Tekninen lautakunta, kokous 9.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Palvelukeskusalueen tori

VESDno-2020-283

Valmistelija

 • Harri Vierikka, kunnaninsinööri, harri.vierikka@vesilahti.fi

Perustelut

Vesilahden kunnan teknisellä lautakunnalla on varattuna investointimääräraha palvelukeskusalueen torin rakentamiseen. Torin rakentamiseen on mahdollista hakea kantrin  leader- rahoitusta. Rahoitusta on mahdollista saada kun hanke sopii kantrin strategiaan ja kantrin johtokunnan rahoituslinjauksiin. Kantrin johtokunta päätti 23.3.2021 seuraavista uusista rahoituslinjauksista:

 •  hankkeen tuki pääsääntöisesti korkeintaan 80.000 €
 •  yleishyödyllisen kehittämishankkeen tuki pääsääntöisesti 80 % 
  ja investoinnin 50 %

Vesilahden palvelukeskusalueen tori voidaan katsoa yleishyödylliseksi kehittämisinvestoinniksi. Torin hankkeella pyritään parantamaan maaseudun palveluita ja asumisen edellytyksiä Vesilahden kunnan alueella, sekä tuomaan elinvoimaa palvelukeskusalueelle. Tori mahdollistaa pientuottajien myyntikojujen sijoittumisen torialueelle ja heidän tuotteiden ja palveluiden myymisen. 

Ehdotus

Esittelijä

 • Harri Vierikka, kunnaninsinööri, harri.vierikka@vesilahti.fi

Tekninen lautakunta päättää hakea Vesilahden kunnan palvelukeskusalueen torille leader rahoitusta, sekä valtuuttaa kunnaninsinöörin tekemään hakemus ja allekirjoittamaan se. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen

Oikaisuvaatimusaika ja päätöksen tiedoksisaanti

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 

Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä niin, että se ehtii perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on

Vesilahden tekninen lautakunta
Posti- ja käyntiosoite: Lindinkuja 1, 37470 Vesilahti
Sähköpostiosoite: vesilahdenkunta(at)vesilahti.fi    

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Myös sähköposti on ilmoitettava, jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköpostitse.