Kunnanhallitus, kokous 12.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 96 Sisäilmatyöryhmän nimeäminen

VESDno-2021-270

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kati Paunonen, hallintojohtaja, kati.paunonen@vesilahti.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on 2.9.2019 / § 204 nimennyt toimikaudelleen sisäilmatyöryhmän, johon kuuluivat

 • Työsuojelupäällikkö, puheenjohtaja, sihteeri
 • Työsuojeluvaltuutettu
 • Työterveyshoitaja
 • Kunnanrakennusmestari
 • Sivistysjohtaja, varapuheenjohtaja
 • Varhaiskasvatusjohtaja

Ehdotus

Esittelijä

Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Kunnanhallitus nimeää sisäilmatyöryhmän toistaiseksi voimassaolevana seuraavasti

 • tekninen johtaja, pj
 • sivistysjohtaja, vpj
 • työsuojeluvaltuutettu
 • työterveyshoitaja
 • tekninen työnjohtaja
 • varhaiskasvatusjohtaja
 • ympäristönterveydenhuollon edustajat
 • työsuojelupäällikkö, sihteeri

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

 • Roope Kyrkkö, tekninen palvelupäällikkö, roope.kyrkko@vesilahti.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on 30.8.2021 §156 nimennyt sisäilmatyöryhmän toistaiseksi voimassaolevana. Työryhmään kuuluvat:

 • tekninen johtaja, pj
 • sivistysjohtaja, vpj
 • työsuojeluvaltuutettu
 • työterveyshoitaja
 • tekninen työnjohtaja
 • varhaiskasvatusjohtaja
 • ympäristöterveydenhuollon edustajat
 • työsuojelupäällikkö, sihteeri

Kunnanhallituksen tulee nimetä sisäilmatyöryhmä uudelleen mm. nimike- ja henkilövaihdoksista johtuen. 

Ehdotus

Esittelijä

 • Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Kunnanhallitus nimeää sisäilmatyöryhmän toistaiseksi voimassaolevana seuraavasti:

 • Tekninen palvelupäällikkö, pj
 • Sivistysjohtaja, vpj
 • Työsuojelupäällikkö
 • Työsuojeluvaltuutettu
 • Ympäristöterveydenhuollon edustajat
 • Työterveyshuollon edustajat
 • Kouluterveydenhuollon edustajat

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Nimetyt

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika ja päätöksen tiedoksisaanti

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 

Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä niin, että se ehtii perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on

Vesilahden kunnanhallitus 
Posti- ja käyntiosoite: Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti
Sähköpostiosoite: vesilahdenkunta(at)vesilahti.fi    

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Myös sähköposti on ilmoitettava, jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköpostitse.