Kunnanhallitus, kokous 12.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 93 Elinvoimatoimikunnan nimeäminen 2023-2025

VESDno-2021-265

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kati Paunonen, hallintojohtaja, kati.paunonen@vesilahti.fi

Perustelut

Kuntalain 30 §:n mukaan kunnanhallitus voi asettaa toimikuntia määrätyn tehtävän hoitamista varten.

Kunnanvaltuusto on 20.2.2017 / § 3 hyväksynyt Vesilahden kunnan luottamushenkilöorganisaation.

Kunnassa toimii päätöksen mukaisesti kunnanhallituksen asettama 5-6 jäseninen elinvoimatoimikunta, jonka toimikausi on kahden vuoden mittainen.

Elinvoimatoimikunnan tehtäviin kuuluvat:

 • yrittämisen edistäminen
 • matkailu
 • asuminen
 • kuntamarkkinointi
 • maaseudun kehittäminen

Ehdotus

Esittelijä

Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Kunnanhallitus nimeää kahden vuoden toimikaudeksi elinvoimatoimikunnan ja määrää valituista puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja toteaa että sihteerinä/esittelijänä toimii kehitysjohtaja.

Päätös

Kunnanhallitus nimeää elinvoimatoimikunnan kahden vuoden toimikaudeksi seuraavasti:

 • Harri Penttilä, pj
 • Anu Graichen, vpj
 • Aino-Riikka Simula
 • Risto Naskali
 • Juha Lehtimäki, yrittäjä
 • Erkko Honkoliini, yrittäjä
 • kehitysjohtaja, sihteeri/esittelijä


Lisäksi kunnanhallitus toteaa elinvoimatoimikunnan pysyvät asiantuntijat, joilla on kokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus:

 • valtuuston puheenjohtaja
 • hallituksen puheenjohtaja
 • Vesilahden Yrittäjien puheenjohtaja

Valmistelija

 • Susanna Hokkanen, hallintojohtaja, susanna.hokkanen@vesilahti.fi

Perustelut

Hallintosäännön mukaan kunnanhallituksen alaisena toimii hyvinvointi- ja osallisuusjaosto, kaavatoimikunta ja elinvoimatoimikunta sekä metsätyöryhmä, joiden toimivallasta ja tehtävistä määrätään erikseen tässä hallintosäännössä. Kunnanhallituksen alaisessa elinvoimatoimikunnassa on 5-6 jäsentä. Elinvoimatoimikunta valmistelee yrittämisen edistämistä, matkailua, asumista, kuntamarkkinointia sekä maaseudun kehittämistä koskevat asiat kunnanhallitukselle.

Kunnanhallitus on nimennyt 30.8.2021 pidetyssä kokouksessa elinvoimatoimikunnan kahden vuoden toimikaudeksi seuraavasti:

 • Harri Penttilä,​ pj
 • Anu Graichen,​ vpj
 • Aino-​Riikka Simula
 • Risto Naskali
 • Juha Lehtimäki,​ yrittäjä
 • Erkko Honkoliini,​ yrittäjä
 • kehitysjohtaja,​ sihteeri/esittelijä


Lisäksi kunnanhallitus on päätöksessä todennut, että elinvoimatoimikunnan pysyvät asiantuntijat joilla on kokouksessa puhe-​ ja läsnäolo-​oikeus ovat:

 • valtuuston puheenjohtaja
 • hallituksen puheenjohtaja
 • Vesilahden Yrittäjien puheenjohtaja

Ehdotus

Esittelijä

 • Tuomas Hirvonen, kunnanjohtaja, tuomas.hirvonen@vesilahti.fi

Kunnanhallitus nimeää kahden vuoden toimikaudeksi elinvoimatoimikunnan ja määrää valituista puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja toteaa että sihteerinä/esittelijänä toimii kehitysjohtaja.

Päätös

Kunnanhallitus päätti nimetä elinvoimatoimikunnan kahden vuoden toimikaudeksi seuraavasti:

 • Harri Penttilä,​ pj
 • Anu Graichen,​ vpj
 • Aino-​Riikka Simula
 • Risto Naskali
 • Juha Lehtimäki,​ yrittäjä
 • Erkko Honkoliini,​ yrittäjä
 • kehitysjohtaja,​ sihteeri/esittelijä


Lisäksi kunnanhallitus päätti, että elinvoimatoimikunnan pysyvät asiantuntijat joilla on kokouksessa puhe-​ ja läsnäolo-​oikeus ovat:

 • valtuuston puheenjohtaja
 • hallituksen puheenjohtaja
 • Vesilahden Yrittäjien puheenjohtaja

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika ja päätöksen tiedoksisaanti

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 

Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä niin, että se ehtii perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on

Vesilahden kunnanhallitus 
Posti- ja käyntiosoite: Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti
Sähköpostiosoite: vesilahdenkunta(at)vesilahti.fi    

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Myös sähköposti on ilmoitettava, jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköpostitse.