Kunnanhallitus, kokous 12.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 92 Lausunto Lempäälän Myllyvainion asemakaavan luonnosvaiheeseen

VESDno-2023-42

Valmistelija

  • Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Perustelut

Lempäälän yhdyskuntalautakunta on päättänyt 2.5.2023 § 79 kokouksessaan asettaa Myllyvainion asemakaavaluonnoksen julkisesti nähtäville. Lempäälän kunta pyytää Vesilahden kunnan lausuntoa Myllyvainion asemakaavan luonnosaineistosta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Kunnanhallitus päättää, että Vesilahden kunta suhtautuu kaavahankkeeseen myönteisesti ja antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kaava-alueelle sijoittuvat palvelut parantavat palvelutarjontaa ja palvelujen saatavuutta Lempäälän ja Vesilahden alueilla asuvien ihmisten näkökulmasta. Kaavan laadinnassa tulee ottaa huomioon ja turvata Vesilahden kunnan liikenneyhteyksien (st 301) ylläpito valtatie 3:n, st 190:n ja tien 3024 suunnista, niiden sujuvoittaminen ja kehittäminen. Asemakaavoituksella ei saisi olla myöskään vaikutuksia Vesilahdentien liikenteen sujuvuuteen siinä suhteessa, että ajonopeudet laskisivat tiellä.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 

Kokouskäsittely

Kunnanhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden kaavoittaja Juha Kerviselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Lempäälän kunta

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta.

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136§)
  • virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50§ 2 mom)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§)