Kunnanhallitus, kokous 12.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 95 Metsätyöryhmän nimeäminen 2023-2025

VESDno-2021-268

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kati Paunonen, hallintojohtaja, kati.paunonen@vesilahti.fi

Perustelut

Kunnan metsien hoidosta vastaa Metsänhoitoyhdistys Pirkanmaa.

Metsätyöryhmän tehtävänä on mm. kunnan metsätaloussuunnitelman seuranta, puuston myyntipäätösten valmistelu sekä muut metsänhoidolliset seuranta- ja kehittämisasiat.

Kunnanhallitus nimesi metsätyöryhmään toimikaudeksi 2019–2021 seuraavat henkilöt:

 • Harri Tapanainen, pj
 • Pertti Uusi-Erkkilä, vpj
 • Lea Karlsson
 • Kristiina Pispala
 • Laura Kekäläinen
 • Arto Sivén (metsänhoitoyhdistys)
 • Tuomas Hirvonen (sihteeri)

Ehdotus

Esittelijä

Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Kunnanhallitus nimeää kahden vuoden toimikaudeksi metsätyöryhmän ja valitsee nimetyistä puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin.

Päätös

Kunnanhallitus nimeää metsätyöryhmän kahden vuoden toimikaudeksi seuraavasti:

 • Harri Tapanainen, pj
 • Kristiina Pispala, vpj
 • Ari Arvela
 • Liisa Luukkaala
 • Pirkanmaan metsänhoitoyhdistys, Jari Antila
 • kunnanjohtaja Tuomas Hirvonen, sihteeri

Valmistelija

 • Susanna Hokkanen, hallintojohtaja, susanna.hokkanen@vesilahti.fi

Perustelut

Kunnan metsien hoidosta vastaa Metsänhoitoyhdistys Pirkanmaa.

Metsätyöryhmän tehtävänä on mm. kunnan metsätaloussuunnitelman seuranta, puuston myyntipäätösten valmistelu sekä muut metsänhoidolliset seuranta- ja kehittämisasiat.

Ehdotus

Esittelijä

 • Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Kunnanhallitus nimeää kahden vuoden toimikaudeksi metsätyöryhmän ja valitsee nimetyistä puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin.

Päätös

Kunnanhallitus päätti nimetä metsätyöryhmän kahden vuoden toimikaudeksi seuraavasti:

 • Harri Tapanainen,​ pj
 • Kristiina Pispala,​ vpj
 • Ari Arvela
 • Liisa Luukkaala
 • Pirkanmaan metsänhoitoyhdistys,​ Johanna Suonsivu
 • kunnanjohtaja Tuomas Hirvonen,​ sihteeri

Lisäksi kunnanhallitus päätti, että metsätyöryhmän pysyvä asiantuntija, jolla on kokouksessa puhe-​ ja läsnäolo-​oikeus on:

 • tekninen palvelupäällikkö

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika ja päätöksen tiedoksisaanti

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 

Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä niin, että se ehtii perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on

Vesilahden kunnanhallitus 
Posti- ja käyntiosoite: Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti
Sähköpostiosoite: vesilahdenkunta(at)vesilahti.fi    

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Myös sähköposti on ilmoitettava, jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköpostitse.