Kunnanhallitus, kokous 12.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 98 Kunnanhallituksen edustajan nimeäminen yhteistyötoimikuntaan 2023-2025

VESDno-2021-272

Valmistelija

 • Susanna Hokkanen, hallintojohtaja, susanna.hokkanen@vesilahti.fi

Perustelut

Vesilahden kunnassa toimii yhteistyötoimikunta työnantajan ja henkilöstön välisenä yhteistoimintaelimenä siten, että toimikunta hoitaa myös Vesilahden kunnan työsuojelutoimikunnan tehtävät. 

Yhteistyötoimikunnan kokoonpano on seuraava:

Henkilöstön edustajat

 • Työsuojeluvaltuutettu     
 • Varatyösuojeluvaltuutettu              
 • Pääsopijajärjestöjen nimeämät paikalliset edustajat
 • Työterveyshuollon edustaja

Työnantajan edustajat

 • Hallintojohtaja, varalla kunnanjohtaja
 • Työsuojelupäällikkö
 • Kunnanhallituksen nimeämä edustaja

Kunnanhallitus on nimennyt 30.8.2021 kunnanhallituksen edustajaksi Aino-Riikka Simulan. 

Ehdotus

Esittelijä

 • Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Kunnanhallitus päättää vahvistaa yhteistyötoimikunnan kokoonpanon alla olevan mukaisesti ja nimeää kunnanhallituksen edustajan kahden vuoden toimikaudeksi. 

Henkilöstön edustajat

 • Työsuojeluvaltuutettu     
 • Varatyösuojeluvaltuutettu              
 • Pääsopijajärjestöjen nimeämät paikalliset edustajat
 • Työterveyshuollon edustaja

Työnantajan edustajat

 • Hallintojohtaja, varalla kunnanjohtaja
 • Työsuojelupäällikkö
 • Kunnanhallituksen nimeämä edustaja

Päätös

Kunnanhallitus päätti vahvistaa yhteistyötoimikunnan kokoonpanon alla olevan mukaisesti ja nimesi Aino-Riikka Simulan kunnanhallituksen edustajaksi yhteistyötoimikuntaan kahden vuoden toimikaudeksi. 

Henkilöstön edustajat

 • Työsuojeluvaltuutettu     
 • Varatyösuojeluvaltuutettu              
 • Pääsopijajärjestöjen nimeämät paikalliset edustajat
 • Työterveyshuollon edustaja

Työnantajan edustajat

 • Hallintojohtaja, varalla kunnanjohtaja
 • Työsuojelupäällikkö
 • Kunnanhallituksen edustaja Aino-Riikka Simula

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika ja päätöksen tiedoksisaanti

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 

Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä niin, että se ehtii perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on

Vesilahden kunnanhallitus 
Posti- ja käyntiosoite: Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti
Sähköpostiosoite: vesilahdenkunta(at)vesilahti.fi    

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Myös sähköposti on ilmoitettava, jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköpostitse.