Kunnanhallitus, kokous 12.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 97 Kunnanhallituksen edustajien nimeäminen lautakuntiin 2023-2025

VESDno-2021-271

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kati Paunonen, hallintojohtaja, kati.paunonen@vesilahti.fi

Perustelut

Hallintosääntö, 2 luku, 2 §:

”Kunnanhallituksen jäsenen tulee seurata erityisesti sen lautakunnan toimintaa, johon kunnanhallitus on hänet valinnut edustajakseen, sekä informoida kunnanhallitusta lautakunnan alaisesta toiminnasta”.

Kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kaikissa lautakuntien kokouksissa.

Kunnanhallitus nimeää edustajansa seuraaviin toimielimiin:

 • sivistyslautakunta
 • rakennus- ja ympäristölautakunta
 • tekninen lautakunta                                                        

Ehdotus

Esittelijä

Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Kunnanhallitus määrää edustajansa sivistyslautakuntaan, rakennus- ja ympäristölautakuntaan sekä tekniseen lautakuntaan kahden vuoden toimikaudeksi.

Päätös

Kunnanhallitus määrää edustajikseen lautakuntiin kahden vuoden toimikaudeksi:

 • sivistyslautakunta: Anu Graichen
 • rakennus- ja ympäristölautakunta: Harri Penttilä
 • tekninen lautakunta: Harri Tapanainen


Kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kaikissa lautakuntien kokouksissa.

Valmistelija

 • Susanna Hokkanen, hallintojohtaja, susanna.hokkanen@vesilahti.fi

Perustelut

Hallintosääntö, 2 luku, 2 §:

”Kunnanhallituksen jäsenen tulee seurata erityisesti sen lautakunnan toimintaa, johon kunnanhallitus on hänet valinnut edustajakseen, sekä informoida kunnanhallitusta lautakunnan alaisesta toiminnasta”.

Kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kaikissa lautakuntien kokouksissa.

Kunnanhallitus nimeää edustajansa seuraaviin toimielimiin:

 • sivistyslautakunta
 • rakennus- ja ympäristölautakunta
 • tekninen lautakunta

Ehdotus

Esittelijä

 • Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Kunnanhallitus nimeää edustajansa sivistyslautakuntaan, rakennus- ja ympäristölautakuntaan sekä tekniseen lautakuntaan kahden vuoden toimikaudeksi.

Päätös

Kunnanhallitus päätti nimetä edustajikseen lautakuntiin kahden vuoden toimikaudeksi:

 • sivistyslautakunta: Anu Graichen
 • rakennus-​ ja ympäristölautakunta: Harri Penttilä
 • tekninen lautakunta: Harri Tapanainen


Kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla on läsnäolo-​ ja puheoikeus kaikissa lautakuntien kokouksissa.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika ja päätöksen tiedoksisaanti

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 

Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä niin, että se ehtii perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on

Vesilahden kunnanhallitus 
Posti- ja käyntiosoite: Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti
Sähköpostiosoite: vesilahdenkunta(at)vesilahti.fi    

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Myös sähköposti on ilmoitettava, jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköpostitse.