Kunnanhallitus, kokous 12.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 99 Kunnan edustajien nimeäminen yhdistyksiin, yhteisöihin ja asunto-osakeyhtiöihin 2023-2025

VESDno-2021-263

Valmistelija

 • Susanna Hokkanen, hallintojohtaja, susanna.hokkanen@vesilahti.fi

Perustelut

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja jollei hallintosäännössä ole toisin määrätty, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa.

Kunnanhallitus on nimennyt 30.8.21 kokouksessaan kunnan edustajat kahden vuoden toimikaudeksi yhdistyksiin,​ yhteisöihin ja osakeyhtiöihin (jäsen / varajäsen). Muutoksista johtuen nimeämisiä on päivitetty kahden vuoden aikana. Päivitetty ja voimassa oleva listaus edustajista on seuraava:

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokous

Aino-​Riikka Simula / Ari Arvela

Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy / hallitus

Kunnanjohtaja / Hallintojohtaja

Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy/ yhtiökokous

Tanja Salo / Aino-​Riikka Simula

Kuntarahoitus Oyj

Hallintojohtaja / Kunnanjohtaja

Tuomi Logistiikka Oy / neuvottelukunta

Hallintojohtaja / Tekninen palvelupäällikkö

Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Tekninen palvelupäällikkö / Kunnanjohtaja

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy

Tekninen palvelupäällikkö / Kunnanjohtaja

Tavase Oy

Kunnanjohtaja / Tekninen palvelupäällikkö

Tredu-​kiinteistöt

Tekninen palvelupäällikkö / Kunnanjohtaja

Kunta-​asunnot Oy

Kunnanjohtaja / Hallintojohtaja

Business Tampere yhtiökokous

Kehitysjohtaja / Elinvoimatoimikunnan pj

Tampereen kesäyliopisto

Sivistyslautakunnan pj / Sivistysjohtaja

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry

Susanna Suoniemi / Michaela Jokiniemi

Pirkanmaan virkistysalueyhdistys ry

Michaela Jokiniemi / Susanna Suoniemi

Vesilahden-​Tottijärven 4H-​yhdistyksen johtokunta

Michaela Jokiniemi / Marika Vaasvainio

Lempäälän Jäähalli Oy

Harri Penttilä / Mikko Ala-​Orvola

Vesilahden vanhustentaloyhdistys ry

Ari Arvela / Johanna Halme

As. Oy Vesilahden Maisteri

Tekninen palvelupäällikkö / Kunnanjohtaja

Tampereen seudun joukkoliikennelautakunta (virkamiesedustus)

Sivistysjohtaja / Kunnanjohtaja

Lempäälän Vesi Oy neuvotteluryhmä

kunnahallituksen pj,​ teknisen lautakunnan pj,​ tekninen palvelupäällikkö

Pirkanmaan Voimia Oy:n yhtiökokous ja osakaskokous

Harri Penttilä ja hallintojohtaja

Monetra Pirkanmaa Oy:n neuvottelukunta/yhtiökokous

Kunnanhallituksen pj

Ehdotus

Esittelijä

 • Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat kahden vuoden toimikaudeksi seuraaviin yhdistyksiin, yhteisöihin ja asunto-osakeyhtiöihin:

 • Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokous
 • Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy / hallitus
 • Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy/ yhtiökokous
 • Kuntarahoitus Oyj
 • Tuomi Logistiikka Oy / neuvottelukunta
 • Pirkanmaan Jätehuolto Oy
 • Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy
 • Tavase Oy
 • Tredu-kiinteistöt
 • Kunta-asunnot Oy
 • Business Tampere yhtiökokous
 • Tampereen kesäyliopisto
 • Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry
 • Pirkanmaan virkistysalueyhdistys ry
 • Vesilahden-Tottijärven 4H-yhdistyksen johtokunta
 • Lempäälän Jäähalli Oy
 • Vesilahden vanhustentaloyhdistys ry
 • Tampereen seudun joukkoliikennelautakunta (virkamiesedustus)
 • Lempäälän Vesi Oy neuvotteluryhmä
 • Pirkanmaan Voimia Oy:n yhtiökokous ja osakaskokous
 • Monetra Pirkanmaa Oy:n neuvottelukunta

Päätös

Kunnanhallitus päätti nimetä kunnan edustajat kahden vuoden toimikaudeksi seuraaviin yhdistyksiin, yhteisöihin ja asunto-osakeyhtiöihin:

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokous

Aino-​Riikka Simula / Ari Arvela

Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy / hallitus

Kunnanjohtaja / Hallintojohtaja

Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy/ yhtiökokous

Tanja Salo / Aino-​Riikka Simula

Kuntarahoitus Oyj

Hallintojohtaja / Kunnanjohtaja

Tuomi Logistiikka Oy / neuvottelukunta

Tekninen palvelupäällikkö / Hallintojohtaja

Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Tekninen palvelupäällikkö / Kunnanjohtaja

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy

Yhdyskuntatekniikan asiantuntija/ Tekninen palvelupäällikkö

Tavase Oy

Kunnanjohtaja / Tekninen palvelupäällikkö

Tredu-​kiinteistöt

Tekninen palvelupäällikkö / Kunnanjohtaja

Kunta-​asunnot Oy

Kunnanjohtaja / Hallintojohtaja

Business Tampere yhtiökokous

Kehitysjohtaja / Elinvoimatoimikunnan pj

Tampereen kesäyliopisto

Sivistyslautakunnan pj / Sivistysjohtaja

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry

Susanna Suoniemi / Michaela Jokiniemi

Pirkanmaan virkistysalueyhdistys ry

Michaela Jokiniemi / Susanna Suoniemi

Vesilahden-​Tottijärven 4H-​yhdistyksen johtokunta

Michaela Jokiniemi / Marika Vaasvainio

Lempäälän Jäähalli Oy

Harri Penttilä / Mikko Ala-​Orvola

Vesilahden vanhustentaloyhdistys ry

Ari Arvela / Johanna Halme

Tampereen seudun joukkoliikennelautakunta (virkamiesedustus)

Sivistysjohtaja / Kunnanjohtaja

Lempäälän Vesi Oy neuvotteluryhmä

kunnahallituksen pj,​ teknisen lautakunnan pj,​ tekninen palvelupäällikkö, yhdyskuntatekniikan asiantuntija

Pirkanmaan Voimia Oy:n yhtiökokous ja osakaskokous

Harri Penttilä / tekninen palvelupäällikkö

Monetra Pirkanmaa Oy:n neuvottelukunta/yhtiökokous

hallintojohtaja


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika ja päätöksen tiedoksisaanti

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 

Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä niin, että se ehtii perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on

Vesilahden kunnanhallitus 
Posti- ja käyntiosoite: Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti
Sähköpostiosoite: vesilahdenkunta(at)vesilahti.fi    

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Myös sähköposti on ilmoitettava, jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköpostitse.