Kunnanhallitus, kokous 12.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 94 Kaavatoimikunnan nimeäminen 2023-2025

VESDno-2021-266

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kati Paunonen, hallintojohtaja, kati.paunonen@vesilahti.fi

Perustelut

Kuntalain 30 §:n mukaan kunnanhallitus voi asettaa toimikuntia määrätyn tehtävän hoitamista varten. Vesilahden hallintosäännön mukaisesti kunnassa toimii kunnanhallituksen alaisuudessa elinvoimatoimikunta sekä kaavatoimikunta.

Ehdotus

Esittelijä

Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Kunnanhallitus nimeää kahden vuoden toimikaudeksi kaavatoimikunnan ja määrää valituista puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja toteaa sihteerin.

Kunnanhallitus toteaa kaavatoimikunnan pysyvät asiantuntijat:

 • kehitysjohtaja
 • rakennustarkastaja
 • aluearkkitehti

Päätös

Kunnanhallitus nimeää kaavatoimikunnan kahden vuoden toimikaudeksi seuraavasti:

 • Tuomas Hirvonen, pj
 • Kristiina Pispala, vpj
 • Ari Perämaa
 • Ari Arvela
 • Tapani Pietilä
 • Aura Elliott
 • Johanna Halme
 • Marko Lounasranta
 • Harri Penttilä
 • Susanna Suoniemi


Lisäksi kunnanhallitus toteaa kaavatoimikunnan pysyvät asiantuntijat, joilla on kokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus:

 • kehitysjohtaja
 • rakennustarkastaja
 • aluearkkitehti, sihteeri/esittelijä

Valmistelija

 • Susanna Hokkanen, hallintojohtaja, susanna.hokkanen@vesilahti.fi

Perustelut

Kunnanhallituksen alaisena toimii hyvinvointi- ja osallisuusjaosto, kaavatoimikunta ja elinvoimatoimikunta sekä metsätyöryhmä, joiden toimivallasta ja tehtävistä määrätään erikseen tässä hallintosäännössä. Kunnanhallituksen alaisessa kaavatoimikunnassa on 7-9 jäsentä sekä 2-3 pysyvää asiantuntijaa, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus. Kunnanhallitus on 30.8.2021 nimennyt kaavatoimikunnan kahden vuoden toimikaudeksi. 

Ehdotus

Esittelijä

 • Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Kunnanhallitus nimeää kahden vuoden toimikaudeksi kaavatoimikunnan ja määrää valituista puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja toteaa sihteerin.

Kunnanhallitus toteaa kaavatoimikunnan pysyvät asiantuntijat:

 • kehitysjohtaja
 • rakennustarkastaja
 • kaavoittaja

Päätös

Kunnanhallitus päätti nimetä kaavatoimikunnan kahden vuoden toimikaudeksi seuraavasti:

 • Tuomas Hirvonen,​ pj
 • Kristiina Pispala,​ vpj
 • Ari Perämaa
 • Ari Arvela
 • Tapani Pietilä
 • Aura Elliott
 • Johanna Halme
 • Marko Lounasranta
 • Harri Penttilä
 • Susanna Suoniemi

Lisäksi kunnanhallitus totesi kaavatoimikunnan pysyvät asiantuntijat,​ joilla on kokouksessa puhe-​ ja läsnäolo-​oikeus:

 • kehitysjohtaja
 • rakennustarkastaja
 • kaavoittaja
 • tekninen palvelupäällikkö

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika ja päätöksen tiedoksisaanti

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 

Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä niin, että se ehtii perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on

Vesilahden kunnanhallitus 
Posti- ja käyntiosoite: Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti
Sähköpostiosoite: vesilahdenkunta(at)vesilahti.fi    

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Myös sähköposti on ilmoitettava, jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköpostitse.