Kunnanhallitus, kokous 12.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 88 Määräalan myynti tilalle Leppälä

VESDno-2023-226

Valmistelija

  • Timo Haapaniemi, kehitysjohtaja, timo.haapaniemi@vesilahti.fi

Perustelut

Tilan Leppälä, 922-413-4-48, kortteli 34 tontti 7, AO-tontille on asemakaavassa osoitettu noin 536 m2 tämän hetkistä tonttijakoa isompi tontti. Tämä noin 536 m2 määräalan omistaa tällä hetkellä Vesilahden kunta.

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 2003 asemakaavan muutoksen, jossa tilan Leppälä länsipuolella olevasta lähivirkistysalueesta (VL) on osa muutettu korttelin 34 tonttiin 3 kuuluvaksi osaksi. Kaavamuutos on perusteltu sillä, että pihan muodostaminen on maastoltaan helpompi tasaisemmalle alueelle.

Kunnalla ei ole tiedossa miksei kaavamuutoksen jälkeen ole suoritettu määräalan myyntiä.

Ostaja on ottanut kuntaan yhteyttä ja tiedustellut voiko hän hankkia kaavamuutoksen mukaisen määräalan, jonka pinta-ala on noin 536 m2.

Alueella on myyty vastaavia määräaloja noin neliöhintaan 2 €/m2 ja näissä kaupoissa ostaja on maksanut lisäksi lohkomis- ja lainhuudatuskustannukset.

Pykälän liitteenä on karttaliite, jossa määrä on esitetty nykytilanne sekä liitettävä määräala.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Kunnanhallitus päättää, että se

  1. asettaa liitteen mukaisen, noin 536 m2, määräalan myyntiin hintaan 1072 euroa. Tämän lisäksi ostaja vastaa lohkomis- ja lainhuudatuskustannuksista ja
  2. antaa kunnanjohtajalle valtuudet järjestää myynti ja valmistella sekä allekirjoittaa myyntiä koskevat kauppakirjat.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 

Kokouskäsittely

Kunnanhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden kehitysjohtaja Timo Haapamäelle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika ja päätöksen tiedoksisaanti

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 

Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä niin, että se ehtii perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on

Vesilahden kunnanhallitus 
Posti- ja käyntiosoite: Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti
Sähköpostiosoite: vesilahdenkunta(at)vesilahti.fi    

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Myös sähköposti on ilmoitettava, jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköpostitse.