala on 2361 m2, ja alueen tonteilla on rakennusoikeutta e-luvun 0,3 mukaisesti. Alueen yritystonteilla on TY-1 kaavamerkintä.

Ehdotus

Esittelijä

 • Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Kunnanhallitus päättää,​ että

 1. se hyväksyy EP Kiinteistöt Oy:n (y-tunnus 3199472-2) /perustettavan kiinteistö oy:n nimiin tarjouksen kiinteistöstä 922-410-8-40 hintaan 14 166 euroa,
 2. ja antaa kunnanjohtajalle valtuudet valmistella sekä allekirjoittaa myyntiä koskevat kauppakirjat ja muut mahdolliset asiakirjat.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 

Kokouskäsittely

Kunnanhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden kehitysjohtaja Timo Haapamäelle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika ja päätöksen tiedoksisaanti

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 

Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä niin, että se ehtii perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on

Vesilahden kunnanhallitus 
Posti- ja käyntiosoite: Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti
Sähköpostiosoite: vesilahdenkunta(at)vesilahti.fi    

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Myös sähköposti on ilmoitettava, jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköpostitse.