Kunnanhallitus, kokous 12.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 104 LISÄPYKÄLÄ: Kiinteistökaupan esisopimus, kiinteistötunnus 922-438-1-39 (lisäpykälä)

VESDno-2023-228

Valmistelija

  • Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Perustelut

Vesilahden sivistyslautakunta on päättänyt Vesilahden kunnan päiväkodin hankesuunnittelun käynnistämisestä kokouksessaan 7.3.2023. Varhaiskasvatuksen olemassa olevien tilojen kapasiteetti ei enää lähivuosina riitä vastaamaan palveluntarpeeseen. Tilanne on todettu kunnassa tehdyssä palveluverkkoselvityksessä ja tilanteeseen on reagoitu varaamalla vuoden 2023 talousarvioon rahoitus päiväkotihankkeen suunnittelulle ja suunnitelmavuosien 2024-25 investointiohjelmaan resurssit hankkeen toteutukselle.

Hankkeen suunnittelu on edennyt siten, että kirkonkylän asemakaava-alueella Suomelassa sijaitsevaa määräalaa (liite 2) harkitaan päiväkotikiinteistön sijoituskohteeksi ja hankesuunnittelua kohteen osalta on tarkoitus jatkaa. Kunta ei omista määräalaa tällä hetkellä. Mikäli määräala valikoituisi päiväkotitontin sijoituskohteeksi, on kunnan syytä valmistella esisopimus määräalan kaupasta. Esisopimus on pykälän liitteenä 1. Lopullisen kaupan ehtona on, että Vesilahden kunnan toimivaltainen toimielin tekee päätöksen ostaa kaupan kohteena oleva määräala päiväkotirakennuksen rakentamista varten esisopimuksen mukaisin ehdoin.

Tontin omistaa Fiscus metsäpalvelut Oy ja yhtiö on 12.6.2023 tarjouksessa ilmoittanut määräalan hinnaksi 150 000 euroa. Kunnan budjettiin on varattu maahankintaan vuodelle 2023 yhteensä 1 000 000 euroa. Hallintosäännön 4 luvun § 1 mukaan kunnanhallitus päättää kiinteän omaisuuden ostamisesta, mikäli hinta ei ylitä 300 000 euroa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan kiinteistökaupan esisopimuksen ja antaa kunnanjohtajalle oikeudet tehdä siihen tarvittavia muutoksia sekä allekirjoittaa tarvittavat asiakirjat kunnan puolesta.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika ja päätöksen tiedoksisaanti

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 

Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä niin, että se ehtii perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on

Vesilahden kunnanhallitus 
Posti- ja käyntiosoite: Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti
Sähköpostiosoite: vesilahdenkunta(at)vesilahti.fi    

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Myös sähköposti on ilmoitettava, jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköpostitse.